fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – РУСЕ
 
Държавен архив – Русе е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Русенска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Русе на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Русе, от 1988 г. е в структурата на Община – Русе. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 3727  тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания (720).
От 1995 г. архивът се помещава в сграда, собственост на  Държавна агенция „Архиви”, която сe намира в двора на „Найден Киров”АД, бул.”Липник” № 38.

През годините ръководители на архива са били: Пенчо Неделчев (1952–1961), Златка Пенчева (1961–1978), Христо Христов (1978–1983), Димитър Петков (1983–2000), Пламен Чакъров (2000–2005), Пламен Пинтев (2005–2006), Анка Чакърова (2007–2010), Йордан Борисов (2010–2013).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 149 фонда са предадени на новосъздадените архиви в Разград и Силистра. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 399.17 линейни метра с 1015 фонда и общ брой 25 974 архивни единици, 929 спомена, 873 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на  3188.2 линейни метра с 2997 архивни фонда (2803  учрежденски, 194 лични) с общ брой 287 116 архивни единици, 1996 частични постъпления и 1551 спомена. Застрахователният фонд се състои от 369 337 кадъра негативи на микрофилмирани документи и 371 599 кадъра позитив.
 


Началник отдел: Стефка Маринова


Контакти
Адрес:
гр. Русе, 7005 
бул. “Липник” № 38
тел. (082)841867 – началник отдел
GSM 0888668124
e-mail: ruse@archives.government.bg