Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Диплом на Руси М. Русев от Робърт колеж, Цариград. 3 юли 1884 г. 'Пощата в България'. Френска пощенска картичка. 1902 г.

В Държавен архив – Търговище се съхраняват разнообразни по вид и характер архивни документи, създадени на територията на Търговищка област за времето от Освобождението през 1878 г. до наши дни, с информация за нейната стопанска, обществена, политическа и културна история. Това са: протоколи, устави, доклади, планове, отчети, бюджети, договори, скици, чертежи, печати, официална и лична кореспонденция, мемоари, селищни истории, родови изследвания, плакати, афиши, фото-, фоно-, кино-, видеодокументи и др. – изключително в оригинал. Те съдържат богата информация за: административно-териториалното устройство и обхват на областта и общините, бившите околии и окръг; дейността на местните органи на власт и управление; появата и дейността на политически партии, обществени организации и професионални сдружения; зараждането, развитието, национализацията и раздържавяването на промишлени предприятия, трудово кооперативни земеделски стопанства; строителството на административни и жилищни сгради и промишлени мощности; благоустрояването и хигиенизирането на селищата; развитието на кооперативното дело и търговията, включително за прочутия Ескиджумайски (Търговищки) панаир; отстраняването на щетите от катастрофалното наводнение в Търговище през 1914 г.; състоянието и развитието на транспорта, съобщенията, здравеопазването, просветата, културата, спорта и др.

Сред най-старите документи в архива са: протокол на импровизиран шериатски съд за определяне границите на гората между селата Орченлар (Божурка), Орта махле (Елда) и Али бей махле (Еньовец), Ескиджумайска (Търговищка) околия (20 ян. 1874) – на османотурски език; разходна книга на Ескиджумайската (Търговищка) градска община (14 ян. – 31 дек. 1879); окръжни, инструкции и др. на Министерството на правосъдието до Мировия съд – Попово относно режима на ползване на земите от татарите, заселени в България, и забрана за членуване в Българо-македонската лига; определения на Върховния касационен съд по тълкуването на казуси и др. въпроси по дейността на съда; списък на селата от Поповска съдебна околия с данни за броя на жителите им (3 септ. – 22 дек. 1880); главна класна книга на Ескиджумайското (Търговищкото) трикласно училище за учебните 1882/1883 – 1887/1888 г.; указ на Княжеското наместничество в България за обявяване на военно положение в страната във връзка с държавния преврат от 8 авг. 1886 г., абдикацията на княз Александър І и последвалия контрапреврат на 16 август 1886 г.; заповедна книга на Ескиджумайския (Търговищкия) градски общински кмет по дейността на общината и движението на личния състав на общинското управление през периода 2 ян. – 19 дек. 1892 г.; призив на Българското благотворително братство „Йосиф І” при храм „Свети Стефан” – Цариград към всички българи за събиране на средства за построяване на болница в Цариград за обслужване на българите (10 март 1892); учредителен протокол на Околийската библиотека в гр. Осман Пазар (Омуртаг) (23 ян. 1893); преписки с Отдела по пощите и телеграфите към Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията относно назначаване, преназначаване, повишаване и разрешаване на отпуски на служители при Пощенска, телеграфна и телефонна станция – Попово, относно доставките на кореспонденция и други – съдържа документи за извънредно назначаване на служители по повод бунта в Попово и екзекуцията в с. Садина при изборите през 1894 г. (8 ян. – 24 дек. 1894).

Сградата на Българска земеделска и кооперативна банка в Търговище. Около 1920 г. Рисунка на Р. В. Хлебарова, ученичка от ІІІ прогимназиален клас. Омуртаг, 1929/1930 учебна година.

Най-богата, ценна и интересна информация се съдържа в архивните фондове на: Окръжния народен съвет – Търговище; околийските управления, околийските народни съвети, градските общини и общинските народни съвети в градовете Омуртаг, Попово и Търговище; селските общини в с. Баба Тонка и с. Садина; Околийския народен съд – Попово; Окръжния комитет на БКП – Търговище; околийските комитети на Отечествения фронт и БКП; околийските ръководства на БЗНС; Акумулаторния завод „Енергия” – Търговище; Текстилна фабрика „Искра” – Попово; Държавното промишлено предприятие „Винпром” – Търговище; Държавното индустриално предприятие (дървообработващо) „Ст. Дечев” – Търговище; Завода за хладилна техника „Зора” – Търговище; Машиностроителния завод „Възход” – Попово; Авторемонтния завод „Арсо Овчаров” – Омуртаг; Приватизационния фонд „Мизия” – Търговище; Държавния овощен разсадник – Търговище; Държавното земеделско стопанство – с. Врани кон; Опитната селскостопанска станция „Акад. Т. Черноколев” – Търговище; Окръжния селекционен център по животновъдство – Търговище; Базата за развитие и внедряване на промишлена арматура – Попово; Проектантската организация – Търговище; Производствено-снабдителната база и механизация – Търговище; Секцията на транспортния съюз – Попово; Пощенската, телеграфна и телефонна станция – Търговище; Летището – Търговище; Районния и Окръжния кооперативен съюз – Търговище; Българската земеделска и кооперативна банка – Търговище; Ескиджумайското (Търговищкото) трикласно училище и Народната смесена прогимназия „Христо Ботев” – Търговище; гимназиите в градовете Омуртаг, Попово и Търговище; народните читалища „Напредък” – Търговище, „Отец Паисий” – Омуртаг и „Съединение” – с. Садина; Окръжната библиотека – Търговище; Окръжното предприятие „Българска фотография” – Търговище; Окръжния държавен архив – Търговище; църковните настоятелства при храм „Успение Пресветия Богородици” и храм „Св. Ив. Рилски” и Архиерейското наместничество – Търговище; архивната колекция „Документи и материали за верска общност „Бяло братство” – Търговище и др.

''

Сред съхраняваните архивни фондове от личен произход са тези на: Анастас Тодоров – ветеринарен лекар, бактериолог; Васил Коев – ставрофорен иконом; Василий Яков – свещеноиконом, журналист; Ганчо Папуров – проф. д-р на медицинските науки; Гено Тодоров – учител, общественик; Георги Иванов – поет, журналист; Димитър Младенов (Митьо Босяка) – поет, сатирик и журналист; Димитър Стефанов – проф., д-р по растениевъдство; Димитър Харизанов – журналист, краевед; Иван Ангелов – майстор на спорта по свободна борба и заслужил треньор; Иванка Николова – учител, читалищен деец и краевед; Марин Жечев – химик, поет, публицист; Константин Кутев – пощенски служител; Кръстю Сидеров – журналист; Неделчо Куюмджиев – доктор по право, народен представител; Пеньо Колев – майстор-строител; Петър Лазаров – деец на БКП; Пьотр Бутенко – руски имигрант, художник; Симеон Донев – народен учител, краевед; Слави Славов – проф. д-р на философските науки; Стефан Великов – историк, ст. н. с.; Христо Папуров – ст. н. с. по говедовъдство; Цветан Крачунов – търговец, народен представител и кмет на Търговище; Черню Чендов – учител, поет и др.

Особен интерес представляват документите за: първото планирано водоснабдяване (1904–1905) и първия регулационен план (1906) на Търговище; проекто-сметната документация на най-красивата сграда в града – тази на Българска земеделска банка (1896–1915); дейността на Поповския мирови съд непосредствено след Освобождението; железничарската (1906) и транспортната стачка (1919-1920), стачките на хлебарите (1907) и касапите (1912) в Попово. Ценна информация дават: летописните книги на училищата, които освен за просветното дело, съобщават и за важни исторически събития от местно и национално значение; селищните истории и родовите проучвания; научните разработки; рационализаторските предложения; оригиналите на литературни произведения; фотодокументите и пощенските картички; автографите на видни наши и чужди учени, писатели, журналисти; свидетелствата за завършено образование и държавни награди; колекцията от календари; уникалните бланки и печати и много други.