Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ХАСКОВО
 
Държавен архив – Хасково е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Хасковска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Хасково на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Хасково, от 1988 г. е в структурата на Община – Хасково. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 2500 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1991 г. архивът се помещава на първия етаж от сградата на Областна администрация – Хасково
През годините ръководители на архива са били: Тодор Сталев (1952–1955), Иван Беломорски (1956–1961), Кирил Богданов (1962–1978), Милчо Ценов (1978–1985), Борис Горанов (1986–1991), Марин Караиванов (1992–2010).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 45 фонда са предадени на новосъздадения архив в Кърджали. По същото време се създава и архивът в Смолян, който получава първите си комплектувани фондове от архива в Хасково. През 2003 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия.

 Общата фондова наличност от всички масиви на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 2041.44 линейни метра с 4149 архивни фонда (3999 учрежденски и 150 лични) и общ брой 196 698 архивни единици. Регистрирани са 3513 частични постъпления и 2212 спомена. Застрахователният фонд се състои от 279 129 кадъра негатив и 279 129 кадъра позитив.

Началник отдел: Станислав Н. Станилов 

Контакти
Адрес:
гр. Хасково, 6300
пл. “Свобода” № 5

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:

Централен градски площад „Свобода” № 5 (сградата на Областна администрация – Хасково)

Възможности за паркиране: синя зона в централна градска част

тел. (038)624034 – началник отдел
       (038)622625 – читалня
GSM 0888 64 95 82
e-mail: haskovo@archives.government.bg