Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Проекти на ДАА


Проект "Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция "Архиви"

 

      
 
     

               На 15 ноември 2011 г. започна работата по проект  ''Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността па Държавна агенция “Архиви” с регистрационен договор № 11-11-1/15. 11. 2011 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" (OIIAK), приоритетна ОС I, "Добро управление", Подприоритет 1.1, "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03
 
             Продължителност на проекта от 15. 11. 2011 до 15. 11. 2012 г. (12 месеца)

Стойност на проекта  – 348 719,76 лв.

         
Основната цел
на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Държавна агенция „Архиви" за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на архивното дело.
           Специфичните цели са:
•          установяване съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на ДАА и нейните териториални звена с нуждите, свързани с ефективното прилагане на държавната политика в областта на архивното дело;
•          организационно развитие и подобряване координацията в рамките на ДДА за оптимизиране изпълнението на основните функции.

          Въпреки над десетгодишния период, в който функционалния анализ се използва в България като инструмент за реформа в българската администрация и подпомагане процесите на нейното модернизиране, неговото широко прилагане като обичаен инструмент за изследване на възможностите за подобряване ефективността и ефикасността на дейността все още е ограничено. В този смисъл, изготвянето на функционален анализ на ДАА само по себе си може да се разглежда като иновативен подход за анализ на състоянието и откриване на възможности за организационно развитие на ДАА.
          Включването на служители на ДАА в консултативната работна група за обсъждане хода и резултатите от провеждания функционален анализ осигуряват възможност за директно участие в реализацията на проекта на основните заинтересовани от възможните структурни и организационни промени страни.
           Избраният подход осигурява в максимална степен информиране на местната общност за процесите и резултатите от проекта, което е от особена важност предвид част от функциите на ДАА, директно нуждаещи се от подкрепа от страна на гражданството.
Предложеният проект има за цел да постигне резултати, които да окажат траен ефект чрез функционалното и организационно оптимизиране и развитие на Държавна агенция „Архиви”, както и чрез повишаването на капацитета на служителите на ДАА за прилагане на инструменти за наблюдение и анализ на функциите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

 
Вижте всички новини свързани с този проект
>>