A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 

Фондове


'' ''

В архивните фондове, съхранявани в Държавен архив – София, преобладават традиционните текстови документи на хартия, но се съхраняват и архитектурни чертежи, научно-техническа документация, картографски и фотографски материали, документи, писани на кожа, документални филми, аудио ленти.

Учрежденските фондове съдържат документи на органи на местното управление и съдебната власт; политически, обществени, религиозни и др. институции и организации; финансови, стопански и търговски дружества и предприятия; институции, заведения и организации от сферите на образованието, здравеопазването, спорта, туризма и културата; предприятия от областите на селското и горско стопанство, съобщенията, комунално-битовото обслужване; средства за масова информация и др.

'' ''

Във фондовете от личен произход преобладават автобиографии, спомени, дипломи, статии, монографии, учебници, рецензии на научни трудове, грамоти, кореспонденция и др.

В масива фондове, постъпили от бившите Градски и Окръжен партийни архиви на БКП, са съхранени документите на Градския и районните комитети на БКП, Областния и околийските комитети на БКП, първични партийни организации при учебни заведения, учреждения и предприятия и др. В тях се съдържат основно протоколи от пленуми и заседания на бюрата, снимки, спомени и др.

Сред първите заведени в архива фондове са „Софийско градско общинско управление“, „Софийско градско училищно настоятелство“, „Софийска градска училищна инспекция“. Основната част от документите са създадени в периода от Освобождението на България (1878) до наши дни. Запазени са и документи от времето на Отоманската империя. Във фонда на Селско общинско управление – с. Лопян, Ботевградско (ф. 605К) се съхранява документ от 1645 г., написан на османотурски език върху кожа, за спорни мери между селата Лопян и Брусен. Сред другите документи от периода преди 1878 г. по-интересни са: кондика на църквата „Св. Неделя“ от 1820 г., годишна равносметка на Софийската църковна община за 1867–1868 г., съхранявани във фонд „Църковни настоятелства в София и Софийски окръг“ (ф. 1293К) и др.

Сред най-значимите фондове е „Софийско градско общинско управление“ (ф. № 1К с 6829 бр. архивни единици). ''Основната част от документите са създадени през периода 1878–1944 г. Запазени са и отделни документи от 1863 г., 1874 г., 1945–1950 г. Фондът съдържа: наредби и правилници по устройството на общината и дейността на общинската администрация; протоколи от заседания на общинското управление; преписки с държавни, общински, обществени, стопански и др. институции и организации; заповеди по дейността на общинското управление; бюджети на общината; почетни дипломи и грамоти; регистри по гражданско състояние; снимки; архитектурни планове и скици и др.

Историята на общинското управление в София се допълва от документите на Софийския градски народен съвет (ф. № 65 с 13 описа и 3285 бр. архивни единици от периода 1929–1995): постановления; заповеди; правилници; протоколи от сесии на съвета и заседания на общинската управа; доклади, преписки и др. По-интересни сред тях са: постановления, решения и др. за обявяване площите на антична Сердика и средновековен Средец за археологически резерват (1971–1976) и утвърждаване на генерален план за ново международно летище (1972–1974); доклади и справки за възстановяването и развитието на София; изложение от Централната консистория на евреите до Парижката конференция на четиримата по положението на българските евреи преди и след 9 септ. 1944 г. (1946), снимки, дарени на съвета от Еврейския научен институт.

Интересни документи за развитието на общинското управление в България след Освобождението се съдържат и във фонда на Самоковското градско общинско управление (ф. 41К, 5 описа, 1057 а. е., 1803–1944 г.), сред тях : постановлението на императорския руски комисар за разделяне на Княжеството на учебни окръзи (1879); временните правила за народните училища (1878); преписката по убийството на Димитър Петков; манифестът за обявяване война на Румъния (1916) и др. Поглед върху историята на Софийски окръг и Софийска област дават документите от фондовете на Окръжния народен съвет – София и Софийската областна дирекция.

Един от най-интересните фондове, свързани с благоустройството на София е този на Дирекция на водопровода „Рила – София“ – ф. 38К, 3 описа, 5622 бр. архивни единици с документи от 1880–1944 г. Запазени са: доклади, преписки, поемни условия, тахиметрични снимки, ситуационни планове, карти, скици, плановете за строежа на язовирната стена – „Бели Искър“, ВЕЦ „Симеоново“, ВЕЦ „Мала църква“ и др.

Фондът на първото висше учебно заведение в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е един от най-ценните, съхранявани в архива. Документи, свързани с развитието на образованието след 1878 г., са запазени и във фонда на Софийското градско училищно настоятелство.

Документите във фонда Медицинска академия – София (1972–1992 г.) представят развитието на висшето медицинско образование и здравеопазването. В София се намира единственият по рода си Републикански научно-практически институт за спешна медицинска помощ „Николай Иванович Пирогов“, чийто архивен фонд съдържа протоколи на управителни органи, програми за научни конференции и сесии, научни трудове на специалисти от института, снимки и др.

Във фонда на Софийския областен съд се съхранява делото срещу проф. Адолф Мусман във връзка с изготвянето на градоустройствен план на София с приложени планове и преписки (1935). Интерес представляват и документите на Софийския градски съд (1931–1986), Българска народна банка и клоновете й в София. Голям брой негативи на снимки, свързани с икономическото, политическо и културно развитие на София, се пазят във фонда на редакцията на в. „Вечерни новини“ – ф. 1851 (2 описа, 7280 а. е., 1953–1977 г.).

Особено ценни документи се съхраняват в личните фондове на: инж. Иван Иванов, столичен кмет през 1934–1944 г.; Иван Лекарски, помощник кмет на София, председател на Софийското училищно настоятелство, народен представител и председател на парламентарната комисия по просвета; Хаджи Ненчо Дончев Палавеев, търговец от Копривщица и др. Документи на нетрадиционен носител – стъклени плаки с негативи, се пазят в личния фонд на Люба Кутинчева-Дагорова – ф. 1328К (2 описа, 187 а. е., 1898–1948 г.).

Списък на фондовете

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

  Събития и факти
Последни събития в Държавна агенция "Архиви"
  Новини
Последни новини от Държавна агенция "Архиви"
  Тарифа
Такси съгласно Закона за Национален архивен фонд
  Дигитални изложби
Документи от българските архиви
  Цени на услуги
Цени на услуги, предлагани от ДАА
  Профил на купувача
  Медиите за нас  Методически кодекс, 2013 г.  Национален архивен съвет
  Достъп до обществена информация  За контакт  Е-услуги
Електронни услуги Държавна агенция „Архиви“
  Уникални и особено ценни документи