Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Държавен архив – Велико Търново е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Великотърновска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през април 1952 г. на основание на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Търново, а от 1988 г. е в структурата на Община – Велико Търново. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за консервация и реставрация на документи. В научно-справочната библиотека са заведени 3405 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1952 г. архивът се помещава в сграда, намираща се в близост до пл. „Майка България“.  От юни 1965 г. архивът се премества в самостоятелна сграда на ул. „Силвестър“, известна под наименованието „Дебоя“. Според разчетения турски надпис над входната врата на сградата, е построена през 1870–1871 г. по нареждане на султан Абдул Азис за депо-арсенал за документи на целия Дунавски вилает. През 1994 г. архивът се премества за трети път в друга адаптирана за специфичните му дейности сграда в непосредствена близост до старата – на ул. „Читалищна“ № 2, където се помещава и понастоящем.

През годините ръководители на архива са били: Кирил Ненов Пенов (1952–1953); Стойчо Дончев Стойчев (1954–1981); Стефан Матеев Градинаров (1982–2005); Ивелина Стефанова Караилиева (2006–2010).
Архивът е награден с Указ № 1573 през 1976 г. на Държавен съвет на Народна република България с орден „Кирил и Методий“ – III степен за добра организаторска и събирателска дейност.

През 1952 г. са комплектувани първите 14 фонда с 2535 архивни единици. След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. са отчислени 100 фонда и са предадени на новосъздадените архиви в Габрово, Ловеч и Сливен. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 944 фонда с 32 550 архивни единици.

Фондовата наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 2379.64 линейни метра, 3713 архивни фонда (3552 учрежденски,  161 лични, 943 от бившия Партиен архив) с общ брой 219 765 архивни единици, 547 частични постъпления и 1688 спомена, уникални документи – 20, особено ценни – 29. Застрахователният фонд се състои от 304 030 кадъра.


Началник отдел: Боряна Маринова

Контакти
Адрес:
гр. Велико Търново, 5000
ул. „Читалищна“ № 2

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
 

  • Община В.Търново – автобус №№ 20, 40,50 и 110
  • Спирка „Качица“ – автобус № 20 и 110
  • Квартал „Зона“ и спирка „Кооперативен пазар“ – автобус №№ 50, 20 и 110
  • Квартал „Картала“ и „Акация“ – автобус № 40
  • Спирка „Беляковско шосе“ – автобус №№ 40 и 110
  • Квартал „Чолаковци“ Община В.Търново – автобус № 110

Възможности за паркиране: възможност за платен паркинг на ул. „Читалищна“, където се намира административната сграда на ДА – В.Търново

тел. (062)627987 – началник отдел
       (062)601884 – читалня
GSM: 0884 716 597
факс: (062)621730
e-mail: v.tarnovo@archives.government.bg