Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ЦДА


Централният държавен архив е дирекция в Държавна агенция „Архиви“. Осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документи на централните структури на държавните органи и на други държавни институции и обществени организации, както и на документалното наследство на значими личности от национално значение и документи за историята на България, съхранявани в чуждестранни архиви и други институции.


В съответствие с основните си функции архивът е структуриран в следните отдели: „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, „Обработка на архивни фондове“, „Отчетност и съхранение на архивни фондове“ и „Използване на архивни фондове“.

Създаването на архива е свързано с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10.10.1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. На тяхна основа през 1952 г. са формирани два централни архива – Централен държавен исторически архив (ЦДИА) и Централен държавен архив на Народна република България (ЦДА на НРБ) с разграничителна дата на техните фондове 9.09.1944 г. Две десетилетия по-късно със заповед на министъра на информацията и съобщенията от 2.01.1974 г. е учреден Централен държавен технически архив (ЦДТА) с предмет на дейност комплектуване, обработване, съхраняване и организиране на използването на ценните технически документи. От 1979 г. ЦДИА става и национално хранилище за копия на документи за българската история, съхранявани в чуждестранни архивни средища.

С ПМС № 268 от 30.12.1992 г. е извършено преструктуриране на архивната система. Съществуващите три централни архива (ЦДИА, ЦДА на НРБ и ЦДТА) са преобразувани в Централен държавен архив (ЦДА) към Главно управление на архивите при МС. Пръснатите до обединението работни помещения, читални, лаборатории и архивохранилища са събрани през 1992 г. на едно място в сградата  на ул. „Московска“ 5. След допълнително строителство в нея са оборудвани нови архивохранилища за най-ценните и често използвани документи. На основата на сключения на 8.07.1993 г. договор между ГУА при МС и ВС на БСП в архива са приети създадените до 10.11.1989 г. документи на бившия Централен партиен архив на ЦК на БКП. За да се избегне дублирането при изписването на архивната сигнатура, към номерата на фондовете е въведена буквена индентификация: за фондовете на бившия ЦДИА – „К“, за ЦДТА – „А“ и за фондовете на бившия Централен партиен архив на ЦК на БКП – „Б“. През 1999 г. в архива постъпват на съхранение и стават част от неговия архивен масив документите на „Българска фотография“ ЕАД, което в продължение на десетилетия изпълнява функциите на държавен фотоархив.

През годините ръководители са били: ЦДИА – Илия Илиев (1953–1957), Панайот Панайотов (1957–1972), Надежда Пръвчева (1972–1978), Димитър Минцев (1978–1986) и Лидия Букарева (1986–1992); ЦДА на НРБ – Христо Христов (1952), Ангел Кузманов (1953–1954), Кирил Василев (1954–1958), Иван Пейков (1958–1972), Тодорка Зашева (1972–1983) и Славян Барутчийски (1983–1992); ЦДТА – Димитър Минцев (1974–1978), Василка Дамянова (1978–1982), Иван Каров (1983–1986) и Венцислав Велчев (1986–1992); ЦДА – Златина Николова (1993), Цочо Билярски (1993–1997), Георги Чернев (1997–2010).


Фондовата наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 20 683.44 линейни метра с 4114 архивни фонда (2270 учрежденски и 1844 лични) и общ брой  1 919 959 архивни единици, 1385 частични постъпления и 3516 спомена. Застрахователният фонд се състои от 13 863 818 кадъра с негативи.
 
Директор: Стефка Петрова

Контакти
Адрес:
гр. София, 1000 
ул. „Московска“ № 5
тел.   (02) 9400 179 – директор
  (02) 9400 153 – научна читалня № 100 „Иван Дуйчев“
  (02) 9400 157 – читалня № 103 „Едно гише“
  (02) 9400 140 – читалня № 313 за микрофилми
факс (02) 980 1443
e-mail: cda@archives.government.bg
           chitalnia100@archives.government.bg

Работно време на читалните на дирекция „Централен държавен архив“
за обслужване на потребители на архивна информация:

Читални № 103 и № 313: от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване;
Научната читалня № 100 „Акад. Иван Дуйчев“ работи с удължено работно време – от 9.00 до 18.30 ч.

Транзитна сметка: BG47 BNBG 9661 3100 1288 01
Банка: БНБ
БУЛСТАТ: 000 69 76 00