Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дигитален архив


16000001Варнафонд 78Kопис 2а.е. 12лист 1-9
Правилник за създаването и дейността на окръжните ковчежничества в българските земи. Сан Стефано. Копие. Ръкопис. Превод от руски ез. 24 март 1878 г.
  виж всички 16 изображения на документа        
16000002Варнафонд 826Kопис 2а.е. 3лист 1-2
Писмо от Тодор Икономов, инспектор на училищата във Варненска губерния до Варненски и Преславски митрополит Симеон с указания за организиране на учебното дело във Варна и губернията. Шумен. Оригинал. Ръкопис. 6 окт. 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000003Варнафонд 827Kопис 1а.е. 32лист 1
Приказ № 15 на Варненския губернатор за въвеждане на гражданско управление във Варна и назначаване на градски и окръжен съвети и окръжен съдебен съвет. Варна. Копие. Ръкопис. 23 окт. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000004Варнафонд 58Kопис 2а.е. 1лист 1-2
Акт на комисия с българо-турско представителство за приемане и предаване сградата на турския градски съвет – Варна, на документи, пари и инвентар. Варна. Оригинал. Ръкопис. 23 окт. 1878 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000005Варнафонд 826Kопис 2а.е. 2лист 1
Правила на Окръжния училищен съвет във Варна за организиране учебните занятия, изпитни сесии и ваканции в училищата от Варненска губерния през учебната 1878/79 г. Варна. Чернова. Ръкопис. окт. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000006Варнафонд 826Kопис 2а.е. 1лист 1-2
Правила на Окръжния училищен съвет във Варна за организиране дейността на училищните настоятелства. Варна. Чернова. Ръкопис. Окт. 1878 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000007Варнафонд 78Kопис 2а.е. 3лист 1-2
Приказ № 24 на Варненския губернатор за въвеждане на Временни правила за организиране дейността по обмяна на парични средства, извършвана в гр. Варна. Варна. Чернова. Ръкопис. Руски ез. 3 ноем. 1878 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000008Варнафонд 827Kопис 1а.е. 1лист 1
Покана от Варненския градски съвет към гласоподавателите за участие в насрочените за 19 ноем. 1878 г. избори за общински съвет. Варна. Препис. Ръкопис. 8 ноем. 1878 г.

16000009Варнафонд 58Kопис 2а.е. 1лист 3
Сведение за извършените приходи и разходи от Градския общински съвет – Варна за периода 30 окт. – 30 ноем. 1878 г. Варна. Оригинал. Ръкопис. 7 дек. 1878 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000010Варнафонд 78Kопис 2а.е. 9лист 1-2
Писмо от Руския императорски комисар в България до Варненския губернатор с указания за създаване организация при регистрирането на финансовите операции в държавните учреждения. София. Копие. Ръкопис. Руски ез. 23 дек. 1878 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000011Варнафонд 78Kопис 2а.е. 14лист 1
Приказ № 73 на Варненския губернатор за изпълнение Приказ № 81 от 21 дек. 1878 г. на Руския императорски комисар в България за изключване на населени места в Мангалски окръг от състава на Варненска губерния и присъединяване към Румъния. Варна. Копие. Ръкопис. Руски ез. 4 ян. 1879 г.

16000012Варнафонд 78Kопис 2а.е. 31лист 1
Писмо от Варненския губернатор до Балчишкия окръжен съвет за утвърждаване финансови разходи на съвета, предвидени за 1879 г. Варна. Оригинал. Ръкопис. Руски ез. 20 ян. 1879 г.

16000013Варнафонд 78Kопис 2а.е. 31лист 2
Опис на разходите на Балчишкия окръжен съвет, предвидени за 1879 г. Варна. Оригинал. Ръкопис. Руски eз. 20 ян. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000014Варнафонд 78Kопис 2а.е. 19лист 2
Приказ № 28 на Руския императорски комисар в България за назначаване на български граждани за окръжни началници и началници на полицията в административните окръзи на княжеството, след отчисляване на руските служащи. В. Търново. Печатно. Руски ез. 16 апр. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000015Варнафонд 78Kопис 2а.е. 19лист 1
Приказ № 29 на Руския императорски комисар в България за учредяване на длъжността „полицейски пристав“ в околийски центрове на Търновска и Варненска губернии. В. Търново. Печатно. Руски ез. 16 апр. 1879 г.

16000016Варнафонд 250Kопис 1а.е. 8лист 17
Окръжно на Върховния комитет на дружество „Одринска Тракия” до клоновете на дружество в страната с данни за поставяне решаването на Тракийския въпрос под покровителството на Лигата на народите. София. Оригинал. Машинопис. 3 март 1920 г.

16000017Варнафонд 58Kопис 2а.е. 1лист 15-17
Рапорт на Петър Попов, председател на Временния градски съвет – Варна до новоизбрания Градски съвет за приетите недвижими имоти и оправдателни документи от Турския градски съвет при акта на предаване административната власт на 23 окт. 1878 г. Варна. Копие. Ръкопис. 5 май 1879 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
16000018Варнафонд 717Kопис 1а.е. 1лист 13
Инструкция, утвърдена от Руския императорски комисар в България за налозите върху недвижимото имущество и доходите в княжеството. София. Брошура. Печатно. 18 май 1879 г.
  виж всички 22 изображения на документа        
16000019Варнафонд 78Kопис 2а.е. 48лист 4
Приказ № 180 на Варненския губернатор Павел Баумгартен по повод сдаване на длъжността, с изразена благодарност към подчинените му служители за оказаното съдействие при управлението на губернията. Варна. Копие. Ръкопис. Руски ез. 3 юни 1879 г.

16000020Варнафонд 78Kопис 2а.е. 48лист 3
Приказ № 181 на Варненския губернатор Драган Цанков с известие за назначаването му за губернатор и встъпване в длъжност. Варна. Копие. Ръкопис. Руски ез. 4 юни 1879 г.

16000021Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 1
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници и полицеймайстерите в губернията с указания за определяне поданството на живеещите в губернията. Варна. Копие. Ръкопис. 26 юли 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000022Варнафонд 78Kопис 3а.е. 31лист 8
Писмо от Варненския губернатор до Балчишкия окръжен началник с указание за описване и актуване като държавно изоставеното от турското население недвижимо имущество. Варна. 24 авг. 1879 г.

16000023Варнафонд 78Kопис 3а.е. 31лист 6-7
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници в губернията за задължително облагане и събиране на налози върху недвижимото имущество и дейностите, упражнявани от населението. Варна. Копие. Ръкопис. 25 авг. 1879 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000024Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 6
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници, административните и съдебните учреждения в губернията за задължително използване на официалния български език в административно-управленската практика. Варна. Копие. Ръкопис. [преди 26] авг. 1879 г.

16000025Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 8
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници и полицеймайстери в губернията за преустановяване действието на съществуващи разпоредби за наказване на престъпни деяния, несъгласувани с духа на приетата Конституция. Варна. Копие. Ръкопис. [преди 26] авг. 1879 г.

16000026Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 7
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници в губернията за привеждане в известност и съставяне на списъци на практикуващите лекари и забрана за упражняване на дейността при липса на позволителен билет. Варна. Копие. Ръкопис. [преди 26] авг. 1879 г.

16000027Варнафонд 78Kопис 3а.е. 26лист 1
Приказ № 207 на Варненския губернатор Драган Цанков по повод сдаване на длъжността, с изразена благодарност към подчинените му служители за оказаното съдействие при управлението на губернията. Варна. Копие. Ръкопис. 26 авг. 1879 г.

16000028Варнафонд 78Kопис 2а.е. 2лист 1
Приказ № 208 на Варненския губернатор д-р Пантели Минчович с известие за назначаването му за губернатор и встъпване в длъжност. Варна. Копие. Ръкопис. 26 авг. 1879 г.

16000029Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 5
Окръжно на Варненския губернатор до окръжните началници и полицеймайстерите в губернията за спазване разпореждане на военния министър за забрана участието на военнослужащи в политическия живот. Варна. Копие. Ръкопис. 29 авг. 1879 г.

16000030Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 10
Разпореждане на Варненския губернатор до окръжните началници и полицеймайстера на гр. Варна за поддържане на ред и законност в духа на Конституцията, спазване на приетите разпореждания на княжеското правителство и недопускане на анархистични прояви. Варна. Оригинал. Ръкопис. 22 септ. 1879 г.

16000031Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 11
Писмо на Варненския губернатор до окръжния началник в Балчик с известие за прокламация на Княза за разпускане на народното събрание и за недопускане нарушения на установения ред и законност от страна на населението, държавните и общинските учреждения. Варна. Копие. Ръкопис. 25 ноем. 1879 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000032Варнафонд 78Kопис 2а.е. 48лист 5
Приказ № 222 на Варненския губернатор Васил Стоянов с известие за назначаването му за губернатор и встъпване в длъжност. Варна. Копие. Ръкопис. 20 дек. 1879 г.

16000033Варнафонд 250Kопис 1а.е. 9лист 32
Окръжно на Върховния комитет на дружество „Тракия” до клоновете на дружеството в страната с известие за изпратено изложение до Лигата на народите в Женева за насилията, извършени от гръцките власти над българското население в Тракия, с цитиран заключителен текст на изложението. София. Оригинал. Машинопис. 11 ян. 1921 г.

16000034Варнафонд 78Kопис 2а.е. 34лист 3-4
Окръжно от Министъра на вътрешните работи до губернаторите в княжеството, сред които и Варненския, с негативна оценка за работата на чиновниците в държавната администрация и за предприемане на действия за законосъобразно и съвестно изпълнение на служебните им задължения. София. Печатно. 20 февр. 1880 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000035Варнафонд 78Kопис 2а.е. 29лист 13
Окръжно на Варненския губернатор до органи на административната и съдебната власт в губернията за толерантно отношение към турското население. Варна. Копие. Ръкопис. март 1880 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000036Варнафонд 826Kопис 2а.е. 4лист 1-2
Писмо от Варненското училищно настоятелство до Варненския префект с молба за съдействие и отпускане на безплатни строителни материали, по приложен списък, за строежа на училищна сграда в града. Варна. Оригинал. Ръкопис. 7 юли 1880 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000037Варнафонд 827Kопис 1а.е. 34лист 1-2
Писмо от видни варненски граждани до извънредния руски пратеник в София с изразена благодарност към руския император Александър ІІІ за оказаната помощ при конституирането на Княжество България. Варна. Оригинал. Ръкопис. 30 авг. 1883 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000038Варнафонд 250Kопис 1а.е. 10лист 41
Резолюция от общограждански митинг на тракийските бежанци от Варна и Варненска околия с искане за уреждане на международна гаранция при възвръщане на бежанците по родните им места и установяване в целокупна Тракия на автономен режим под контрола на Обществото на народите. Варна. Копие. Машинопис. 2 апр. 1922 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000039Варнафонд 250Kопис 3а.е. 1лист 1
Резолюция от общо събрание на тракийските бежанци от Варненска околия, отправена до министър-председателя, председателя на Народното събрание и чрез Върховния тракийски комитет до Секретариата на Обществото на народите с протест срещу несправедливите решения на договора за турско-българското приятелство, подписан в Ангора през 1925 г. Варна. Копие. Машинопис. 8 апр. 1926 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000040Варнафонд 76Kопис 2а.е. 94лист 1
Писмо от Христаки Т. Груев до Българската община в Провадия с благодарност за избора му за народен представител в Учредителното събрание. Провадия. Оригинал. Ръкопис. Септ. 1878 г.

16000041Варнафонд 690Kопис 1а.е. 16лист 1-2
Програма на откриването на Учредителното събрание във Велико Търново. В. Търново. Копие. Ръкопис. Руски ез. 10 февр. 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000042Варнафонд 690Kопис 1а.е. 17лист 1-2
Реч на Руския императорски комисар в България при откриването на Учредителното събрание. В. Търново. Копие. Ръкопис. Руски ез. 10 февр. 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000043Варнафонд 83Kопис 1а.е. 71лист 5-8
Писмо от Варненската гръцката община до председателя на Учредителното събрание с молба за удовлетворяване на политически и социални искания. Варна. 12 февр. 1879 г.
  виж всички 7 изображения на документа        
16000044Варнафонд 76Kопис 2а.е. 20лист 1
Обръщение на Руския императорски комисар в България към народните представители в Учредителното събрание, по случай приемане на Търновската конституция. В. Търново. Печатен екземпляр. Руски ез. 17 апр. 1879 г.

16000045Варнафонд 76Kопис 1а.е. 51лист 1
Свидетелство на свещеник Иван Радов, издадено от Провадийския окръжен началник за избора му за народен представител в Учредителното събрание. Провадия. Оригинал. Ръкопис. 19 апр. 1879 г.

16000046Варнафонд 76Kопис 1а.е. 51лист 2
Писмо от Провадийския окръжен началник до народния представител в Учредителното събрание свещеник Иван Радов да присъства на парламентарното заседание за избор на български княз. Провадия. Оригинал. Ръкопис. 23 май 1879 г.

16000047Варнафонд 19Kопис 2а.е. 3лист 1-2
Разпореждане на Варненския окръжен началник до полицейските власти за осигуряване на реда при посещението на княз Александър І Батенберг в града. Варна. Оригинал. Ръкопис. 31 май 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000048Варнафонд 76Kопис 2а.е. 62лист 1-2
Писмо от Варненски и Преславски митрополит Симеон до свещеник Иван Радов в Провадия, с описание за политическата атмосфера в Княжество България след приемане на Търновската конституция. Варна. Оригинал. Ръкопис. 29 ноем. 1879 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000049ВарнаЧП 576лист 7
Снимка на Варненски и Преславски митрополит Симеон (народен представител в Учредителното събрание). Варна. Размер 21/17 см. Оригинал. 1930 г.

16000050Варнафонд 80Kопис 1а.е. 33лист 34
Писмо от Главния секретар на Централния добруджански народен съвет, базиран във Варна до министрите на външните и на вътрешните работи в София за административния и граждански терор спрямо българското население в Северна и Южна Добруджа и за уведомяване на представителите на Антантата. Варна. Оригинал. Ръкопис. 19 ян. 1919 г.

16000051Варнафонд 80Kопис 1а.е. 33лист 72-76
Съобщение № 1 на Софийското представителство на Централния добруджански народен съвет за асимилаторската румънска политика, за нападенията и грабежите в Добруджа. София. Копие. Машинопис. 23 ян. 1919 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
16000052Варнафонд 80Kопис 1а.е. 33лист 56
Писмо от Главния секретар на Централния добруджански народен съвет във Варна до Добруджанското представителство в София за пристигнали бежанци (българи, евреи, турци) във Варна. Варна. Оригинал. Машинопис. Ян. 1919 г.

16000053Варнафонд 80Kопис 1а.е. 34лист 122-123
Декларация на турски първенци от Южна Добруджа за отхвърляне съобщението на румънската преса за желание на мюсюлманското население да бъде управлявано от румънските власти и за връщане на Южна Добруджа на България. Силистра. Чернова. Ръкопис. 13 юли 1919 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000054Варнафонд 80Kопис 1а.е. 34лист 176
Писмо-апел от Централния добруджански народен съвет във Варна до пълномощния министър на Съединени щати в София с молба за съдействие пред румънските власти за отхвърляне забраната за отваряне на българските училища в Добруджа. Варна. Копие. Машинопис. [4 септ. 1919 г.]

16000055Варнафонд 80Kопис 1а.е. 34лист 226
Резолюция от събрание на добруджанските бежанци във Варна, изпратена до редакциите на вестници в София, с апел да се възстановят човешките права и свободи на българите в Добруджа и за прекратяване своеволията на румънските власти. Варна. Копие. Машинопис. 28 ноем. 1919 г.

16000056Варнафонд 80Kопис 1а.е. 35лист 2-16
Мемоар от Централния добруджански народен съвет до Председателя на Парижката мирна конференция за разрешаване въпроса за политическата съдба на българите в Добруджа и връщането й на България. Варна. Копие. Машинопис. 1919 г.
  виж всички 29 изображения на документа        
16000057ВарнаЧП 158лист 2
Снимка на първите управници на гр. Варна. [1880 г.]

16000058ВарнаЧП 158лист 15
Снимка на сградата на Варненската девическа гимназия „Мария Луиза“. [1883 г.]

16000059Варнафонд 827Kопис 1а.е. 2лист 1
Нареждане на Варненския окръжен управител за създаване на организация при провеждане на изборите за ІV Обикновено народно събрание през май 1884 г. 27 апр. 1884 г.

16000060Варнафонд 87Kопис 1а.е. 1лист 48
Постановление на Градското общинско управление – Провадия с данни за турското общинско управление в града преди Освобождението. 25 май 1884 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000061ВарнаЧП 158лист 9
Писмо от Управлението на народното просвещение в гр. Пловдив до Иван Вакавчиев от гр. Варна с молба за мнение по въпроса за въвеждането на единен правопис в Княжество България. 18 юли 1885 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000062Варнафонд 87Kопис 1а.е. 2лист 47-48
Решение на Градския общински съвет – Провадия за издаване на свидетелство на български гражданин с оторизирани права за упражняване на адвокатска професия в Княжеството. 14 юни 1886 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000063ВарнаЧП 158лист 10-11
Окръжно от Министерството на народното просвещение до Варненския окръженя управител с молба за съдействие пред общинските власти при изграждането на нови училищни сгради и ремонт на старите. 30 апр. 1887 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000064Варнафонд 87Kопис 1а.е. 2лист 84-85
Постановление на Градския общински съвет – Провадия за определяне състав на делегация за посрещане на новоизбрания български княз Фердинанд І в Русчук (Русе). 27 юни 1887 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000065Варнафонд 76Kопис 2а.е. 33лист 1-2
Спомени на свещеник Иван Радов за посрещането на княз Фердинанд І в Провадия на 30 апр. 1888 г. 1888 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000066ВарнаЧП 586лист 7
Снимка на ученици от ІV клас на Варненската мъжка гимназия с класен ръководител Иван Церов (кмет на Варна 1909–1912 г.). 1888 г.

16000067Варнафонд 87Kопис 1а.е. 4лист 3
Постановление на Градския общински съвет – Провадия за проведени избори за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна. 27 февр. 1889 г.

16000068Варнафонд 87Kопис 1а.е. 6лист 2
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Провадия за определяне терен за нова сграда за общинско управление. 21 септ. 1890 г.

16000069Варнафонд 711Kопис 1а.е. 108лист 1
Снимка от строежа на двореца Евксиноград. [1890 г.]

16000070Варнафонд 87Kопис 1а.е. 6лист 56
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Провадия с данни за назначаване на градски инженер. 3 февр. 1891 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000071Варнафонд 87Kопис 1а.е. 6лист 85-86
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Провадия с данни за назначаване архитект на града. 24 май 1891 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000072Варнафонд 87Kопис 1а.е. 74лист 6-8
Заповед на кмета на Провадия за задължителна регистрация на документи по гражданското състояние на населението. 15 февр. 1893 г.
  виж всички 5 изображения на документа        
16000073Варнафонд 87Kопис 1а.е. 10лист 7-8
Протокол от заседание на Градски общински съвет – Провадия с решение за узаконяване на турските документи за собственост чрез издаване на крепостни актове. 26 май 1893 г.
  виж всички 3 изображения на документа        
16000074Варнафонд 827Kопис 1а.е. 3лист 1-9
Списък на народните представители в ІV ВНС, избрани по окръжия и околии. 1893 г.
  виж всички 17 изображения на документа        
16000075Варнафонд 711Kопис 1а.е. 54лист 1
Снимка на сградата на Варненската мъжка гимназия „Фердинанд І“. [1893 г.]

16000076Варнафонд 87Kопис 1а.е. 12лист 32-33
Протокол от заседание на Градски общински съвет – Провадия с решение за приемане Правилник за вътрешния ред на общинското управление. 5 окт. 1894 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000077Варнафонд 827Kопис 1а.е. 5лист 1
Предизборно обръщение към варненските избиратели да гласуват за защитниците на народната воля в изборите за ІХ ОНС. 9 ноем. 1896 г.

16000078Варнафонд 76Kопис 2а.е. 86лист 1
Поздравителна телеграма от свещеник Иван Радов до княз Фердинанд І по случай десетата годишнина от възкачването му на престола. 2 авг. 1897 г.

16000079Варнафонд 711Kопис 1а.е. 26лист 1
Снимка на Марийнската първокласна болница във Варна, построена през 1896 г. [1910 г.]

16000080Варнафонд 76Kопис 2а.е. 17лист 1
Поздравително писмо на свещеник Иван Радов до Петко Каравелов по повод избирането му за министър-председател на България. 23 февр. 1901 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000081Варнафонд 690Kопис 1а.е. 3лист 1-2
Послужебен списък от Министерството на вътрешните работи, издаден на Иван Тодоров Драсов, с данни за назначаването и освобождаването му от длъжността окръжен управител на Варна. [1901 г.]
  виж всички 3 изображения на документа        
16000082ВарнаЧП 527лист 1
Снимка на триумфална арка, издигната по случай посрещането на руския император Николай ІІ във Варна. 1901 г.

16000083ВарнаЧП 527лист 2
Снимка на Руси Матеев, кмет на Варна (1893–1894, 1901–1902 г.) и окръжния управител Несторов с руски офицери при посрещането на руския император Николай ІІ във Варна. 1901 г.

16000084ВарнаЧП 393лист 12
Пощенска картичка с Катедралния храм „Успение Пресветая Богородица” във Варна. 1902 г.

16000085Варнафонд 87Kопис 1а.е. 20лист 156-157
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Провадия със сведения за проведения избор в града за народни представители в ХІІІ ОНС. 27 окт. 1903 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000086Варнафонд 736Kопис 1а.е. 211лист 1
Снимка на техническия състав на Българско акционерно дружество за направа на Варненското пристанище. 6 окт. 1904 г.

16000087Варнафонд 827Kопис 1а.е. 15лист 1-6
Таблици с поименни списъци на избраните кандидати за общински съветници във Варна при местните избори от 1896, 1899, 1901, 1902, 1904 и 1905 г. [1905 г.]
  виж всички 6 изображения на документа        
16000088Варнафонд 711Kопис 1а.е. 92лист 31
Снимка от посрещането на княз Фердинанд І при откриването на Варненското пристанище. 18 май 1906 г.

16000089Варнафонд 711Kопис 1а.е. 29лист 1
Снимка от строежа сградата на Аквариума във Варна. 18 май 1906 г.

16000091Варнафонд 91Kопис 2а.е. 3лист 3
Протокол от заседание на Градския общински съвет – Варна с решение за предоставяне на общинско място за ползване и стопанисване от Варненското археологическото дружество. 28 ноем. 1909 г.
  виж всички 2 изображения на документа        
16000092ВарнаЧП 393лист 13
Пощенска картичка с двореца „Евксиноград“. 1909 г.

16000093Варнафонд 736Kопис 1а.е. 204лист 1
Снимка на инж. Златан Бръчков (кмет на Варна 1922 г.). Б. д.

16000094Варнафонд 76Kопис 2а.е. 19лист 1-2
Писмо от свещеник Иван Радов до Андрей Ляпчев (бивш финансов министър) с протест срещу закона за намаляване на учителските пенсии. 15 март 1911 г.
  виж всички 4 изображения на документа        
16000095Варнафонд 76Kопис 2а.е. 35лист 1-16
Бележки на свещеник Иван Радов за проведените във Варна и околията избори за народни представители в V ВНС, състояли се на 5 юни 1911 г. 1911 г.
  виж всички 30 изображения на документа        
16000096Варнафонд 76Kопис 2а.е. 36лист 1-6
Бележки на свещеник Иван Радов за проведените във Варна и околията избори за народни представители в ХV ОНС, състояли се на 5 септ. 1911 г. 1911 г.
  виж всички 10 изображения на документа        
 Варнафонд 78Kопис 1а.е. 36лист 148
Заповед на Варненския окръжен управител за налагане глоби на стражари от Градското и от Околийското управление на Варна за допуснати от тях дисциплинарни нарушения. 7 март 1912 г.

16000098Варнафонд 734Kопис 1а.е. 49лист 1
Обявление на Градския общински съвет – Варна за полагане основния камък при строежа на градския театър. 21 март 1912 г.

16000099Варнафонд 711Kопис 1а.е. 32лист 2
Снимка на Иван Церов, кмет на Варна (1909–1912 г.), при полагането на основния камък при строежа на градския театър. 26 март 1912 г.

16000100Варнафонд 711Kопис 1а.е. 33лист 1
Снимка на сградата на железопътната гара във Варна. 1914 г.

16000101Варнафонд 711Kопис 1а.е. 32лист 1
Снимка на новопостроената сграда на Варненския градски театър. 1914 г.
1  2  3  4   >