Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител на архивните фондове (1728–1944)Пътеводител на архивните фондове (1728–1944) (PDF 4,48 Mb)
1976 г., Добрич
Пътеводителят съдържа информация за повечето комплектувани архивни фондове от периода до 1944 г. Малка част от по-маловажните или частично приети фондове и частичните постъпления не са анотирани и са описани в приложени списъци. Информацията за фондовете е систематизирана по отраслов признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Промишленост; 4. Селско и горско стопанство; 5. Строителство; 6. Транспорт и съобщения; 7. Търговия; 8. Финанси, кредит и спестовно дело; 9. Просвета и култура; 10. Професионални дружества и организации; 11. Религия; 12. Лични фондове. Приложения: Информация за научно-справочната библиотека на архива; Тематично-предметен указател; Указател на географските имена; Именен указател.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Част ІІ.Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Част ІІ. (PDF 7,80 Mb)
1988 г., Добрич
Пътеводителят представя архивните фондове с документи от периода след 1944 г. до 1980 г., систематизирани по производствено-отрасловия признак в следните раздели: 1. Органи на държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване, обществено осигуряване, подпомагане; 6. Лични фондове. Частичните постъпления и колекциите от спомени са поставени в края на всеки раздел/подраздел. Малките по обем фондове не са анотирани, а са включени в приложен списък. Приложения: Географски указател; Именен указател; Списък на съкращенията; Библиография на изданията по документални материали на архива;
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Добрич 1944–2011 г. (PDF 2,41 Mb)
2012 г., Добрич
Поредица „Архивни справочници“, т. 29
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете и списък на частичните постъпления за периода от 1944 до 2011 г., представени по следната класификационна схема: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство, 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт, съобщения, статистика; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове; 15. Българска комунистическа партия и Димитровски комунистически младежки съюз; 16. Частични постъпления. Приложен и списък на съкращенията, използвани в справочника.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"