Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Проект на Закон за Националния архивен фонд


Основна цел на законопроекта е подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и съхранение на електронни документи (електронно архивиране), както и за регламентиране изпълнението на съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на електронното управление.

С предложения проект се цели синхронизиране на усилията на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на електронното архивиране в единна структура, включително посредством гарантирането на ясни правила за архивните процеси в администрацията и предварително съгласуване на нормативните актове.


Проект на Закон за Националния архивен фонд

Мотиви към законопроекта

Проект на доклад

Проект на Решение на МС за одобряване на законопроект

Доклад за оценка на въздействието

Приложение към доклада за оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията”

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Период за обществена консултация: 01.02.2019 г. – 06.03.2019 г.


01.02.2019