ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 'ДЪРЖАВЕН АРХИВ' - София

За архива

Архив

Държавен архив – София отдел в Регионална дирекция "Архиви"- София.

Архивът е приемник на Общинския музей и библиотека с исторически архив, създаден с Разпоредба № 2307/22.10.1928 г. на столичния кмет ген. В. Вазов. С Указ № 515/10.10.1951 г. и ПМС № 334/18.04.1952 г. той е реорганизиран в Софийски градски и окръжен държавен архив (СГОДА), като фондовете се разпределят между него и новосъздадените Централен държавен исторически архив, Централен държавен архив на НРБ, Централен партиен архив при ЦК на БКП и Архивния институт при БАН. Колекциите от снимки и картини, свързани с историята на София остават в Музея за история на София.

Архивът започва да функционира през юли 1952 г. като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на София и бившия Софийски окръг. Съгласно Правилника за приложение на Закона за Държавния архивен фонд (ДВ бр. 4/1975 г.) в методическо отношение СГОДА е на подчинение на Централно управление на архивите (днес Главно управление на архивите), а в административно, кадрово и финансово – на Софийския градски народен съвет. От 1978 г. е Дирекция “СГОДА” – София – орган на ГУА при МС и на ИК на СГНС. През 1989 г. се преобразува в Дирекция “Държавен архив” – София. С ПМС от № 268/30.12.1992 г., през 1993 г. дирекцията преминава на пряко подчинение към ГУА при МС. Съгласно Устройствения правилник на ГУА при МС от 2000 г. се преобразува в Териториална дирекция “Държавен архив” – София. От 06. 03. 2010 г. с Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" (приет с ПМС № 9 от 28. 01.2010 г. Обн. ДВ. бр. 10 от 5 февруари 2010г.) е преструктуриран в отдел “Териториален държавен архив” - София към Регионалната дирекция “Архиви”

Фондовата наличност на архива към 31.12.2005 г. е 4332 фонда с 413715 броя а. е., съставляващи 4819.51 линейни метра (без документите от Градския и Окръжния партийни архиви). От тях:

- учрежденски фондове и колекции – 4203 с 399704 а. е. (4744.05 л. м.) (включително 351 фонда на ДКМС с 9643 а. е.);

- лични фондове – 129 с 14011 а. е. (75046 л. м.);

Броят на частичните постъпления е 337, а на спомените – 537.В архива се съхраняват 2368 фонда с архивни документи на бившата БКП с 68815 броя а. е. От тях:

- Градски партиен архив – 1597 фонда с 50446 бр. а. е.;

- Окръжен партиен архив – 771 фонда с 18369 бр. а. е.

Контакт


Адрес: София 1000, ул. “Московска” № 5
Телефон: 02/9400106
Факс: 02/9801443
E-mail: sofia@archives.government.bg