Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект „Позитивни спомени от старите негативи“

Държавна агенция „Архиви” (ДАА) започна работа по Проект „Позитивни спомени от старите негативи“ по програма “Културно наследство”, модул „Съхранени и популяризиране на културното наследство”, одобрен за финансиране от Национален фонд „Култура”.

Период на изпълнение: 01.07.2019 г. – 30.04.2020 г.

Обща стойност на проекта: 9 638 лв.

Обща цел:
Проектът „Позитивни спомени от старите негативи” има за цел популяризиране на исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона чрез визуализиране на стари негативи. Визуализацията на практически неизползваемите към момента негативи, съхранявани в отдел „Държавен архив” (ОДА) – Плевен, ще разшири възможностите на достъп и ще разкрие съдържащата се в тях информация.

Специфични цели:
- Разширяване на достъпа до негативите да даде възможност на обществеността и заинтересованите страни да се докоснат до важни моменти от историята и бита на Плевен и региона, запечатани в кадри негатив;
- Представяне на документални изложби като средство за запознаване на обществеността и заинтересованите страни с автентични архивни документи за Плевен и региона, неизменна част от българската история, бит и култура; 
- Медийно обявяване на недостатъчно известните или неизвестни ценни архивни документи от българското архивно наследство в негативи.

Целеви групи:
- Ученици – привличане минимум на 60 доброволци-ученици.
- Местна общност (Плевен и региона, София, Монтана), около 90 човека.
- Служители на: Държавна агенция „Архиви“ от структурните звена в София, Монтана, Плевен (минимум 80 служители).

Дейности по модули:
Дейност 1. Управление на проекта: 
- Работни срещи на екипа по проекта;
- Приемане на отчетите на експертите по проекта;
- Изготвяне на технически и финансов отчет по проекта.

Дейност 2. Избор на външни изпълнители:
- Избор на изпълнители за изготвяне на: информационна табела, две изложби, за превод на английски на анотации, отпечатване на материали (плакати и покани);
- Избор на изпълнител за наемане на техника.  

Дейност 3. Изготвяне на технически и финансов отчет по проекта:
- Изготвяне на технически отчет от ръководителя на проекта;
- Изготвяне на финансовия отчет от сътрудника-счетоводител.

Дейност 4. Организиране на две беседи и два открити урока:
- Провеждане на две беседи с участието на ученици доброволци;
- Провеждане на два открити урока с участието на ученици доброволци.Дейност 5. Творчески екип за изпълнение на проекта:
- Сътрудник - проучване извършва: подбор на негативи от съхраняваните в ОДА – Плевен; анотира 1 000 кадъра негатив по заложени критерии; поетапно предоставяне на подбраните негативи за визуализация на сътрудника - дигитализация;
- Сътрудник - дигитализация извършва: сканира подбраните от сътрудника - проучване 1 000 кадъра негатив, необходими за подготовката на две изложби; подбор на 50 кадъра визуализирани негативи за включване в дигитална изложба, съвместно с доброволци-ученици по време на провеждане на две беседи и два открити урока.

Дейност 6. Публичност на проекта:
- Организиране и провеждане на две пресконференции – при стартиране и приключване на проекта;
- Поканване на медии и представители на заинтересованите страни за представяне целите, дейностите и резултатите от проекта.

Дейност 7. Изработване на една информационна табела от избран външен изпълнител.

Дейност 8. Отпечатване на 30 плаката и 60 покани от избран външен изпълнител.

Дейност 9. Дизайн и представяне на двете изложби – на винил и дигитална.

Дейност 10. Публикувани 9 прессъобщения в медиите.

Дейност 11. Публикуване на дигиталната изложбата в:
- Два сайта – на ДАА и на община Плевен;
- Една фейсбук страница – на дирекция „Регионален държавен архив” (РДА) – Монтана.

Дейност 12. Публикуване на информация за проекта на административната страница на ДАА и на фейсбук страницата на дирекция „РДА” – Монтана.

Очаквани резултати:
1. Подбрани 1 000 кадъра негатив.
2. Изготвен анотиран списък на включените в дете изложби негативи.
3. Визуализирани 1 000 кадъра негатив.
4. Превод от български на английски език на три листа с анотации за изложбата на винил.
5. Организирани и проведени две беседи с ученици-доброволци и два открити урока.
6. Подбрани визуализирани негативи за двете документални изложби.
7. Създадени продукти:
- една информационна табела;
- 30 плаката;
- 60 покани;
- една  документална изложба на винил (20 табла) с превод на английски език;
- една  документална дигитална изложба;
- 9 публикации в медии;
8. Организирани и проведени две пресконференции (начална и заключителна).
9. Публикувана дигитална изложбата в два сайта (на ДАА и на община Плевен) и една фейсбук страница (на дирекция „РДА” – Монтана).

Вижте всички новини свързани с този проект
>>