fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg

Сигнали за корупция


ЦДА информира потребителите на архивна информация
17.12.2018

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
 
Информираме Ви, че съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Пра­вил­ник за реда и организацията на използването на архивни до­ку­мен­ти в Държавна агенция „Архиви“, в периода 231 яну­а­ри 2019 г. включително Читални № 100, № 103 и № 313 на ди­рек­ция „Централен държавен архив“ (ЦДА) ще бъдат за­тво­ре­ни с цел провеждането на планова годишна инвентаризация.

Поръчки на архивни документи от потребители на архивна ин­фор­ма­ция в читалните на ЦДА ще се приемат до 17 де­кем­в­ри 2018 г. включително.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и ор­га­ни­за­ци­я­та на използването на архивни документи в Държавна аген­ция „Архиви“ всички архивни единици, поръчани от по­тре­би­те­ли на архивна информация и запазени на тяхно име в чи­тал­ни­те на ЦДА, които в срок до 28 декември 2018 г. не бъдат пре­за­пи­са­ни, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата.
 

>>