fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Строеви рапорт и записка от командира на Руската доброволческа бригада, участвала в Сръбско-турската война през 1876 г., с данни за числения й състав по националности, броя на офицерите, подофицерите, редовите чинове и имената на батальонните командири. Б.м., февруари 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 19, л. 19–20. Особено ценен
 Временен щат на дружина от Българското опълчение. Б.м. 5 апр. 1877 г. Заверен препис. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42К, оп. 1, а.е. 19, л. 69, 75.. Особено ценен
 Прикази №№ 1–175 по Българското опълчение за окомплектуването, движението на личния състав, домакинската, материалната, медицинската част и бойната дейност. Кишинев, Плоещ, Богдан, Зимница, Казанлък, Стара Загора, Шипка, Зелено дърво, Шейново и б.м. 18 апр. – 31 дек. 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42ж, оп. 1, а.е. 4, л. 130–379. Особено ценен
 Списък, съставен от Комитета на Българското благотворително общество в Галац, на българи, които постъпват в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, възраст, откога са емигранти, бойна дейност и в коя дружина са зачислени. Галац. 29 апр. 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 85–88. Особено ценен
 Писмо от началника на Българското опълчение в Плоещ до главния медицински инспектор в Петербург с искане за незабавното изпращане на [д-р Сава] Мирков в Опълчението. Плоещ. 30 апр. 1877 г. Копие. Ръкопис. Рус. ез. с латински букви.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 49, л. 369. Особено ценен
 Списък, съставен от Комитета на Българското благотворително общество в Галац, на българи, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, възраст, откога са емигранти, бойна дейност и в коя дружина са зачислени. Галац. 1 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 50–52. Особено ценен
 Списък (№ 4), съставен от Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 2 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 21, л. 20. Особено ценен
 Писмо от И[ван] Х[аджи] Н[иколов] Бобeвски до руско-българския комендант в Плоещ с приложен списък на изпратени доброволци от Слатина и Каракач, [Румъния] за приемане в руско-българската войска с данни за тяхното месторождение, народност, занятие, възраст и дружина, в която са зачислени. Слатина [Румъния]. 5 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42, оп. 1, а.е. 23, л. 58, 60. Особено ценен
 Списък, съставен от Комитета на Българското благотворително общество в Галац, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, възраст, от кога са емигранти и бойна дейност. Галац. 6 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 21, л. 25–26. Особено ценен
 Списък (№ 6), съставен от секретаря на Българското благотворително общесто „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, грамотност и дружина, в която са зачислени. Браила. 8 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. и бълг. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 80–81. Особено ценен
 Списък (№ 7), съставен от секретаря на Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 9 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 21, л. 23. Особено ценен
 Писмо (№ 3) от И[ван] Х[аджи] Н[иколов] Бобeвски до руско-българския комендант в Плоещ с приложен списък на изпратени доброволци от Слатина, [Румъния] за приемане в руско-българската войска с данни за тяхното месторождение, народност, занятие, възраст и дружина, в която са зачислени. Слатина, [Румъния]. 10 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 57, 59. Особено ценен
 Списък (№ 4), съставен от И[ван] Х[аджи] Н[иколов] Бобeвски, на доброволци от Слатина [Румъния], изпратени за приемане в руско-българската войска, с данни за тяхното месторождение, народност, занятие, възраст и дружина, в която са зачислени. Слатина [Румъния]. 11 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 61. Особено ценен
 Списък (№ 9), съставен от секретаря на Българското благотворително общесто „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 12 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 82. Особено ценен
 Писмо (№ 7) от И[ван] Х[аджи] Н[иколов] Бобeвски до руско-българския комендант в Плоещ за изпратени доброволци от Слатина, [Румъния] за приемане в руско-българската войска с данни за тяхното месторождение, народност, занятие, възраст и дружина, в която са зачислени. Слатина [Румъния]. 15 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 62, 63. Особено ценен
 Списък (№ 10), съставен от секретаря на Българското благотворително общесто „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 16 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. и бълг. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 83. Особено ценен
 Списък (№ 11), съставен от Комитета на Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, грамотност и дружина, в която са зачислени. Браила. 20 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 53. Особено ценен
 Списък (№ 12), съставен от Комитета на Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение, грамотност и дружина, в която са зачислени. Браила. 23 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 54–55. Особено ценен
 Писмо от Българското благотворително общество в Калараш до [Иван] Кършовски в Плоещ за изпращането на доброволци за постъпване в Българската войска. Калараш. 24 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 65. Особено ценен
 Списък (№ 13), съставен от Настоятелството и Комитета на Българското благотворително общесто „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 27 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. и бълг. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 56. Особено ценен
 Списък (№ 14), съставен от Комитета на Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 3 юни 1877 година. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 18, л. 354. Особено ценен
 Списък (№ 15), съставен от Комитета на Българското благотворително общество „Дружба“ в Браила, на български доброволци, изпратени в Плоещ за постъпване в Българското опълчение, с данни за тяхното месторождение и грамотност. Браила. 7 юни 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 20, л. 88. Особено ценен
 Разпореждане № 854 на помощник-началника на Полевия щаб на Действащата армия до началника на Българското опълчение по формирането на втората серия дружини от Опълчението в Свищов, Никопол, Търново и Габрово. Търново. 17 юли 1877 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 19, л. 124. Особено ценен
 Записка и кроки за проведена рекогносцировка от кап. Райчо Николов и други офицери [от 10. дружина на Българското опълчение] на местността и неприятелските позиции около вр. Малишево [вр. Малуша в Стара планина] и пътя от с. Зелено дърво към с. Еметлий [с. Имитлии, дн. с. Ясеново, общ. Казанлък]. [С. Зелено дърво. 17–18 авг. 1877 г.]. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 18, л. 183–186. Особено ценен
 Писмо (№ 12) от председателя на Привременното градско управление на Враца до Щаба на Българското опълчение в Зелено дърво за изпращането на пари, дрехи и тютюн за опълченците, събрани от създадената в града Благодетелна дружина. Враца. 16 окт. 1877 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 23, л. 251. Особено ценен
 Диспозиция от ген. Столетов за разположението и задачите на частите от Българското опълчение при атака от турска страна. [С. Зелено дърво]. 3 дек. [1877 г.]. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 18, л. 210–211. Особено ценен
 Временни правила за образуването на земската войска на Княжество България. Б.м. [След 19 февр. 1878 г.] Литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 31, л. 1–3. Особено ценен
 Рапорт № 95 от командира на 10. дружина от Българското опълчение до началника на Опълчението за храбростта и мъжеството, проявени от долните чинове на дружината при нападението на противника на 20 август 1877 г. срещу позицията при с. Зелено дърво. С. Кипилово. 3 март 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 28, л. 277. Особено ценен
 Инструкция от [военния министър на Русия ген.-адютант Дмитрий Милютин] за обучението на бойците от Земската войска на Княжество България. Б.м. [25 апр. 1878 г.] Препис. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 31, л. 5–8, 4. Особено ценен
 Сведение от капитан Малинин за числения състав на дружините [от Българското опълчение] към 1 май 1878 г. Б.м. [1 май 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 28, л. 369. Особено ценен
 Приказ на императорския комисар в България княз А. Дондуков-Корсаков по българските земи и Българската земска войска за провеждане на втори задължителен призив на младежи с цел попълване на дружините от бившето Българско опълчение и сформиране на нови дружини, сотни и батареи. Филипопол. 8 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 7–8. Особено ценен
 Правила за провеждане на втория призив на български младежи от Русчукски, Видински, Търновски, Филипополски и Софийски санджаци. Б.м. [8 юли 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 9, 5–6. Особено ценен
 Приказ № 2 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за назначаване ръководство на Земската войска и на губернски военни началници. Филипопол. 12 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 15. Особено ценен
 Приказ № 3 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за преименуване на пешите дружини от Българското опълчение в пеши дружини от Земската войска. Филипопол. 12 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 12. Особено ценен
 Приказ № 4 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за назначаване на командири на пешите дружини в Земската войска и началници на военните окръзи. Филипопол. 12 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 13–14. Особено ценен
 Приказ № 5 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за попълване на дружините от бившето Българско опълчение и сформиране на нови 15 пеши дружини, 6 конни сотни и 6 артилерийски роти от новопостъпилите във войската българи. Филипопол. [12] юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 16. Особено ценен
 Приказ № 6 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за назначаване на командири на новосформираните пеши дружини и началници на окръзи. Филипопол. 12 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 17–18. Особено ценен
 Приказ № 7 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за откомандироване от служба на началника на бившето Българско опълчение ген.-майор [Вадим] Давидов поради преобразуване на опълчението в Земска войска. Филипопол. 15 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 19. Особено ценен
 Приказ № 1 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска с указания за формирането, състава и управлението на войската. Филипопол. 15 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 10. Особено ценен
 Рапорт № 116 от началника на Българската земска войска ген.-майор [Александър] Шелейховски до императорския руски комисар в България за попълването с личен състав на войската и определяне подчинеността на губернските военни началници и началника на артилерията. Филипопол. 24 юли 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 13, л. 31–33. Особено ценен
 Сведение от командира на 1-ва Софийска дружина от [Българската земска войска] с описание на знамето, подарено на Българското опълчение от българските общини в Русия и Румъния и предадено на дружината през април 1878 г. Б.м. [29 юли 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 25, л. 45. Особено ценен
 Текст на клетвата, подписана от управляващия Военния отдел ген.-майор [Василий] Золотарев, полагана от чиновете в Българската земска войска. Б.м. [Юли 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 11. Особено ценен
 Приказ № 12 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Военното управление на България за запазване правата на руските офицери, назначени на служба в Българската земска войска, и назначаване на началник на артилерията във войската. Филипопол. 19 авг. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 23–24. Особено ценен
 Временно положение (правила) за управлението на Българската земска войска, изготвени от началника на войската ген.-майор [Александър] Шелейховски. Филипопол. 24 авг. 1878 г. Заверено литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 2, л. 205–208. Особено ценен
 Ведомост (сведение) за броя на приетите новобранци от втория призив в окръзите на Търновския санджак през месец август 1878 г., изготвено от Търновския губернски военен началник полковник [Константин] Кесяков. Б.м. [25 авг. 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 13, л. 74. Особено ценен
 Приказ № 13 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по военното управление на Българската земска войска за производство на доброволците Рачо Петров, Станислав Александров, Христо Попов и Петър Тантилов от унтерофицери в прапорщици от Земската войска. Филипопол. 30 авг. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 25. Особено ценен
 Приказ № 14 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска към бойците от войската за постигнати успехи във военното обучение при прегледа на дружините от Филипополския лагер. Филипопол. 31 авг. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 27–28. Особено ценен
 Списък на офицерите от пешите дружини на Българската земска войска във Филипополски санджак, съставен от Филипополския губернски военен началник подполковник Редкин. Б.м. [Авг. 1878 г.] Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 13, л. 75–76. Особено ценен
 Писмо № 2264 от управляващия на Военния отдел ген.-майор [Василий] Золотарев до началника на Българската земска войска с указания за попълване на учебните дружини и конни взводове. Филипопол. 2 септ. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 13, л. 88. Особено ценен
 Предписание № 2269 от императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков до началника на Българската земска войска за разполагане частите на войската в губернските и окръжни градове по местата на формированието им. Б.м. 2 септ. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 27, л. 173–176. Особено ценен
 Приказ на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Българската земска войска за изказване благодарност към командния състав на войската за блестящите резултати, показани от българските новобранци при прегледа и маневрите на частите във Филипополския лагер от 30 авг. до 1 септ. [1878 г.]. Филипопол. 6 септ. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 29–30. Особено ценен
 Предписание № 2564 от управляващия военния отдел ген.-майор [Василий] Золотарев до щаба на Българската земска войска за предислоциране на щаба на войската, учебната дружина и сапьорната рота от Филипопол в Търново на 17 септ. [1878] г. Филиполол. 14 септ. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 32, л. 240. Особено ценен
 Описание на униформите и снаряжението на редовите чинове от пешите дружини, съставено от началника на Българската земска войска ген.-майор [Александър] Шелейховски и утвърдено от императорския руски комисар в България. Филипопол. 18 септ. 1878 г. Литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 2, л. 125–126. Особено ценен
 Описание на униформите и снаряжението на конниците, съставено от началника на Българската земска войска ген.-майор [Александър] Шелейховски и утвърдено от императорския руски комисар в България. Филипопол. 18 септ. 1878 г. Литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 2, л. 128–128а. Особено ценен
 Описание на отличителните значки на началника на войската, губернските военни началници, дружинните и ротни командири, съставено от началника на Българската земска войска ген.-майор [Александър] Шелейховски и утвърдено от императорския руски комисар в България. Филипопол. 18 септ. 1878 г. Литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 2, л. 127. Особено ценен
 Приказ № 46 на ген.-майор [Александър] Шелейховски по Българската земска войска за встъпването му в длъжност „началник на Българската земска войска“ и възлагане на полковник [Иван] Липранди длъжността „началник щаба на войската“. Търново. 7 окт. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 2, л. 123. Особено ценен
 Приказ № 47 на началника на Българската земска войска ген.-майор [Александър] Шелейховски за въвеждане на униформите, снаряжението и отличителните значки в частите на войската и назначаване на низши чинове на служба в тях. Търново. 8 окт. 1878 г. Литографско копие. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 2, л. 124, 129. Особено ценен
 Служебен списък на унтерофицера Димитър Петков за героичните му прояви в Руско-турската война 1877–1878 г. в състава на Българското опълчение и службата му в Българската земска войска, изготвен от командира на 1-ва Софийска дружина от Земската войска подполковник Спокойский-Францевич. Б.м. 6 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 25, л. 273–275. Особено ценен
 Временно положение (правила) за управлението на артилерията в Българската земска войска, утърдени от императорския комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков. София. 9 ноем. 1878 г. Заверен препис. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп.1, а.е. 1, л. 210–211. Особено ценен
 Приказ № 18 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Военното управление на България за обявяване откриването на Софийското военно училище и зачисляване на доброволци от дружините на Българската земска войска за юнкери в училището. София. 26 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 35–37. Особено ценен
 Приказ № 19 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Военното управление на България за назначаване на младши офицери и субалтерн-офицери на длъжности в Софийското военно училище. София. 30 ноем. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 38. Особено ценен
 Заявление („подписка“) от д-р Тронус за съгласието му да заеме длъжността „лекар“ в 16-а Плевенска дружина от Българската земска войска, подпечатано с печата на дружината. Плевен. 2 дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42к, оп. 1, а.е. 25, л. 327. Особено ценен
 Приказ № 21 на императорски руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Военното управление на България за зачисляване като юнкери в Софийското военно училище на низши чинове от дружините на Българската земска войска и на младежи, успешно положили приемен изпит. София. 7 дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 46–47. Особено ценен
 Приказ № 24 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков-Корсаков по Военното управление на България за назначаване на губернски военни началници във Филипопол, Търново, Варна и София. София. 10 дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 50. Особено ценен
 Приказ № 26 на императорския руски комисар в България ген.-адютант княз А. Дондуков Корсаков по Военното управление на България за изказване благодарност към командирите и чиновете от частите на Българската земска войска в Софийска губерния, показали добри резултати при прегледа на военното обучение в София на 14 дек. [1878 г.]. София. [19] дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 33, л. 52–53. Особено ценен
 Рапорт № 959 от завеждащия Сапьорната и военно-инженерна част до началника на Българската земска войска с приложено описание на униформите на сапьорите от войската. Търново. 20 дек. 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 27, л. 27, 29. Особено ценен
 Предписание № 1 от [управляващия на Военния отдел ген.-майор Василий] Золотарев до [началника на Българската земска войска ген.-майор Александър] П. Шелейховски да се преведат офицери българи от дружините в Княжество България в дружините в Източна Румелия с оглед предотвратяване назначаването там на турци, мюсюлмани или християни чужденци след изтеглянето на руските войски. София. 7 ян. 1879 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 15, л. 160, 162. Особено ценен
 Кратко квартирно разписание от началника на щаба на Българската земска войска на пехотните, конните и сапьорните части в Софийската, Видинската, Търновската, Русенската, Пловдивската и Сливенската губернии към м. януари 1879 г. [Търново. 19 ян. 1879 г.]. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 15, л. 35.. Особено ценен
 Временно положение (правила) за уволнение на низшите чинове от Българската земска войска в запаса на войската, разработено от управляващия на Военния отдел ген.-майор [Василий] Золотарев. София. 4 март 1879 г. Заверен препис. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 1, л. 48–50. Особено ценен
 Списък на наети на служба в Българската земска войска музиканти от чешки произход, съставен от майор фон Вульпиус. Б.м. 31 март 1879 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 42л, оп. 1, а.е. 15, л. 32. Особено ценен
 Приказ № 1 на княз Александър І по Българската войска за обявяване на княз А. Дондуков-Корсаков за патрон на 9-та пеша Търновска дружина и изказване на благодарност за заслугите му при изграждане на българската войска. Търново. 28 юни 1879 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1, оп. 5, а.е. 3, л. 1–2. Особено ценен
 Приказ № 1 на генерал [Пьотр] Паренсов за встъпването му в длъжност „Военен министър" на Княжество България. София. 8 юли 1879 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1, оп. 5, а.е. 48, л. 2. Особено ценен
 Приказ № 3 на княз Александър І по Военното ведомство за отчисляване от служба на ген.-майор [Александър] Шелейховски поради закриване на длъжността „началник на Българската земска войска“. [София]. 8 юли 1879 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1, оп. 5, а.е. 3, л. 4. Особено ценен
 Заповед № 10 на генерал [Вилхем] Щрекер по Източночнорумелийската милиция и жандармерия за обявяване командния състав на частите в Източна Румелия. Пловдив. 12 ян. 1880 г. Копие. Ръкопис.
ф. 42п, оп. 1, а.е. 4, л. 201-203. Особено ценен
 Снимка на семейството на Иван Параскевов и подпоручик Кирил Козловски. [София, 1880–1881 г.].
ф. 012, оп. 1, а.е. 173, л. 3. Особено ценен
 Указ № 29 на княз Александър I за свикване на всички чинове от запаса и мобилизация на армията след обявяване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Варна. 6 септември 1885 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 1, оп. 5, а.е. 19, л. 40. Особено ценен