ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 'ДЪРЖАВЕН АРХИВ' - Габрово

Инвентарни описи

ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО (1935 г. 1944 г.) – Габрово историческа справка

I.История на фондообразувателя
Участъковото инженерство е открито в Габрово през 1920 г. и под това наименование съществува до 1934 г. От 1935. се преименува в Околийско инженерство до 1944 г., а от 1945 до 1947 г. - в Районно инженерство. През 1948 г. Районно инженерство – Габрово преминава към новообразуваното Държавно Строително обединение като Районна пътна служба.

През 1951 г. се отделя от Държавно строително обединение и преименува на Околийско пътно управление до 1958 г. През 1959 г. се открива Окръжно пътно управление.

Под тези си наименования Околийско пътно управление изпълнява следните по-важни функции: трасиране и направа на нови пътища и мостове, по-главни от които са: трасиране и направа на пътищата Габрово - връх Столетов, Габрово - Узана, Габрово - Геша - Дряново. Освен тях са направени и много други като клонове от главните пътища, междуселски пътища и др. Управлението ръководи отработването от населението на пътната тегоба и трудовата повинност, планоснимане на селата, даване строителни линии за постройка на сгради, узаконяване на индустриални заведения, проверка на проекти за железобетонни строежи на индустриални заведения, държавни, обществени и частни сгради.

II.История на фонда
Запазените документи на Околийско инженерство са приети в Държавен архив - Габрово през 1961 г., непосредствено преди събаряне на сградата, където се съхраняват.

 ФОНД № 145К - Инвертарен опис № 1 – Околийско инженерство Габрово
 ФОНД № 145К - Инвертарен опис № 2 – Околийско инженерство Габрово
 ФОНД № 145К - Инвертарен опис № 3 – Околийско инженерство Габрово

БОГОМИЛ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ (17 март 1876 г., Враца - 30 март 1944 г., Трявна) историческа справка

I.БИОГРАФИЯ
Богомил Христов Даскалов е роден на 17 март 1876 г. в гр. Враца. Произхожда от известната тревненска фамилия - Даскаловите. Основното си образование получава в Трявна, след което продължава да учи в гимназиите в Габрово, Търново, Видин и се дипломира в Априловската гимназия в Габрово. След завършване на гимназия през 1894 г. постъпва като учител в Народно начално училище в Трявна. През 1899 г. полага изпит в гр. Лом за начален учител, а през 1906 г. добива учителска правоспособност в горен курс (за прогимназиален учител). Работи като учител в Стражица, а от 1907 до 1910 г. в Килифарево. В началото на учебната 1911/1912 г. Даскалов се премества в прогимназията "Ив. Младенов" във Враца. През 1912 г. войната прекъсва учителствуването на Даскалов, когато е мобилизиран във военна част в гр. В. Търново. След войната, той отново се установява като учител в с. Люта, Врачанско, където е мобилизиран в Първата световна война. На път за фронта Даскалов е оставен в гр. Зайчар, Македония за директор на училището и председател на Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост. В Зайчар Даскалов остава до края на войната, след което се завръща и установява като учител в прогимназията в гр. Трявна, по специалността математика и френски език. След 33 годишно учителствуване през 1927 г. Даскалов се пенсионира, но не напуска напълно учителската катедра, а продължава да изнася лекции до 1935 г. в Занаятчийско и столарско училище в гр. Трявна.От 1935 г., когато изцяло прекратява с учителската професия Даскалов се отдава напълно на творческа работа и журналистика. От творческата си дейност Даскалов оставя ценни проучвания: "Левски в Трявна", "Ангел Кънчев", "Кърджалий и даалий в Трявна", "Петко Рачев Славейков", "Розата и индустрията" и "Пазарът в Трявна" и др. В поредица от брошури под заглавието "Гнилото в съвременната наука" Даскалов популяризира и редица въпроси от математика, физика, астрономия като: "Анализ на Питагоровата теорема", "Знаменитата теорема на Ферма", "Маса и плътност на луната", "Аберация на светлината", "Плътност на земята", "Изхабяване на материята", "Гравитация на сфери", "Падане на планетите върху слънцето" и др. В областта на журналистиката Даскалов сътрудничи на вестниците "Мир", "Знаме", "Врачанско слово", списанието "Нива", "Илюстрована седмица", "Развитие" и др. В тях той публикува много материали от исторически характер и от документите на баща му, Христо Даскалов и много др. През 1935 г. Даскалов става редактор на вестник "Ехо" в гр. Трявна, а след това на "Тревненски общински вестник", в които отпечатва статии, публикации на документи с исторически и стопанско-културен характер, народни предания и легенди от Тревненския край. През целия свой живот Даскалов е деен общественик. Още като ученик в гимназията членува и работи в ученическо дружество. От 1906 г. е член на Демократическата партия, но по време на войната, 1912-1913 г., разочарован от политиката на партийните водачите напуска и до края на живота си остава безпартиен. Като учител членува и в Учителския съюз, Земеделско стопанската задруга, в Туристическото дружество, Музикалното дружество "Гусла", в Читалището и др. Някой от тези дружества са организирани от него и е техен дългогодишен ръководител. Даскалов е човек с всестранен научно-културния мироглед, за което е почитан и уважаван от своите съграждани. Неговата информираност в областта на историята, археологията и др. е винаги търсена от научни работници и журналисти, посетители на гр. Трявна, а също така и от чужденци като: професор Книрш, Херман и Карел Шкорпил от Чехия, Андрея Петречку от Букурещ и др. След продължително боледуване на 30 март Богомил Даскалов е почива на 67 години в гр. Трявна. Архивният фонд на Богомил Христов Даскалов е приет в Окръжен Държавен архив – Габрово, чрез откупка през септ. 1961 г. от наследниците Петър и Пенка Даскалови от София. Фондът е сравнително добре запазен. Съхраняват се много лични документи, кореспонденция с негови близки, общественици, научно-изследователски институти и др., мемоари, материали от творческата му дейност по история, физика, математика, астрономия, геометрия и др., материали за имотно състояние, илюстровани материали и снимки. Между документите от фонда се съхраняват и документи на други лица, събирани за написване на статии, както и сбирка от стари документи, която е наследил от баща си Христо Даскалов. Материали на дружества и организации, свързани с обществената дейност на Даскалов са отнесени във фонда в раздела "Материали от обществена и служебна дейност". Във фонда се съхраняват и много вестници, списания и изрезки от тях с публикации на Б. Даскалов за историята на Трявна, които са отнесени в Раздел "Материали за историята на Трявна".

 ФОНД № 455К - Инвертарен опис № 1 – ДАСКАЛОВ, БОГОМИЛ ХРИСТОВ