Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1845–1944). 
Част І.Пътеводител на архивните фондове (1845–1944). Част І. (PDF 5,83 Mb)
1972 г., Варна
Пътеводителят представя съхранените в архива фондове от периода на Възраждането до 1944 г., отразяващи цялостния обществено-политически, стопански и културен живот на Варненския край. Неанотираните фондове (главно необработени, малки и незначителни фондообразуватели или пък частично приети фондове) са включени в приложен списък. Информацията за архивните фондове е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и архитектура; 5. Транспорт и съобщения; 6. Търговия; 7. Финанси, кредит и спестовност; 8. Просвета, наука и култура; 9. Здравеопазване; 10. Обществено-политически живот; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Въпросно-предметен указател; Указател на географските имена; Именен указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944–1995)Пътеводител на Държавен архив – Варна (1944–1995) (PDF 2,88 Mb)
2001 г., Варна
954-9800-20-2 Поредица „Архивни справочници“. Т. 4.
Пътеводителят предоставя информация за комплектуваните архивни фондове от периода след 1944 до 1995 г., систематизирани в следните раздели 1. Органи на власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществено-политическа дейност; 4. Промишленост; 5. Селско и горско стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредитно и застрахователно дело; 10. Просвета, наука, култура и изкуство; 11. Здравеопазване и обществено осигуряване; 12. Спортна и туристическа дейност; 13. Лични фондове. Една малка част от архивните фондове, преценени като не толкова значими или частично запазени, не са включени в справочника и са представени в Списък на неанотираните фондове. Приложения: Списък на употребените съкращения; Географски указател; Именен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Варна (до 1944 г.) (PDF 2,44 Mb)
2011 г., Варна
Поредица „Архивни справочници“. Т. 21.
Към 31 дек. 2010 г. в ДА – Варна са комплектувани и се съхраняват общо 2295 архивни фонда с 267 886 архивни единици. Настоящият пътеводител включва информация за 795 архивни фонда с 39 601 архивни единици, съдържащи документи на фондообразуватели, действали в периода до 1944 г., условно приета като граница за разделение на фондовите масиви. Някои фондообразуватели продължават дейността си и след 1944 г. Хронологическият обхват на документите във фондовете, включени в изданието, е от 1793 до 2002 г. За удобство и бързо боравене със справочника фондовете са систематизирани и групирани в 12 раздела според отрасловия принцип: I. Местни органи на власт и управление; II. Обществено-политически, професионални, културно-просветни, благотворителни и религиозни организации; III. Промишленост; IV. Селско, горско и ловно стопанство; V. Строителство; VI. Транспорт и съобщения; VII. Търговия; VIII. Финанси и кредит; IX. Просвета, наука и култура; X. Здравеопазване, спорт и социални дейности; XI. Лични фондове; XII. Колекции. Приложени са списък на неанотираните архивни фондове и списък на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"