Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000)Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София (1944–2000) (PDF 1,83 Mb)
2003 г., София
ISBN 954-9800-37-7 Поредица „Архивни справочници“. Т. 7.
Пътеводителят представя съхраняваните в архива учрежденски и лични фондове за периода 1944–2000 г., с изключение на фондовете на Градския и Окръжния комитети на БКП и ДКМС. Информацията за отделните фондове е систематизирана в следните раздели: 1. Местни органи на управление; 2. Съд и прокуратура; 3. Обществени, политически и религиозни организации; 4. Промишленост; 5. Селско, горско и водно стопанство; 6. Строителство, благоустройство и комунално стопанство; 7. Транспорт и съобщения; 8. Търговия; 9. Финанси, кредит и застрахователно дело; 10. Образование и наука; 11. Култура и изкуство; 12. Здравеопазване, социални грижи; 13. Физкултура, спорт, туризъм; 14. Лични фондове. В края на всеки раздел са включени списъци на неанотираните фондове и частични постъпления със справочни данни за тях. Приложения: Списък на съкращенията; Именен указател; Географски указател.
 Пътеводител по фондовете на Държавен архив – София 1645–1944 г. (PDF 2,15 Mb)
2012 г., София
ISBN 978-954-9800-94-4 Поредица „Архивни справочници“. Т. 16.
Пътеводителят представя съхраняваните в архива фондове с документи за периода до 1944 г. – 1265 фонда, преобладаващата част от които са учрежденски, а 39 фонда са от личен произход. Най-ранният документ е от 1645 г., написан е върху кожа на османотурски език. Фондовете в справочника са систематизирани в раздели по отраслов принцип: І. Органи на местна власт и управление; ІІ. Правосъдие; ІІІ. Обществени, културно-просветни, благотворителни, професионални и други организации и сдружения; ІV. Религия; V. Промишленост; VІ. Селско, горско и водно стопанство; VІІ. Строителство и благоустройство; VІІІ. Съобщения и транспорт; ІХ. Търговия; Х. Финанси; ХІ. Просвета и култура; ХІІ. Здравеопазване; ХІІІ. Фондове от личен произход. Справочният апарат включва Списък на фондовете, Списък на използваните съкращения, Именен указател и Географски указател.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"