Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ
 
Държавен архив – София е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" София. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областните администрации, на Столична община, на районите на територията на София град и на общините на територията на София област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е приемник на Общинския музей и библиотека с исторически архив, основани с Разпоредба № 2307/22.10.1928 г. на столичния кмет ген. В. Вазов. Създаден е през 1952 г. като дирекция “Софийски градски и окръжен държавен архив”(СГОДА) към МВР на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. Със заповед № 380 от 18.07.1959 г. на заместник-министъра на МВР СГОДА преминава на подчинение на Столично управление на МВР. От 1961 г. е на административно подчинение на Софийски градски народен съвет. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционира  читалня.
От 1993 г. архивът се помещава в сграда на ул. “Московска” № 5 заедно с Държавна агенция “Архиви” и Централния държавен архив.

През годините ръководители на архива са били: Симо Топалов (1952–1958), Ленчо Димитров (1958–1965),  Тотка Тончева (1965–1983), Любомир Гиздов (1983–1989), Красимира Милчева (1989–2009).
Архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – ІІ степен.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Градския архив на Столична градска община през 1952 г. През 1993 г. са приети фондовите масиви на Градски партиен архив – София, възлизащи на 1597 фонда с 50 446  архивни единици и 4774 спомена, и на Окръжен партиен архив – София (771 фонда с 18 369 архивни единици).

Общата фондова наличност на архива към 01. 01.2020 г. възлиза на 6189.83 линейни метра с 6794 архивни фонда (6660 учрежденски и 134 лични) и общ брой  496 575 архивни единици, 307 частични постъпления и 5261 спомена. Застрахователният фонд се състои от 936 517 кадъра негативи на микрофилмирани документи и 1 002 852 кадъра позитив.

Началник отдел: Станимира Делева

Контакти
Адрес:
гр. София, 1000
ул. “Московска” № 5
тел. (02)9400139 – началник отдел
       (02)9400144 – читалня
GSM  0882000595
факс (02)9801443
e-mail: sofia@archives.government.bg