Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Българска фотография


В края на ХХ в., след приватизацията на „Българска фотография“ ЕАД, неговата документация (административно-управленска и фотоархив от черно-бели и цветни филми и диапозитиви, тематични албуми и други архивни справочници) постъпва на съхранение в държавните архиви. Документите от дружеството в София са предадени в Централния държавен архив. Регистрирани са към съществуващия фонд № 720 – Стопански комбинат „Българска фотография“ и включват масив от черно-бели филми с около 2 милиона кадъра.

В публикувания тук инвентарен опис № 5 са описани тематичните албуми на черно-белите филми – общо 105 архивни единици с 682 албума, създадени в периода 1945−1991 г. По съдържание включват и редица фотодокументи (репродукции) за значими лица, събития и други обекти от цялостната българска и световна история.

Архивните единици в инвентарния опис са обособени тематично по отраслов признак. Техните заглавия и класификационни схеми са изготвени в процеса на тяхната обработка в бившето предприятие „Българска фотография“.

Първоначално най-общо ориентиране в съдържанието на албумите, освен по основните теми в заглавието на архивните единици, може да се извърши и по ключови думи и изрази чрез системата за търсене на сайта и бутон Албуми (горе вдясно). Тематичните албуми са дигитализирани и публикувани в PDF формат. Файловете са създадени с възможност за търсене на думи по анотациите под всяка снимка, ако машинописният текст не е избледнял или физически увреден.

Използването на фотодокументите и изготвянето на копия се извършва съгласно Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“.
 
    
    Началото на Държавния фотоархив (Националната фотографска агенция) е поставено от Фондация „Българско дело“, към която в края на 1944 г. е обособен фотоотдел с централна фототека. След закриване на фондацията през 1948 г. събирането, съхраняването и използването на сбирката с фотоматериали е прехвърлена първоначално към Държавно стопанско предприятие „Българска кинематография“, а след това към новосъздаденото ДП „Българска фотография“. През 50-те години на ХХ в. във всички окръжни градове в страната са открити 27 клона с аналогични функции, но с регионален мащаб на действие. В края на ХХ в. „Българска фотография“ ЕАД е приватизирано. По-голямата част от неговата документация (административно-управленска, фотоархив от черно-бели и цветни филми и диапозитиви, тематични албуми и други справочници) е предадена за съхранение в държавните архиви.
    Въпреки многократните промени през годините на статута, структурата и наименованието на Държавния фотоархив, неговите основни функции остават непроменени – комплектуване, съхраняване и предоставяне за използване на фотоматериали, отразяващи цялостния обществено-политически, социално-икономически и културен живот на страната. Назначените щатни фоторепотери документират всички най-важни съвременни събития в София и страната и систематично изготвят репродукции на снимки на значими исторически личности, събития и обекти от периода преди Втората световна война. Третият източник за комплектуване е активният снимков обмен с чуждестранни агенции, архиви и институции.
    В Държавния фотоархив всички фотодокументи са завеждани, описвани и систематизирани. Създадени са и различни архивни справочници за тяхното използване. Фоторепортерите на „Българска фотография“ са имали задължението да извършват обработка на изготвените от тях филми (негативи) в класьори, да описват подробно заснетите обекти и да правят подбор на най-сполучливите кадри от всеки филм. На подбраните кадри са изготвяни позитивни (контактни) копия, които са класирани в обособени по отрасли тематични албуми. Освен анотация на съдържанието, за всяка снимка в албумите са посочени данни за автора и сигнатурата на филма, която включва съответно: година на изготвяне/заснемане, номер на филма (негатив) и номер на кадъра, на който е изготвено контактно копие. Така създадените тематични албуми са и основният архивен справочник за организиране на използването на Държавния фотоархив.


arrow Фонд 720, опис 5
dot а.е. 1 Албуми със снимки от минно дело, производство на каменни въглища и нефтодобивна промишленост
2 бр. виж
 
dot а.е. 2 Албуми със снимки от енергетиката ‒ електродобив, топлодобив, електрификация и др.
4 бр. виж
 
dot а.е. 3 Албуми със снимки ‒ руди и метали
3 бр. виж
 
dot а.е. 4 Албуми със снимки ‒ машиностроене и металообработване
8 бр. виж
 
dot а.е. 5 Албуми със снимки за електропромишлеността
3 бр. виж
 
dot а.е. 6 Албуми със снимки за химическата промишленост
6 бр. виж
 
dot а.е. 7 Албуми със снимки за производството на строителни материали
2 бр. виж
 
dot а.е. 8 Албуми със снимки за дърводобива и дървообработването. Мебелна индустрия
3 бр. виж
 
dot а.е. 9 Албум със снимки за стъкларската, порцеланофаянсовата и керамична промишленост
1 бр. виж
 
dot а.е. 10 Албум със снимки за каучуковата промишленост
1 бр. виж
 
dot а.е. 11 Албуми със снимки за текстилната промишленост
6 бр. виж
 
dot а.е. 12 Албум със снимки за кожарската, кожухарската и обувната промишленост
1 бр. виж
 
dot а.е. 13 Албуми със снимки за хранително-вкусовата промишленост
6 бр. виж
 
dot а.е. 14 Албуми със снимки за вкусовата промишленост
2 бр. виж
 
dot а.е. 15 Албум със снимки за полиграфическата промишленост
1 бр. виж
 
dot а.е. 16 Албуми със снимки за местната и кооперативна промишленост (промкомбинати и занаяти)
2 бр. виж
 
dot а.е. 17 Албуми със снимки за строителство, архитектура и обществени сгради
18 бр. виж
 
dot а.е. 18 Албуми със снимки за промишлени сгради и обекти
9 бр. виж
 
dot а.е. 19 Албум със снимки за селскостопански сгради
1 бр. виж
 
dot а.е. 20 Албуми със снимки на жилищни сгради
2 бр. виж
 
dot а.е. 21 Албум със снимки на паметници на съвременната мемориална архитектура
1 бр. виж
 
dot а.е. 22 Албуми със снимки за градоустройството
2 бр. виж
 
dot а.е. 23 Албум със снимки на архитектурни форми и детайли
1 бр. виж
 
dot а.е. 24 Албуми със снимки за инженерното строителство ‒ водостроителство
6 бр. виж
 
dot а.е. 25 Албуми със снимки за инженерното строителство ‒ пътно, жп и други
4 бр. виж
 
dot а.е. 26 Албуми със снимки за транспорта
5 бр. виж
 
dot а.е. 27 Албуми със снимки за съобщенията
2 бр. виж
 
dot а.е. 28 Албум със снимки за селското стопанство ‒ растениевъдство
1 бр. виж
 
dot а.е. 29 Албуми със снимки за селското стопанство ‒ растениевъдство
4 бр. виж
 
dot а.е. 30 Албуми със снимки за растениевъдството ‒ технически и други култури (растения)
6 бр. виж
 
dot а.е. 31 Албуми със снимки за растениевъдството ‒ фуражни култури
2 бр. виж
 
dot а.е. 32 Албуми със снимки за растениевъдството ‒ овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, гъбарство
5 бр. виж
 
dot а.е. 33 Албуми със снимки за селското стопанство ‒ животновъдство (едър добитък)
2 бр. виж
 
dot а.е. 34 Албуми със снимки за селското стопанство ‒ животновъдство (дребен добитък)
3 бр. виж
 
dot а.е. 35 Албум със снимки за селското стопанство ‒ животновъдство (бубарство и пчеларство)
1 бр. виж
 
dot а.е. 36 Албуми със снимки ‒ организация на селското стопанство
3 бр. виж
 
dot а.е. 37 Албуми със снимки за горското стопанство
3 бр. виж
 
dot а.е. 38 Албуми със снимки за външната търговия
4 бр. виж
 
dot а.е. 39 Албуми със снимки за вътрешната търговия
2 бр. виж
 
dot а.е. 40 Албуми със снимки за вътрешната търговия
3 бр. виж
 
dot а.е. 41 Албум със снимки ‒ финанси
1 бр. виж
 
dot а.е. 42 Албуми със снимки ‒ народно здраве
6 бр. виж
 
dot а.е. 43 Албум със снимки ‒ социални грижи
1 бр. виж
 
dot а.е. 44 Албуми със снимки ‒ социални грижи (почивка на трудещите се)
15 бр. виж
 
dot а.е. 45 Албуми със снимки за външната политика ‒ политически делегации и срещи
14 бр. виж
 
dot а.е. 46 Албуми със снимки за външната политика ‒ чуждестранни стопански, културни, обществени и др. делегации
7 бр. виж
 
dot а.е. 47 Албуми със снимки за външната политика ‒ български делегации в чужди страни
3 бр. виж
 
dot а.е. 48 Албуми със снимки за външната политика ‒ международни отношения, институти, организации, движения
12 бр. виж
 
dot а.е. 49 Албуми със снимки за вътрешната политика − Държавен съвет и държавно устройство
17 бр. виж
 
dot а.е. 50 Албуми със снимки за военното дело
3 бр. виж
 
dot а.е. 51 Албуми със снимки за вътрешната политика ‒ организации
13 бр. виж
 
dot а.е. 52 Албуми със снимки ‒ вътрешна политика, организации
15 бр. виж
 
dot а.е. 53 Албуми със снимки ‒ охрана на труда
3 бр. виж
 
dot а.е. 54 Албуми със снимки ‒ обществен живот
31 бр. виж
 
dot а.е. 55 Албуми със снимки ‒ обществен живот, празници
7 бр. виж
 
dot а.е. 56 Албуми със снимки ‒ обществен живот, изложби
11 бр. виж
 
dot а.е. 57 Албуми със снимки ‒ чуждестранни изложби в България
3 бр. виж
 
dot а.е. 58 Албум със снимки за вътрешната политика ‒ народностни групи
1 бр. виж
 
dot а.е. 59 Албуми със снимки ‒ вероизповедания
2 бр. виж
 
dot а.е. 60 Албуми със снимки − личности
59 бр. виж
 
dot а.е. 61 Албуми със снимки ‒ просвета (общо образование)
7 бр. виж
 
dot а.е. 62 Албуми със снимки ‒ просвета (професионално-технически, средно-специални, специални училища и школи)
6 бр. виж
 
dot а.е. 63 Албуми със снимки ‒ просвета (висше и полувисше образование)
5 бр. виж
 
dot а.е. 64 Албум със снимки ‒ изкуство (обща история на изкуството)
1 бр. виж
 
dot а.е. 65 Албуми със снимки за история на изкуството в българските земи
3 бр. виж
 
dot а.е. 66 Албуми със снимки ‒ изкуство (съвременна живопис)
6 бр. виж
 
dot а.е. 67 Албуми със снимки ‒ изкуство (съвременна скулптора)
1 бр. виж
 
dot а.е. 68 Албуми със снимки ‒ съвременна графика
4 бр. виж
 
dot а.е. 69 Албуми със снимки ‒ съвременно приложно изкуство
2 бр. виж
 
dot а.е. 70 Албуми със снимки ‒ изкуство (музика)
17 бр. виж
 
dot а.е. 71 Албуми със снимки ‒ хореографско изкуство
8 бр. виж
 
dot а.е. 72 Албуми със снимки ‒ изкуство (театър)
29 бр. виж
 
dot а.е. 73 Албуми със снимки ‒ изкуство (опера, оперета)
11 бр. виж
 
dot а.е. 74 Албум със снимки ‒ киноизкуство (кинематография)
1 бр. виж
 
dot а.е. 75 Албуми със снимки ‒ фотоизкуство
2 бр. виж
 
dot а.е. 76 Албуми със снимки ‒ изкуство, старобългарско народно творчество
3 бр. виж
 
dot а.е. 77 Албуми със снимки ‒ български народен бит
5 бр. виж
 
dot а.е. 78 Албуми със снимки ‒ паметници на културата в България
12 бр. виж
 
dot а.е. 79 Албуми със снимки ‒ библиотеки и читалища, културни домове
3 бр. виж
 
dot а.е. 80 Албуми със снимки ‒ музеи и галерии
9 бр. виж
 
dot а.е. 81 Албум със снимки ‒ наука (обща история на човечеството)
1 бр. виж
 
dot а.е. 82 Албуми със снимки ‒ история на България
6 бр. виж
 
dot а.е. 83 Албуми със снимки ‒ история на Българската комунистическа партия
6 бр. виж
 
dot а.е. 84 Албуми със снимки ‒ география на България
15 бр. виж
 
dot а.е. 85 Албуми със снимки ‒ градове
27 бр. виж
 
dot а.е. 86 Албуми със снимки ‒ села
3 бр. виж
 
dot а.е. 87 Албуми със снимки ‒ наука (научни институти)
6 бр. виж
 
dot а.е. 88 Албуми със снимки ‒ физкултура и спорт
7 бр. виж
 
dot а.е. 89 Албум със снимки ‒ гимнастика
1 бр. виж
 
dot а.е. 90 Албуми със снимки ‒ атлетика
3 бр. виж
 
dot а.е. 91 Албум със снимки ‒ авто-мото-велоспорт
1 бр. виж
 
dot а.е. 92 Албум със снимки ‒ конен спорт
1 бр. виж
 
dot а.е. 93 Албуми със снимки ‒ спортни игри
6 бр. виж
 
dot а.е. 94 Албум със снимки ‒ воден спорт
1 бр. виж
 
dot а.е. 95 Албум със снимки ‒ въздухоплаване
1 бр. виж
 
dot а.е. 96 Албум със снимки ‒ зимни спортове
1 бр. виж
 
dot а.е. 97 Албум със снимки ‒ лов и риболов
1 бр. виж
 
dot а.е. 98 Албум със снимки ‒ туризъм
1 бр. виж
 
dot а.е. 99 Албуми със снимки ‒ Съветски съюз
30 бр. виж
 
dot а.е. 100 Албуми със снимки ‒ страни в Европа
37 бр. виж
 
dot а.е. 101 Албуми със снимки − страни в Азия
13 бр. виж
 
dot а.е. 102 Албуми със снимки − страни в Африка
6 бр. виж
 
dot а.е. 103 Албуми със снимки − страни в Америка
6 бр. виж
 
dot а.е. 104 Албум със снимки − страни в Австралия и Океания
1 бр. виж
 
dot а.е. 105 Албуми със снимки − полярни страни
1 бр. виж