Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ –  ЯМБОЛ
 
Държавен архив – Ямбол е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Ямболска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Ямбол. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Ямбол, от 1988 г. е в структурата на Община – Ямбол. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1857 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1978 г. архивът се помещава в сграда, строена през 1922 г. за Околийското инженерство в Ямбол.
През годините ръководители на архива са били: д-р Иван Славов(1959–1966), Райна Тръпкова (1967–1982.), д-р Иван Славов (1982–1992), Благовеста Александрова (1992–2004), Марина Гърдева (2004–2006).

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Бургас и Държавен архив – Стара Загора, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Ямбол. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на1233 фонда с 19738 а.е., 715 спомена, 392 частични постъпления, 150 снимки и 41 албума.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на  1224.48 линейни метра с 2892 архивни фонда (2761 учрежденски и 131 лични) и общ брой 127 311 архивни единици, 637 частични постъпления и 1599 спомена.  Застрахователният фонд се състои от 112 289 кадъра.Началник отдел: Светлана Бъчварова

Контакти
Адрес:
гр. Ямбол, 8600
ул. “Ж. Папазов” № 24

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка “Била”: автобус л. № 1, 20, 25
Възможности за паркиране: свободно паркиране

тел. (046)663367 – началник отдел
       (046)663369 – читалня
GSM 0888662144

e-mail: yambol@archives.government.bg