Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Начална пресконференция по повод стартиралия проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
11.09.2015

     На 10 септември 2015 г. се проведе началната пресконференция за проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“, с рег. договор №: 24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009‒2014.
     Същността на проекта, основните цели, очакваните резултати и участниците бяха представени от ръководителя на екипа за управление на проекта Наташа Димчева – държавен експерт в ДА „Архиви“. Идеята за проекта е вдъхновена от честването на 150-годишнината от рождението на художника Едвард Мунк, а заглавието е заимствано от името на голям цикъл произведения, които норвежкият експресионист създава. Проектът е насочен към представяне на културните ценности, съхранявани в Националния архивен фонд, чрез реализиране на изложба и събития, които да съответстват на целите на Малката грантова схема за представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура. С изпълнението на проекта ще се даде възможност за представяне на културното наследство, съхранявано в държавните архиви, както и на произведения от съвременни български художници, създаващи изкуство, диалогично с експресионизма. Целта е постигане на по-голямо институционално и публично участие на българското изкуство и култура в общоевропейския контекст на културен обмен, както и за стимулиране на културния диалог, културна идентичност и многообразие. Изложбата ще бъде дигитализирана и мултимедийно представена в шестте регионални дирекции на ДАА в страната и в  Кралство Норвегия, страна донор по Програмата.

  

>>