Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Правилници


  • Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви", в сила от 6 март 2010 г., изм. с ПМС № 7 от 18 януари 2012 г. (обн. ДВ, бр. 8 от 27  януари 2012 г. в сила от 27.01.2012 г., изм. ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., бр. 36 от 11 май 2012 г. в сила от 11 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г. в сила от 11 август 2015 г.) 
  • Правилник за задачите, състава и организацията на дейността на Централната експертна оценителна комисия към Държавна агенция “Архиви” и приложения
  • Правилник за задачите, състава и организацията на дейността на Експертните оценителни комисии към Дирекциите "Централен държавен архив", "Държавен военноисторически архив" и "Регионален държавен архив" и приложения
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция „Архиви“