ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 'ДЪРЖАВЕН АРХИВ' - Пазарджик

За архива

Сградата на ТД “Държавен архив” - Пазарджик, 2006 г. Читалнята в Държавен архив - Пазарджик, 2006 г.

Държавен архив – Пазарджик е отдел в Регионална дирекция "Архиви"- Пловдив с предмет на дейност:
- комплектуване, обработка, съхранение на всички документални материали с научно, политическо и практическо значение, създавани от учрежденията и организациите на територията на Пазарджишкия регион, независимо от времето на съставянето им, съдържанието, оформлението, техниката и начина на възпроизвеждане;

- ръководство, контрол и методическа помощ при организацията на деловодствата и архивите в учрежденията и организациите;

- административно обслужване на държавните органи, обществените организации, други юридически лица и граждани със съхраняваната ретроспективна документална информация.

Архивът в Пазарджик е създаден през м. март 1960 г. От създаването до 1993 г. е на двойна подчиненост – методически на Главно управление на архивите при Министерския съвет, бюджетно – на Окръжен народен съвет – Пазарджик, със самостоятелен бюджет, деловодство и щат. С Постановление 268 на МС от 31.12.1992 г. Държавен архив – Пазарджик преминава на пряко подчинение на ГУА. През 2000 г. се извършва преструктуриране на кадровия състав на архивната система във връзка с прилагане на Закона за администрацията и Закона за държавния служител. С Постановление № 69 от 2 май 2000 г. на Министерския съвет и Държавен архив –Пазарджик получава статут на териториална дирекция. От 06. 03. 2010 г. с Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" (приет с ПМС № 9 от 28. 01.2010 г. Обн. ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2010г.) е преструктуриран в отдел “Териториален държавен архив” - Пазарджик към Регионалната дирекция “Архиви”

От 1981 г. архивът се настанява в нова сграда – първата съвременна база в страната, строена за нуждите на институцията. Документалният масив е стациониран в 8 архивохранилища. Оборудвани са работни помещения и компютърна зала за администрацията. Архивът разполага с читалня с 15 места, фотолаборатория, лаборатория за реставрация и консервация, две изложбени зали с богати документални експозиции за поетите Теодор Траянов и Никола Фурнаджиев.

В ТД “Държавен архив” – Пазарджик се съхраняват документи от стара (К) епоха, нова (С) епоха и масива на бившия Партиен архив (Б):

Масиви К, С и Б, включващи 2836 архивни фонда с 152 905 архивни единици (3 436,60 лин. м), като K и С – 1850 са учрежденски с 114 969 а. е.; 168 лични фонда с 14 493 а. е.


От тях:
К – 570 архивни фонда, от които 533 – учрежденски и 37 – лични.
С - 1850 са учрежденски с 114 969 а. е.; 125 лични фонда.
Б – 818 учрежденски фонда с 23 443 а. е.
ЧП – 797 броя.
СП – 3 559 броя.
Магнетофонни записи – 367 броя.
Аудиокасети – 593 броя.
Видеозаписи – 93 броя.
Кинодокументи – 51 броя.
Електронни документи - 9 броя.

Контакт

Адрес: Пазарджик 4400
ул. “Св. Иван Рилски” №5 , п. к. 23
тел. 034/44 44 38
тел./факс 034/44 44 32
е-mail:pazardzhik@archives.government.bg

Сградата на ТД “Държавен архив” - Пазарджик, 2006 г. Експозиция “Теодор Траянов” в Държавен архив - Пазарджик, 1990 г.