Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Фондове


  Съхраняваните в Държавен архив – Варна документи са систематизирани в два масива по общоприетата историческа периодизация с разграничителна дата 9 септeври 1944 г.
Документите до 1944 г. на местните органи на власт и управление отразяват цялостното икономическо, социално и културно-просветното развитие на региона и са съхранени във фондовете на: „Окръжен съвет – Варна“, „Градско общинско управление – Варна“, 47 селски общински управления, „Полицейско комендантство – Варна“, „Околийско управление – Варна“ и др. Един от най-богатите фондове е този на „Областен съд – Варна“ – съдържа фирмени дела и регистри на еднолични предприемачи и дружества (1898–1956), крепостни актове за недвижимо имущество (1885–1900), частни граждански и фирмени дела.

Историческото развитие на град Варна се допълва от съхранените документи на българската, гръцката и еврейската общини. Сред най-значимите и богати фондове е този на Варненската и Преславската митрополия (1054 архивни единици за периода 1864–1955): окръжни на Българската екзархия и Св. Синод на Българската православна църква, протоколи от заседания на епархийския духовен съвет, кореспонденция по организационни въпроси на православната вяра.Ценен източник на информация за стопанския живот и особено за генеалогични проучвания е колекцията „Регистри за гражданско състояние на населението от селищата във Варненска област“ (1893–1900, 1909–1948).

Уникални са документите, свързани с корабостроенето, корабоплаването и морската търговия: „Държавна корабостроителница – Варна“, „Кораловаг“ българско АД за строене на кораби, локомотиви и вагони – Варна“, „Корабостроителна, корабоплавателна и риболовна кооперация „Нептун“ – Варна“, „Безименно АД за направата на Варненското пристанище“.

Интерес представляват фондовете на банковите институции, съдържащи кредитни досиета на дружества и частни лица. Сред фондообразувателите е Областната стопанска камара – Варна, в чийто фонд са запазени регистри на амбулантните търговци и търговските фирми във Варна, азбучници на регистрирани търговски фирми за градовете Елена, Габрово, Горна Оряховица, Разград и Търново, архитектурни планове и строителна документация на сградата на Средното търговско училище и разширяването на Висшето търговско училище. Във фонд „Международна изложба – Варна“ са съхранени снимки, планове и резултати от проведените изложби, а колекцията „Устави на обществено-политически, професионални и финансови организации във варненски окръг“ съдържа над 100 устава.
Летописните книги, протоколите на педагогическите съвети и училищните настоятелства във фондовете на Висшето търговско училище, Държавната мъжка гимназия „Фердинанд І“  и Държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ във Варна и още над 110 начални и основни училища, проследяват история на образованието след 1880 г. Добре документиран е научният и културен живот във Варна след 1878 г. и историята на основните културни институции в града  – Градската общинска библиотека, Художествен театър, единствената по рода си Морска биологична станция с аквариум – Варна, „Археологическо дружество.
В много от учрежденските и лични фондове се съхранява и ценен снимков материал. Уникална е колекцията „Снимки на стара Варна“ с над 600 снимки и картички на сгради и улици преди 1944 г.

Документалният масив за периода след 1944 г. включва 1500 фонда. Историята на местното общинско управление във Варна се допълва от документите на Окръжен народен съвет , като по-интересни сред тях са: плановете за развитието на Пристанище – Варна, пристанище Варна – Запад, канала Варна – Девня; доклади и информации по строителството и работата на Девненския промишлен комплекс, курорта „Златни пясъци” и др.

Друг значим фонд е „Окръжен съд – Варна“, съдържащ граждански дела, конфискационни дела по Закона за национализация на едрата частна собственост. Запазени са и документите на Народния съд  – протоколи за разпити, рапорти и донесения, списъци на лица, получили награди за участие в преследване, залавяне и убийство на партизани и ятаци.
Разнообразна информация за обществено-политическото и икономическото развитие на Варна се съдържа в запазените документи на политическите партии и организации, професионалните сдружения, работнически, синдикални и благотворителни организации – Народния съюз „Звено“, Земеделската дружба, Отечествения фронт, Обществото на кавалерите на ордена за храброст и др.
Естествено най-големият масив от документи е на създадените в годините след Втората световна война промишлени и строителни предприятия, селски и горски стопанства, ТКЗС и кооперации, търговски дружества, финансови институции (Електропроизводство ТЕЦ „Варна“ – с. Езерово, Елдоминвест, ДФ „Вамо“, ДИП „Метал“, Кораборемонтен завод „Одесос“, СХК „Девня“, ДИП „Стойко Пеев“ – Белослав, „Държавна фабрика за памучни прежди „Х. Ботев”, Районна лозаро-винарска кооперация „Димят“, „Управление „Строителен технически флот“, „Параходство БМФ”, „Аерогара – Варна, Областна стопанска камара и много др.)
Сред фондовете, които отразяват развитието на науката и културата, най-голям интерес предизвикват „ВИНС „Д. Благоев“, „Ихтиологична станция“, „Институт по корабостроене“, „Радио – Варна“, „Народна опера – Варна“, „Културно просветно дружество „Тракия“, колекциите „Международен музикален фестивал „Варненско лято“ и „Международен фестивал на българската куклена пиеса „Златният делфин“.

Сред ценните лични фондове от периода до Втората световна война са тези на Иван Тодоров Драсов, Отон Иванов Хаджидинчов, Иван Константинов Радов – участници в националноосвободителните борби; архимандрит Инокентий Софийски; Златан Стоянов Бръчков – стопански деец, технически директор в БАД за направа на Варненското пристанище, ръководител строежа и въвеждането в експлоатация на жп линии, съоръжения и станции; Добрин Тодоров Василев – писател, библиограф и общественик; Боян Тодоров Станчев – журналист и общественик; семейния фонд на Александър Фьодорович и Анастасия Ангелова Головини; родовия фонд Кастан–Дюрони (в периода от XVIII до XX в. членове на двете семейства са дипломатически представители на Франция в Константинопол, Смирна, Мосул, Ерзерум, на Испания, Норвегия и Швеция във Варна). Сред личната кореспонденция на фамилията е най-старият документ съхраняван в Държавен архив – Варна.
В архива са постъпили на съхранение и личните фондове на Лиляна Петрова Батулева – кинорежисьор; фамилията Ставреви – просветни и културни дейци; Георги Иванов Георгиев – първия българин, направил околосветско пътешествие; Емил Николов Главанаков – виолист и диригент; актьорите Христо и Катя Диневи, Идеал и Роска Петрови; писателя Тихомир Йорданов; художничката Дария Василянска и др.

Уникални научно-технически документи (скици и проекти на сгради, геоложки и градоустройствени планове) се съхраняват във фондовете: „ДИП „Вулкан“, „Държавен завод за сода „Карл Маркс“ – Девня“, „Арх. Петър Карасимеонов“, „Съюз на архитектите в България – окръжно дружество – Варна“, „Комплексен институт за проучване и проектиране „Гражданстроипроект“ – филиал Варна“, „Окръжно ръководство на научно-техническите съюзи – Варна“, „Главна проектантска организация – клон Варна“.
Съхранените фоно и видеозаписи дават по-широка представа за значими събития като строителството на Девненските химически заводи, българската експедиция „Монблан 82“, чествания на годишнини на бележити варненци. Запазени са звукозаписи от срещи с Елисавета Багряна и П. Матев, от юбилейни чествания на варненски културни дейци, на предавания, излъчени по Радио Варна, от литературни четения и концерти в рамките на Рождественския салон на изкуствата.
Много богат е масивът от фотодокументи, съсредоточени основно в колекцията „Спортен фото-архив Варна“ (44 070 кадъра – негативи и диапозитиви, оформени в 2628 архивни единици) и фонда „Държавно предприятие „Фотография“ – Варна“ (94 605 бр. негативи), запечатали улици, сгради, събития от обществения, икономически и културен живот във Варна в периода 1954–1990 г.

Обособен масив „Б“ представляват архивните документи на бившите партийни организации на БКП в област Варна. Те се отнасят за периода 1944–1991 г. Запазените протоколи от заседания на бюрата, пленумите, конференциите, документите и материалите към тях отразяват вътрешно-партийния, стопански, социален и политически живот в региона.