Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Архивни справочници


Поредицата „АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ“ включва пътеводители, инвентарни описи, каталози и др. в помощ на потребителите на архивна информация. 


Том 1. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив. С., 2000. Обхваща целия документален масив на бившия Централен партиен архив (400 архивни фонда и около 200 частични постъпления). Справочникът е в помощ на читателите при ориентирането им в тематиката и съдържанието на архивните фондове.

Том 2. Пътеводител на Държавен архив – Смолян (1615–1944).  Второ допълнено издание. С., 2000. Представя документалното богатство на Държавен архив – Смолян за периода до 1944 г.

Том 3. Инвентарни описи. Фонд 70К. Градско общинско управление – Бургас (1878–1944). Фонд 436К. Бургаско архиерейско наместничество (1879–1957). С., 2001. Полезен справочник не само в търсенията на тесните специалисти, но и на по-широк кръг изследователи.

Том 4. Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944–1995). Варна, 2001. Справочник в помощ на читателите за документалните материали в ДА  Варна през посочения период.

Том 5. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през ХVХІХ век. С., 2002. Справочникът представя наименования на селища и административни области от днешните български земи. Целта на справочника е да улесни изследователската работа при определяне на местонахождението на около 4200 селища. Включени са около 5300 арабографични варианти на топоними.

Том 5. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в българските земи през ХV – началото на ХХ век. Второ преработено и допълнено издание. С., 2013.

Том 6. Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в Централния държавен архив. С., 2003. Представени са 4000 мемоарни документа, събирани повече от 40 години в някогашния Централен партиен архив. До 1989 г. част от тях са поверителни. Сега те са на разположение в Централния държавен архив.

Том 7. Пътеводител по фондовете на Държавен архив София (19442000). С., 2003. Към годината на издаване на пътеводителя в ДА – София се съхраняват 5137 фонда за периода от Освобождението на България до наши дни, 3693 от които са за периода след 1944 г. Не са включени спомените и документите от масивите на Градския и Окръжния комитети на БКП и ДКМС.

Том 8. Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.) Част І. Органи на власт и управление. С., 2005. Пътеводителят обхваща архивните фондове на висшите държавни институции на законодателната, изпълнителната, съдебната и църковната власти в България и подведомствените им структури.

Том 9. Македоно-Одринско опълчение 1912–1913 г. Личен състав. По документи на Дирекция "Централен военен архив".  С., 2006. За първи път се прави опит за събиране на едно място на информация за 18 870 опълченци изцяло по документи съхранявани в ЦВА – Велико Търново.

Том 10. Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна. С., 2006. Томът е осъществен с помощта на ГУА при МС и Института за Средиземноморски изследвания, гр. Ретимно, о. Крит. Включва описание на български и гръцки език на документите от архива на Варненските гръцка община и гръцка митрополия, опис на книгите на гръцки език в Музея на Възраждането, в библиотека "П. Славейков" и в частна колекция, за периода ХІХ–ХХ в.

Том 11. Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.) Част ІІ. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения. С., 2006.Обхваща архивните фондове за периода 1908–1944 г. на неправителствени, икономически, политически, обществени, професионални, научни, културно-просветни, религиозни и пр. организации и учреждения, клоновете им в новоприсъединените земи и на българските обществени организации в Цариград през Възраждането и след Освобождението.

Том 12. Еврейски работни групи в трудова повинност (1941–1945 г.) Български военнослужещи, загинали и погребани в Македония през войните 1912–1945 г.  С., 2008. Включени са 1531 анотации на документи, съхранявани в Държавния военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново, преди всичко списъци на загиналите по войскови формирования, по месторождение (местоживеене) и по местонахождение на техните гробове. 

Том 13. Пътеводител по архивните фондове на ТДА – Враца (1789–1944 г.)  С., 2008. Изданието запознава изследователите и широката читателска публика с документалните свидетелства за периода до 1944 г. Пътеводителят съдържа информация за 556 архивни фонда с хронологичен обхват на документите  от 1789 до 1944 г. Изданието е предшествано от публикувания през 1970 г. „Пътеводител на архивните материали, съхранявани в Държавен архив – Враца (1878–1944 г.). Част І“.

Том 14. Справочник по документите в архивния фонд на Градско общинско управление – Габрово в ТДА – Габрово и Регионален исторически музей – Габрово (1877–1959). С., 2009. Фондът е един от най-използваните и в двете институции. Документите са обект на многобройни научни изследвания и проучвания и са част от Застрахователния фонд на архива.

Том 15. Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Благоевград 1944–2009. С., 2010. Изданието е предшествано от публикувания през 1982 г. „Пътеводител по архивните фондове 1944–1976 г., част ІІ“. Към 2009 г. ДА – Благоевград съхранява 1910 фонда (от които 1540 фонда от 1944 г. до наши дни), 1149 спомена и 777 частични постъпления. Като приложение в пътеводителя е включен списък на фондовете, постъпили от бившия Окръжен архив на БКП.

Том 16. Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София 1645–1944 г. С., 2012. Справочникът е предназначен да подпомогне интересуващите се от документалните свидетелства, създадени до 1944 г. Към 2011 г. ДА – София съхранява 1265 фонда (1265 учрежденски и 39 от личен произход). Изданието е предшествано от два пътеводителя - „Документалното богатство на град София и Софийски окръг (1878–1944)“, 1964 г. и „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000)“, 2003 г.

Том 17. Пътеводител по фондове от личен произход, съхранявани в ЦДА. Част І А-Й. С., 2012. Пътеводителят поставя началото на издаването на пълен архивен справочник на личните фондове от три части. Предоставя в кратка и достъпна форма информация за огромното документално наследство на едни от най-изявените българи във всички области на обществено-политическия, стопанския и културен живот от периода на Възраждането до наши дни.

Том 18. Политиката на БКП към етническите, етнокултурните и имигрантски групи в България (1944–1989 г.) (по документи от фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив). С., 2015. В изданието са представени документите, съхранявани в бившия Централен партиен архив, които очертават етническата политика на БКП през този близо половинвековен период.

Том 19. Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в ЦДА. Част II К-Р. С., 2017. Пътеводителят е втората част от предвиждания пълен архивен справочник на личните фондове в ЦДА от три части. Предназначен е да отговори на засиления обществен и научен интерес към съхраненото документално богатство на изявени личности в историческото развитие на България.

Том 20. Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра (1944–2016). Второ допълнено издание. С., 2018. Пътеводителят е предшестван от издадения през 1986 г. „Пътеводител по архивните фондове 1944–1980“. Обогатяването на архивния фонд с нови постъпления наложи издаването на второ допълнено издание. В него не са включени частичните постъпления и спомените.