Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


 

Най-старите документи в Държавен архив – Плевен се съхраняват във фонда на католическата църква „Света Богородица“ – Белене. Това са регистри (на латински език) за кръщаване, венчавка и умирания с начални вписвания от 1808 г., Религиозен християнски лист (1848) и тетрадки на Георги Съботинков като ученик на Емануил Васкидович (1849), Летописна книга на Пордимското първоначално училище с данни от 1868/1869 учебна година, протоколни и заповедни книги на Плевенската община (1878), Книга за издадените свидетелства на Плевенското класно окръжно училище (1883), Протоколна книга на настоятелството на дружество „Съгласие“ (1888), преписка по създаването на Земеделската изпитателна станция – Плевен (1901).

Със своята пълнота се открояват фондовете на местните органи на власт и управление: Областна дирекция – Плевен, Областно полицейско управление – Плевен, Окръжен съвет - Плевен, околийски и общински управления, съществували в структурата на бившите Плевенска област и окръг.

Най-богато е представена Плевенската община. Съхранените във фонда протоколни и заповедни книги и други документи разкриват нейната дейност за цялостното й обществено-политическо и икономическо развитие от 1878 г. до наши дни. Интерес представляват търговските регистри и фирмени дела на регистрираните в Плевенския регион търговски дружества и еднолични фирми от 1898 до 1949 г. във фонда на Областен съд – Плевен, както и гражданските и углавни дела за периода 1879–1890 г. на Окръжен съд – Плевен.

Европейски кметове в Санкт Петербург по повод честване 200 годиш-нината от основаването на града - сред тях кмета на Плевен   Христо Данаилов,(втори ред, втори от ляво на дясно), 1903 г. Карта на лозята на Плевенска околия, изработена от Държавната лозаро-винарска  опитна контролна станция в Плевен. 1938 г.

В архива се съхраняват редица фондове със сведения за развитието на всички отрасли на промишлеността. Сред тях са фондовете на: Първо българско Акционерно дружество за цимент „Лев“ – Плевен, основано на 20 май 1909 година; Кооперативна фабрика „Иван Бурджев“ – Плевен, Събирателно дружество машинна фабрика „Иван Симеонов, Капонов & Никола Димитров“, Металолеярна фабрика „Прогрес – Братя Симпадови“, Мелници „Братя Върбенови“, текстилните фабрики „Баба Марта“, „Братя Миздрахи“, „Кайлъшка долина“, Дружество „Ботуш“ – фабрика за каучукови изделия, Тютюнева фабрика „Енидже Вардар“ и др.

Голям е делът на документите на фондообразувателите от селското стопанство. Тук са фондовете: Областна служба по земеделие (1915–1944), Областна ветеринарна служба (1913–1944), Лозаро-винарска опитна станция (1901–1944), Държавен завод за добитък „Клементина“ (1908–1943), Производителна лозаро-винарска кооперация „Гъмза“ – Плевен (1924–1943), Трудово-производителните земеделски кооперации в селата Тотлебен (1939–1943) и Обнова (1941–1944).

В областта на съобщенията интерес представлява фондът на Централната телеграфо-пощенска станция в Плевен със съхранените окръжни, писма и телеграми на Министерството на вътрешните работи относно неприкосновеността на кореспонденцията, тарифните такси, международната и частна кореспонденция, откриване на нови станции, телеграфо-пощенска статистика (1882–1884), отчети и сведения за телеграфо-пощенските берии, бюджета на станциите и др.

Плевен - ул. “Александровска” в началото на ХХ в. Плевен - бившата ул.“Александровска” днес

За състоянието на образованието и културата свидетелстват документите от фондовете на Областна училищна инспекция – Плевен, Държавна мъжка гимназия „Александър ІІ“, Девическа гимназия „Княгиня Мария Луиза“, Държавно средно лозарско-градинарско училище в Плевен, Държавна търговска гимназия – Червен бряг, Народно читалище „Съгласие“ – Плевен.

Интерес представляват фондове, отразяващи взаимоотношенията между светска власт и институции, представляващи православието и католицизма в Плевенския регион. Летописни и протоколни книги, преписки, удостоверения, окръжни, писма във фондовете на Архиерейското наместничество – Плевен, църковните настоятелства при църквите „Св. Троица“, „Св. Николай“ и „Св. Параскева“ в Плевен документират избора на църковни настоятелства и енорийски свещеници, провеждането на избори за епископи, архиерейски наместници, християнизиране на младежта, оземляване на църкви, откриване на трапезарии и ученически летовища.

Безспорно богатство са съхраняваните в архива фондове на видни дейци от всички сфери на обществено-политическия и икономически живот от Плевен и региона. Сред тях са фондовете на Белизар Каракашев – адвокат, окръжен управител на Плевен (1903–1907); Димитър Върбенов – адвокат, министър на правосъдието (1931–1932); Георги и Христо Съботинкови – баща и син, видни плевенски търговци; на краеведите Симеон Чорбаджиев, Димитър Рачев Димов, Кера Ганева, Павел Гетов, Цонко Павлов, Рачо Рачев, в които се съхраняват документи и проучвания за селища, родословия и родови проучвания; на стопански и административни ръководители от по-ново време – Иван Бешев, Андрей Романов, Димитър Бояджиев, Руси Вълчев, Иван Славков; на дейците на кооперативното движение Калчо Хаджи Минев, Лальо Попов; на представители на научната и художествена интелигенция – Христо Бояджиев, Сидония Атанасова, Дило Дилов, Константин Георгиев, Георги Стойков, Хинко Георгиев, Стойко Данчев, Лукса Пашовска, Иван Свиларов, Любен Дунчев, Христо Босев, Петър Панков, Пенка Кулева, Иван Кадиев, Кальо Катеров, д-р Борислав Нейчев и др.

Списък на фондовете