Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Обща рамка за оценка CAF


CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията в реално време. Инструментът CAF идентифицира проблемите и пораждащите ги причини като същевременно дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония.

Превръщането на CAF в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) за внедряване на модела CAF в Агенцията и във всичките й териториални структурни звена.

Подробна информация за модела CAF е публикувана на административната интернет страница на ИПА (www.ipa.government.bg), в рубрика CAF.


НОВИНИ

ДОКУМЕНТИ