Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ДВИАДържавният военноисторически архив е дирекция в Държавна агенция „Архиви”. Осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документи на Министерството на отбраната, Българската армия и на структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и документалното наследство на значими личности, свързани с тях. Сред приоритетните задачи на архива е и административно-правното обслужване  на държавни институции, ведомства и частни лица чрез издаване на удостоверения от трудово-правен и социално-правен характер. 

В съответствие с основните си функции архивът е структуриран в следните отдели: „Формиране, съхранение и опазване на архивните фондове” и „Използване на архивните документи и информационни технологии”.

Архивът е създаден през 1951 г. със заповеди на министъра на отбраната № 50 от 9.02.1951 г. и № 140 от 20.03.1951 г. и директива № 4544 от 21.05.1951 г. на началника на Генералния щаб с наименованието „Централен архивен фонд на българската народна войска”. Утвърден е като ведомствен архив с ПМС № П-807 от 6.10.1952 г., подчинен на Министерството на отбраната и на Генералния щаб. През 1955 г. архивът е преименуван в Централен военен архив (ЦВА). С разпореждане № 10 от 30.04.1969 г. на първия заместник-министър и началник на ГЩ е закрит Военноисторическият архив (ВИА), съхраняващ документите на създадената през 1914 г. Военноисторическа комисия, а документалният му масив се влива в ЦВА. С обединяването на документалните комплекси на ВИА и ЦВА е извършена пълна централизация на архивния фонд на Българската армия.

С ПМС № 237 от 21.12.1999 г. Централният военен архив е изключен от структурата на Министерство на отбраната и приминава към Главно управление на архивите при Министерски съвет, а през 2007 г. е преименуван на Държавен военноисторически архив (ДВИА) при Държавна агенция „Архиви“.

При създаването през 1951 г. архивът е дислоциран във Велико Търново, в пригодени за целта помещения на бившата Пехотната школа „Бачо Киро”. През 1954 г. е построена специализирана архивна сграда, към която през периода 1971–1974 г. се изгражда нов 10-етажен корпус, в който архивът се помещава и днес.

Държавният военноисторически архив разполага с читалня, дигитален център, лаборатории за микрофилмиране, консервация и реставрация на документи. В научно-справочната библиотека са регистрирани и се предоставят за използване над 27 000 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, документални сборници, спомени на значими личности, свързани с историята на българската армия, периодични издания, каталози и др.

През годините ръководители на архива са били: капитан Манол Методиев Станчев (1951–1953), подполковник Иван Григоров Коцев (1953–1958), полковник Тодор Петров Тодоров (1958–1983), полковник Николай Станев Веков (1983–1990), полковник Пейчо Николов Тодоров (1990–1999), Иван Христов Коев (1999–2005), Георги Луков Иванов (2006–2008).

С Указ № 1550 на Президиума на Народното събрание от 13.10.1976 г. Централният военен архив – Велико Търново е награден с Народен орден „Червено знаме на труда” за постигнатите успехи в развитието на архивното дело в българската армия.


Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 9267.74 линейни метра с 3484 архивни фонда (3419 учрежденски и 65 лични) и общ брой 452 778 архивни единици, 106 частични постъпления и 114 спомена. След приемането през 2002 г. на ЗЗКИ е премахнато нивото на класификация на около 425 200 архивни единици. Съгласно реда и условията, регламентирани в закона, със запазено ниво на класификация са около 500 архивни единици, съхранявани в 12 фонда  
 
 
Директор: Светлин Радев

Контакти
Адрес:
Велико Търново, 5000
ул. „Христо Ботев“ № 21
тел. 062 616 950 – централа
тел./факс 062 635 873; 062 616 940 – директор
                  062 616 921 – читалня
e-mail: dvia@archives.government.bg

Работно време на читалнята  на дирекция „Държавен военноисторически архив” за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Транзитна сметка: BG21UNCR75273140043901
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76  000 313