Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители на Държавен военноисторически архив


Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І. (PDF 176,37 Mb)
1976 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят представя военните архивни фондове за периода от 1877 до 1945 г. Информацията е осистематизирана в следните раздели: 1. Фондове на Българското опълчение, Българската земска войска, Източнорумелийската полиция и Министерството на войната; 2. Фондове на армиите, корпусите, дивизиите, бригадите и военните учебни заведения; 3. Фондове на Военноморския флот, Въздушните и Трудовите войски; 4. Фондове на военните съдилища, инспекциите, гарнизоните, комендантствата и военните окръжия. Приложения: Списък на съкращенията, Именен указател; Географски указател и Указател на наименованията на военните части.
Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІ. (PDF 109,74 Mb)
1977 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят е неразделна част и продължение на предшестващия го „Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том І“. Обхваща следните основни три раздела: 1. Фондове на Българската земска войска и Източнорумелийската полиция; 2. Фондове на пехотни полкове, опълченски, жандармерийски, тежкокартечни, етапни и разузнавателни дружини и допълващи части; 3. Фондове на конни и артилерийски полкове, ескадрони, отделения, дивизионни и бронеизтребителни дружини. Приложение: Списък на съкращенията.
Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ.Пътеводител на архивните фондове (1877–1945). Том ІІІ. (PDF 97,80 Mb)
1978 г., Държавен военноисторически архив
Пътеводителят представя фондообразуватели, невключени в Т. І и Т. ІІ, чиято дейност е свързана с осигуряването на войските. Подреждането и систематизирането на документите е според историческата роля на войсковата част. Оформени са три основни раздела: 1. Фондове на пионерните, свързочните, инженерните, въздушните, морските, железопътните, транспортните, граничните и трудовите части; 2. Фондове на болници, лазарети, ветеринарни лечебници, интендантства, складове, магазини, фабрики, работилници, огнестрелни паркове, депа, пунктове, транспортни и пътни участъци; 3. Лични фондове и фондове на чужди армии. Приложения: Списък на съкращенията и Списък на неанотираните в пътеводителя фондове.
 Пътеводител по фондовете на Строителни войски в Държавен военноисторически архив – Велико Търново 1920–2000 г.
2014 г., Държавен военноисторически архив
Поредица „Архивни справочници“. Т. 23.
Пътеводителят е посветен на Строителни войски (СВ) и тяхното документално наследство за периода 1920–2000 г., съхранявано в Държавния военноисторически архив – Велико Търново. Съдържанието на пътеводителя е структурирано в две части. Първата част е разработена като обща историческа справка за целия комплекс от архивни фондове на СВ. Втората част представя архивните фондове на СВ, систематизирани по следната класификационна схема: 1. Главно управление на Трудова повинност; 2. Окръжни трудови бюра и трудови задруги; 3. Трудови дружини; 4. Трудови работни дружини; 5. Областни поправителни работни дружини; 6. Армейски работни дружини; 7. Трудови поделения и учреждения; 8. Служби „Временна трудова повинност“; 9. Автомашинни бази; 10. Военнопочивни домове и санаториуми. Представянето на архивните фондове следва организационната струк­тура на СВ. В пътеводителя са приложени следните указатели: Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ през 1978 г.; Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ през 1998 г.; Указател на частите и учрежденията; Азбучен указател на населените места и пунктовете, където са дислоцирани поделенията на СВ; Списък на фондовете, включени в пътеводителя; Списък на съкращенията и Географски указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"