Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД


   Държавна агенция "Архиви"  започна работа по проект “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Обща стойност на проекта: - 194 669, 56 лв.

Период на изпълнение:  -18.09.2012 г.- 18.03.2014 г.Основната  цел на проекта е да се усъвършенства прилагане на държавната политика в областта на архивното дело чрез създаване на условия за прилагане на модерни механизми и инструменти за фондообразуване, опазване и използване на архивите.

Специфични цели са:
1. Да се изготви анализ и се проучат добри практики за мониторинг на политики и оценка на въздействието;

2. Да се проучат необходимите документи и се разработят варианти за усъвършенстване на политиката;

3. Да се мобилизират водещите експерти на ДАА за анализ на потенциалните въздействия, за определяне на механизъм за наблюдение и оценка;

4. Да се проведат консултации с групи, съставени от представители на постоянни фондообразуватели и на държавната администрация за прилагането на усъвършенстваната политика, чиито инструмент е нов “Методически кодекс”;

5. Да се приложат в практиката правилата за мониторинг и те да бъдат използвани при вземането на управленски решения.

Целеви групи:

1. Служителите на ДАА, както на централно ниво, така и в териториалните звена – Регионални дирекции и отдели “Държавен архив” на областно ниво;
2. Постоянни фондообразуватели;
3. Държавна администрация;
4. Академични среди, студенти.

Дейности

Дейност 1. Подготовка на тръжна документация за една обществена поръчка по ЗОП и  избор на изпълнители за организиране на работни срещи и работа в групи, за предпечатна подготовка и отпечатване на нов Методически кодекс и  за осъществяване на дейности  по информация и публичност на проекта.

Дейност 2. Анализ на състоянието, проучване на добрите практики, анализ на потенциалните въздействия и сравняване на вариантите.

Дейност 3. Определяне на механизъм за наблюдение и оценка на въздействието, разработване на необходимите документи за усъвършенстване на политиката, включително нов “Методически кодекс”.

Дейност 4. Сравняване на вариантите в групи, внедряване на правила за мониторинг на изпълнението на политиката на ДАА и прилагането на новия “Методически кодекс”.

Дейност 5. Осигуряване на информация и публичност на проекта.

Дейност 6. Оценка и отчитане.

Дейност 7. Управление на проекта.
 
Резултати:

1.   Изготвен анализ и проучени добри практики за мониторинг на политики;
2.   Проучени необходимите документи и разработени варианти на политиката;
3.   Мобилизирани водещите експерти на ДАА;
4. Извършен анализ на потенциалните въздействия, определен механизъм за наблюдение и оценка;
5. Проведени консултации с групи, съставени от представители на постоянни  фондообразуватели и на държавната администрация за прилагането на усъвършенстваната политика, чиито инструмент е нов „Методически кодекс”.
6. Приложени в практиката правилата за мониторинг; използвани правила за мониторинг при вземането на управленчески решения.
7. Написан нов „Методически кодекс” в режим на консултации с всички заинтересувани страни;
8. Предоставен нов „Методически кодекс” на академичните среди и студентите, изучаващи специалност Архивистика.
9. Устойчиво внедрен нов инструмент за прилагане на държавната политика.

Вижте всички новини свързани с този проект
>>