Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


Хасково през 80-те години на ХІХ в.

В Държавен архив – Хасково се съхраняват документи за периода ХІХ до началото на ХХІ в. и обхващат всички области на обществено-политическия, стопански и културен живот в региона.

Преобладават традиционните писмени документи – организационно-разпоредителни, планово-отчетни и финансово-счетоводни документи на учреждения и организации, действали и действащи на територията на Хасковския регион. Наред с тях се съхраняват и научно-технически, кино-фото-фонодокументи, както и от личен произход – биографични документи, творчески ръкописи на изтъкнати представители на науката, литературата, изкуството, обществено-политически дейци.

Протокол на Хасковското класно училище за прекратяване на учебната година поради арестуване на преподавателите по Хасковския процес. 1872-1873 г.

Първият регистриран учрежденски фонд в архива е Околийско земеделско професионално сдружение – Хасково, приет на 16 септември 1952 г., а първият личен фонд е регистриран през 1964 г. и е на читалищния деятел от Хасково Петър Янков Маймунков.

Едни от най-старите съхранени документи са Българска граматика от Димитър Матевски и Правила за препинателните знаци от Георги Зографов от 1853 г; Ферман за построяване на църква в с. Черногорово от 1856 г. (на турски език).

В архивния фонд на Държавна мъжка гимназия „Петко Каравелов” – Хасково се съхранява най-старата протоколна книга на учителския съвет при Хасковското класно училище за учебната 1872–1873 г. В него учители са били Петър Берковски, Мирчо Попов, Стоян Заимов – членове на тайния революционен комитет в Хасково. Протоколната книга е източник на сведения за учебното дело в Хасково, за обществената дейност на учителите, за културно-просветната дейност на Хасковското читалище „Заря” и др.

Първият протокол на общинския съвет в Хасково.7 март 1878 г.

В архивните фондове на Градско общинско управление – Хасково, Хасковската еврейска народна община и Мюсюлманската вероизповедна община – Хасково са запазени важни документи и сведения за етническите и религиозни общности – техните взаимоотношения, бит и култура, обществена и политическа дейност.

Сред най-интересните документи в архива са първата протоколна книга на Хасковския общински съвет от 1878 г., в която е отразена дейността на съвета по уреждане на аграрните и имуществените отношения между българското и турското население, по опазване на обществения ред и др., и първата протоколна книга на общинския съвет в Свиленград (1912–1913) с мероприятията на съвета по въвеждане на обществения ред, изграждане на новата администрация, по възстановяване на града след пълното му опожаряване по време на Балканската война.

Важни за историята на Хасковския регион са документите за  бежанците от Македония и Беломорска Тракия, тяхното настаняване и подпомагане от българската държава, както и за дейността на Вътрешната тракийска революционна организация (1922–1927), която прави опити чрез четническа въоръжена борба да бъде решен българският национален въпрос.

Особен интерес представляват събраните снимки и пощенски картички от края на ХІХ и началото на ХХ в. с изгледи от Хасково, Харманли и др. селища от региона.

Списък на фондовете