Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“

     

       Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм                                                            
                 Програма  БГ08 “Културно наследство и съвременни  изкуства”
                                                                        
 
Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“ с регистрационен договор № 24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”  на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

Период на изпълнение: 27.04.2015 – 27.05.2016 г.
Обща стойност на проекта: 54 921 евро

Основната цел на проекта е популяризиране на културното наследство, съхранявано в Националния архивен фонд, представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство, чрез организиране на изложба, дигитализирана и мултимедийно представена в централните и регионални дирекции на ДАА в страната и в Кралство Норвегия като страна донор.

Специфични цели: Проектът е насочен към:
1. Създаване на нови изложби на съвременно изкуство (включително изкуство и култура на културните малцинства).
2. Разработване на художествени събития и произведения на съвременното изкуство.
3. Популяризиране на културното наследство и съвременното изобразително изкуство;
4. Осигуряване на достъпност на културното наследство и документиране на културната история;
5. Опазване и съживяване на културното  наследство.
 
Целеви групи:                                                     
1. Гражданското общество, включително лица с различен етнически произход и деца.
2. Изследователи, студенти и ученици, търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата
на   културното наследство и история.
4. Творци на съвременното изкуство.
5. Потребители с различен етнически произход
6. Служители на ДАА от всички структурни звена.

Дейности:
1.      Подготовка на тръжна документация за обществени поръчки по ЗОП и избор на изпълнители и подготовка на документи за събиране на оферти за техническо оборудване.
2.      Издирване на творби на художници, представители на експресионизма, съхранявани в Националния архивен фонд.
3.      Подготовка и реализиране на художествена изложба с творби на художници експресионисти от фондовете на Националния архивен фонд и съвременни автори.
4.      Популяризиране на изложбата сред широката общественост.
5.      Дейности за информация и публичност.
6.      Управление на проекта

Резултати:
1. Подготвена тръжна документация за две обществени поръчки по ЗОП по дейности 4
    и 5 и документи за събиране на оферти за закупуване на техническо оборудване.
2. Изготвен списък на художници експресионисти от фондовете на НАФ - база за изпълнението
    на понататъшните дейности, със специален акцент върху български художници с национално и                  европейско  значение. 
3. Изготвен списък на автори, участници в изложбата, след подбор по определени критерии.
4. Организиран и проведен симпозиум с участие на съвременни художници експресионисти и с                    представители на ромското малцинство. Техни творби ще бъдат включени в изложбата и дарени
 на ДАА,   попълвайки Националния архивен фонд.
5. Изготвен кураторски проект;
6. Подготвени  творби за експозицията – рамкирани, аранжирани и окачени;
7. Изработени двуезични етикети за всяка художествена творба от експозицията, дипляни и текстове за   мултимедийната изложба;
8. Открита експозиция в изложбената зала на ДА”Архиви”.
9.  Дигитално заснемане на творбите от изложбата;
10. Проведени 7 информационни срещи в страната за популяризиране на проекта и презентиране на съвременното изкуство.
11. Проведени 7 лектории в страната и София със 140 деца, включително и от ромското малцинство;
12. Проведени 7 арт работилници в страната и София със 140 деца и от ромското малцинство;
13. Подбор и дигитализация на детските рисунки и мултимедийното им представяне;
14. Мултимедийно представяне на изложбата в Кралство Норвегия и установяване на културен обмен между двете държави.
15. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта – две пресконференции (една при    стартиране на проекта и една заключителна), изготвена информационна табела, публикуван банер в    интернет страницата на ДАА, изработен винил постер за зала, отпечатани рекламни материали.
16.  Проведени 7 културни петъци за популяризиране на проекта в София и страната.
 
 
 
 
 Вижте всички новини свързани с този проект
>>