Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА
 
Държавен архив – Варна е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Варненска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Варна на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Варна, а от 1988 г. е в структурата на Община – Варна. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за консервация и реставрация на документи, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2477 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1997 г. архивът се помещава в сграда на ул. „Преслав“ № 52 във Варна – тържествено открита в деня на честването на 45-годишнината на архива. Сградата е най-старата обществена постройка във Варна и е строена за конак. Обявена е за архитектурен паментик от местно значение. Сградата е ремонтирана и преустроена, като на първия етаж са разположени хранилища, а на втория – работни помещения, читалня и лаборатория. Предоставя добри условия за съхранение на документите и за работа на служителите от архива, както и на читателите.

През годините ръководители на архива са били: Петър Желев (1952–1955), Желязко Георгиев (1956–1957), Мария Пенкова (1958–1979), Стефан Лилов (1980–1995), Борислав Дряновски (1995–2007), Гинка Колева (2007–2010).
Архивът е награден по повод 25-годишния му юбилей за добра организаторска, методическа и събирателска дейност с орден „Кирил и Методий“ – III степен с Указ № 1572 на Държавния съвет на НРБ от 14.10.1976 г.

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. Варненският архив предава на новосъздадения Окръжен държавен архив – Толбухин (дн. Добрич) 95 архивни фонда на фондообразуватели от региона с наличния научно-справочен апарат. През 2003 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1774 фонда с 28235 архивни единици, 2148 броя спомени масив „Б“, 407 частични постъпления, 1114 снимки и 3 албумa.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 3567.63 линейни метра с 4156 архивни фонда (3967 учрежденски и 185 лични) и общ брой 309 612 архивни единици, 1498 частични постъпления и 2742 спомена. Застрахователният фонд се състои от 2 982 386 кадъра негатив и позитив.
 Началник отдел: Владимир Владимиров

Контакти
Адрес:
9000 гр. Варна
ул. „Преслав“ № 52

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:

спирка „Козирката“: автобус л. № 7, 9, 28, 29, 31а и 32
спирка „Матроски клуб“: автобус л. № 10, 13, 14, 28 и 122
спирка „Д. Дебелянов“: автобус л. № 17, 17а, 39, 46, 60, тролейбус л. № 82 и 83

Възможности за паркиране: места с режим „синя зона”

тел.: (052) 632537 – началник отдел
        (052) 617931 – читалня
GSM: 0885 115 409
e-mail: varna@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Варна за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Транзитна сметка: BG72STSA93003106873001
БАНКА ДСК ЕАД – Варна
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0034