Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Покани за събиране на оферти по чл. 20, ал. 4 от ЗОП


ПОКАНА до всички заинтересoвани лица за представяне на оферти за сключване на договор по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 (директно възлагане) от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на интериора на зала за заседания, разположена на седмия етаж в сградата на ДА „Архиви“, гр. София, ул. „Московска“ № 5“.

Лице за контакт във връзка с огледите:
Данаил Георгиев – главен специалист в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, тел. 02/94 00 114
е-mail: D.Georgiev@archives.government.bg 


Дата на публикуване: 12.04.2021 г.
 Покана до всички заинтересoвани лица за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 (директно възлагане) от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Избор на изпълнител за разработване на техническа спецификация и методика за определяне на комплексната оценка на офертите, необходими за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за е-архивиране на ценни електронни документи, разработване на Ръководство за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи и обучение на 30 служители на Държавна агенция „Архиви“)

Протокол с вътр. № ЗАП-00-5#1 от 15.04.2021 г.

Покана с изх. № 96-04-3 от 01.04.2021 г.

Приложение № 1Образец на ценово предложение

Приложение № 2Проект на договор

Вид на поръчката: Представяне на оферти за сключване на договор чрез директно възлагане по чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП

Статус на поръчката: ОТКРИТА

Дата на която информацията е публикувана: 01.04.2021 г.

Лице за допълнителна информация:
Венцислав Бачийскиглавен юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно–правно и финансово–стопанско обслужване”, e-mail: V.Bachiyski@archives.government.bg, тел. 02/ 9400 173

Покани за представяне на оферти за изпълнение на строително-ремонтни работи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки за  следните обекти:
04.08.2020 г.

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Пловдив

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Бургас

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Сливен

Ремонт на сграда на отдел „Държавен архив“ - Търговище

Поради техническа грешка е направена промяна в поканата Ремонт на сграда в „Държавен архив“ - Търговище в  т.VI (Количествена сметка).
10.08.2020 г.

01.04.2021