Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител за архивните фондове (1944–1975). Част ІІ.Пътеводител за архивните фондове (1944–1975). Част ІІ. (PDF 28,32 Mb)
1982 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 737 архивни фонда от периода след 1944 г., систематизирани по производствено-отрасловия признак в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета. Наука. Култура; 5. Здравеопазване. Обществено осигуряване и подпомагане; 6. Лични фондове. Приложения: Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения; Библиография на справочните издания на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен.
Пътеводител на Плевенския държавен архив (1878–1944)Пътеводител на Плевенския държавен архив (1878–1944) (PDF 3,26 Mb)
1972 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 498 архивни фонда от периода преди 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на държавна власт и управление; 2. Народно стопанство; 3. Просвета, бит и култура; 4. Здравно дело и социални грижи; 5. Политически партии, организации и дружества; 6. Религия; 7. Лични фондове. Необработените фондове, приетите след съставянето на пътеводителя, и тези със справочно значение са включени в приложен списък. Приложения: Справка за изменението на административното деление на Плевенски окръг (1878–1948 г.); Списък на употребените съкращения; Именен указател; Географски указател; Въпросно-предметен указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Плевен 1808 – 1944 г. (PDF 1,72 Mb)
2011 г., Плевен
Пътеводителят представя комплектуваните 594 архивни фонда от периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: І. Местни органи на власт и управление; ІІ. Промишленост; ІІІ. Селско и горско стопанство. Ветеринарно дело; ІV. Транспорт и съобщения; V. Търговия; VІ. Финанси, кредит и спестовност; VІІ. Образование и култура; VІІІ. Здравеопазване и социално подпомагане; ІХ. Обществено-политически живот; Х. Религия; ХІ. Лични фондове; ХІІ. Колекции; ХІІІ. Частични постъпления. Справочният апарат на пътеводителя включва: Списък на пътеводители, инвентарни описи, каталози, сборници, издания на Държавен архив – Плевен, Списък на съкращенията.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"