Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ШУМЕН
 
Държавен архив – Шумен е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Шуменска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Шумен, на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Шумен, от 1988 г. е в структурата на Община –Шумен. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 2474 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници и периодични издания.

От 1987 г. архивът се помещава в сграда – паметник на културата с местно значение.
През годините ръководители на архива са били: Васил Григоров Тасев (1952–1958), Стоян Борисов Стоименов (1958–1992), Йорданка Петкова Янева (1992–2008), Антония Веселинова Панева (2009–2010).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 87 фонда са предадени на новосъздадения архив в Търговище. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1068 фонда с 24274 архивни единици, 249,64 линейни метра.

 
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 2029.20 линейни метра с 3578 архивни фонда (3354 учрежденски и 224 лични) и общ брой 239 230 архивни единици, 1270 частични постъпления (39.53 л.м.) и 1838 спомена (18.50 л.м.). Застрахователният фонд се състои от 1 587 297 кадъра негативи  и 1 586 975 кадъра позитив.


Началник отдел: Антония Панева

Контакти
Адрес:
гр. Шумен,  9700
ул. “Цар Калоян” № 18

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Професионална гимназия по икономика”: автобус л. № 4, 6, 9, 14 и 61
  • спирка „Бул. „Цар Симеон Велики" № 711: автобус л. № 4, 6, 9, 14 и 61 
Възможности за паркиране: свободно паркиране

тел. (054)875338 – началник отдел
       (054)877597 – читалня
GSM 0888665232
e-mail: shumen@archives.government.bg