Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“


Държавна агенция “Архиви” започна работа по Проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ по програма “Културно наследство”, съфинансирана от ДА „Архиви” и Фонд „Култура”

Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 30.04.2019 г.
 
Обща стойност на проекта: 5241 лв.
 
Основна цел: Проучване и популяризиране на документалното наследство, свързано с търновци, получили образованието си в Европа и европейски граждани, с принос за обществено-културния живот в града.
 
Специфични цели: 
  1. Издирване на документи по темата на проекта;
  2. Запознаване на младите хора със значението на българското документално наследство, част от европейското културно наследство и важността на неговото опазване, чрез неформално обучение;
  3. Популяризиране в публичното пространство на издиреното документалното културно наследство с традиционни, интернет и мултимедийни средства.;
Целеви групи:
  1. Преподаватели – 3-ма, студенти (5 преки и около 20 непреки участници от Исторически факултет) и ученици (22 преки и около 20 непреки участници от Хуманитарна гимназия), търсещи възможности да задълбочат знанията си по темата на проекта, в това число и млади хора от социално слаби семейства (8 ученика) и със специални образователни потребности (2 ученика);
  2. Местна общност (София – град и от пет области центрове – Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра) и български общности в Румъния (Букурещ, около 20 души);
  3. Служители на ДАА от структурните звена в София, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, както и служители от областната и общинската администрация във Велико Търново.
 
Дейности по модули:

Дейност 1. Управление на проекта:
• Работни срещи на екипа по проекта;
• Избор за изпълнител за изготвяне на рекламните материали;
• Изготвяне на технически и финансов отчет на проекта.

Дейност 2. Изследователски модул:
• Документално проучване, съвместно със студенти и ученици по темата на проекта, по архивните фондове на Държавен архив – Велико Търново;
• Анотиране на архивните документи.

Дейност 3. Дигитализиране:
• Сканиране на документи и обработване на дигиталните копия;
• Изготвяне на дигитална изложба.

Дейност 4. Ателие „Фотографско приключение”:
• Издирване на информация;
• Изготвяне на карта с обектите;
• Открий, опознай, фотографирай и популяризирай.

Дейност 5. Популяризация на изложбата сред широката общественост:
• Представяне на отпечатани на винил табла и мултимедийна изложба в ДАА;
• Представяне на дигитална и винил изложба в отделите на дирекция „РДА” – Велико Търново (ДРДА – Велико Търново);
• Мултимедийно представяне на изложбата в Румъния (на две места: в Букурещ и предградие на Букурещ), пред български общности и установяване на културен обмен между българи, живеещи в двете държави;
• Записване на оптичен диск;
• Изработка и отпечатване на календари.

Дейност 6. Публичност на проекта:
• Пресконференции пред местните медии – при стартиране и приключване на проекта;
• Изработване на една информационна табела и един винил постер със стойка за зала за нуждите на проекта;
• Популяризация на проекта в три сайта и във Фейсбук страниците на девет организации;
• Дейности за осигуряване на информация и публичност по проекта в медиите.

Очаквани резултати:

1. Доказан принос на българите към общоевропейската история, култура и достижения, посредством обективността на архивния документ;
2. Създадени четири продукта:
- една мултимедийна изложба;
- една изложба на винил (18 табла);
- 400 диска с дигитална изложба;
- 175 календара за 2017 г.
3. Изготвен анотиран списък от проучването;
4. Привлечени 27 младежи и 2-ма експерти в изследователския процес, посредством неформално обучение, в резултата на което се изгражда у тях отношение и разбиране към значимостта на документалното наследство;
5. Изградена устойчива партньорска мрежа (трансгранична) от две държавни, една общинска и една НПО структури, както и един университет и едно средно училище;
6. Проведени 8 информационни срещи за представяне на проекта и изложбата (в  София и Велико Търново, четири областни центъра в България, които влизат в обхвата на дирекция „РДА” – Велико Търново (Габрово, Русе, Разград и Силистра) и две места в Букурещ, Румъния);
7. Установяване на културен обмен между българи, живеещи в България и Румъния;
8. Публикуване на изложбата в три сайта и девет фейсбук страници, което ще предостави възможност на широката общественост да се докосне до част от националното документалното културно наследство.
9. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта.


Медийното отразяване на дейностите по проекта можете да видите тук!

Дигитална изложба „Велико Търново – част от Европа“ по проект на ДАА „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново


Вижте всички новини свързани с този проект
>>