fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СМОЛЯН
 
Държавен архив – Смолян е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Смолянска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение  на Окръжен народен съвет – Смолян, а от 1988 г. е в структурата на Община – Смолян. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, ателие за реставрация, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 11 177 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.
От май 1988 г. архивът се помещава в нова реконструирана сграда с добре обзаведени работни помещения, оборудвани архивохранилища, фотолаборатория (до 1998 г.), читалня, ателие за реставрация, изложбена зала.
През годините ръководители на архива са били: Андрей Печилков (1963–1966;1980–1997), Бранко Давидов (1966–1975), Мария Богданова (1975–1980), Димитър Севов (1997–2009).

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“– ІІ степен с Указ на Държавния съвет на НРБ от 13.05.1988 г.
Първите постъпления на архивни фондове (54 фонда и 14 частични постъпления) са предадени от държавните архиви в Пловдив и Хасково,  комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Смолян. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 678 фонда с 12973 архивни единици и 171.43 линейни метра, 427 спомена,  499 частични постъпления, 3525 снимки и 558 албума.


Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на 1757.01 линейни метра с 2711 архивни фонда (2429 учрежденски и 282 лични) и общ брой 187 947 архивни единици, 1398 частични постъпления и 928 спомена. Застрахователният фонд се състои от 649 611 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 649 611 кадъра негатив и 648 731 кадъра позитив.


Началник отдел: инж. Милка Матушева

Контакти
Адрес:
гр. Смолян, 4703
бул. “България“ № 78
тел./факс (0301)63403 – началник отдел
                 (0301)63284 – читалня
GSM  0888654337
e-mail: smolyan@archives.government.bg