YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект “Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви”
06.01.2014

 На 6 януари 2014 г. Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект “Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция  “Архиви”, с регистрационен договор № 13-22-62/ 06.01.2014 г. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” под приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2.“Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата  стойност на проекта е 89 547.53 лв., а периодът  на изпълнение е до  06.10.2014 г.  Общата цел на проекта е повишаване  на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на  работата на служителите в  Държавна агенция “Архиви”.

>>