fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ДВИАДържавният военноисторически архив е дирекция в Държавна агенция “Архиви”. Осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документи на Министерството на отбраната, Българската армия и на структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и документалното наследство на значими личности, свързани с тях. Сред приоритетните задачи на архива е и административно-правното обслужване  на държавни институции, ведомства и частни лица чрез издаване на удостоверения от трудово-правен и социално-правен характер. През последното десетилетие са издадени около 189 000 удостоверения по административното обслужване и 10 550 удостоверения за ветерани от войните.

В съответствие с основните си функции архивът е структуриран в следните отдели: “Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове”, “Използване на архивните документи и информационни технологии”.

Архивът е създаден през 1951 г. със заповеди на министъра на отбраната № 50 от 9.02.1951 г. и № 140 от 20.03.1951 г. и директива № 4544 от 21.05.1951 г. на началника на Генералния щаб с наименованието “Централен архивен фонд на българската народна войска”. Утвърден е като ведомствен архив с ПМС № 807 от 6.10.1951 г., подчинен на Министерството на отбраната и на Генералния щаб. През 1955 г. архивът е преименуван в Централен военен архив (ЦВА). През 1971 г. с разпореждане на началника на Генералния щаб от 1971 г. в него се влива Военноисторическият архив, съхраняващ документите на създадената през 1914 г. Военноисторическата комисия към Генералния щаб. С ПМС № 237 от 21.12.1999 г. е прехвърлен към Главно управление на архивите при МС и преименуван през 2007 г. на Държавен военноисторически архив (ДВИА) при Държавна агенция “Архиви”.

При създаването през 1951 г. архивът е настанен във Велико Търново, в сградата на Пехотната школа „Бачо Киро” в района на бившия 18-ти пехотен полк. През 1954 г. е построена специална архивна сграда, а  през 1973 г. – нов 10-етажен корпус, в който архивът се помещава и днес.

Държавният военноисторически архив разполага с лаборатории за микрофилмиране, консервация и реставрация на документи. Към него функционират читалня и библиотека, в чийто научно-справочен фонд са заведени и се предоставят за използване над 25 000 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, спомени на значими личности, свързани с историята на българската армия, периодични издания и др.

През годините ръководители на архива са били: капитан Манол Методиев Станчев (1951–1953), подполковник Иван Григоров Коцев (1953–1958), полковник Тодор Петров Тодоров (1958–1983), полковник Николай Станев Веков (1983–1990), полковник Пейчо Николов Тодоров (1990–1999), Иван Христов Коев (1999–2005), Георги Луков Иванов (2006–2008).

С Указ № 1550 на Президиума на Народното събрание от 13.10.1976 г. Централният военен архив – Велико Търново е награден с Народен орден „Червено знаме на труда” за постигнатите успехи в развитието на архивното дело в българската армия.


Общата фондова наличност на архива към 01.01.2016 г. възлиза на 8926.92 линейни метра с 3457 архивни фонда (3394 учрежденски и 63 лични) и общ брой 441 795 архивни единици, 306 частични постъпления и 810 спомена. След приемането през 2002 г. на ЗЗКИ е премахнато нивото на класификация на около 425 200 архивни единици. Съгласно реда и условията, регламентирани в закона, със запазено ниво на класификация са около 500 архивни единици, съхранявани на 12 фонда.  
 
 
Директор: Светлин Радев

Контакти
Адрес:
Велико Търново, 5000
ул. “Христо Ботев” № 21
тел. (062)616950 – централа
тел./факс (062)635873; (062)616940 – директор
                  (062)616921 – читалня
e-mail: dvia@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG21UNCR75273140043901
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76  000 313