Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ЛОВЕЧ
 
Държавен архив – Ловеч е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Монтана. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Ловешка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

 Архивът е създаден  през 1960 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Ловеч. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Ловеч, от 1988 г. е в структурата на Община –Ловеч. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 2300 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1996 г. архивът е настанен в Дом „Преслав”, където са и архивохранилищните помещения. Сградата е бивш Партиен дом, намираща се в центъра на града, в която се помещават и регионални структури на  данъчна администрация, социални дейности, земеделска служба, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за борба с корупцията и др.
През годините ръководители на архива са били: Марин Михов (1960–1963), Борис Павлов (1963–1970), Нанко Нанков (1971–1977), Емил Найденов (1978–1996), Виолета Малашка (1996–2006), Пенка Чернева (2006–2014).

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен през 1995 г. и с Почетен знак на Ловеч през 2010 г. по повод 50-годишния  му юбилей.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Плевен, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Ловеч. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП-Ловеч, възлизащ на 888 фонда с 16 663 бр. а.е., 1377 спомена, 313 ЧП.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 1180.77 линейни метра с 2735 архивни фонда (2568 учрежденски и 165 лични) и общ брой  143 616  архивни единици, 534 частични постъпления и  1874 спомена. Застрахователният фонд се състои от 243 983 микрофилмови копия.


Началник отдел: Павлина Петрова

Контакти
Адрес:
гр. Ловеч, 5500
ул. „Търговска” № 24

Лесен достъп до архива:
  • спирка „ОББ“, автобус л. № 1 и 2
Възможности за паркиране: платен паркинг, ул. „Осъмска“ № 1, зад Дом „Преслав“

тел. (068)604269 – началник отдел
       (068)604271 – читалня
GSM 0888652070
e-mail: lovech @archives.government.bg