Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект Archives Portal Europe network of eXellence (APEx)

Проектът Archives Portal Europe network of eXellence (APEx) стартира на 1 март 2012 г. с участието на 28 страни и се координира от Холандския национален архив. Финансиран е по линия на Рамковата програма на ЕС „Конкурентност и иновации“, „Подкрепа за ИКТ политики“.
Той е продължение на проекта APEnet (http://www.apenet.eu/), реализиран от националните архивни институции на 14 европейски страни в сътрудничество с Европеана. APEnet е първата по рода си версия на интернет портал за архивни документи в Европа, т.нар. „архивен агрегатор“ на Eвропеана. Целта на APEx е да разшири, задълбочи, подобри и развие APEnet, като по този начин увеличи както качеството, така и количеството на дигиталните документи част от Eвропеана. С оглед осъществяването на тази цел са предвидени следните дейности по проекта: увеличаване броя на архивните институции, които допринасят с документи за Портала; подобряване на взаимоотношенията с Европеана; осъществяване на програми и инициативи за разпространяване на информация до широката публика и провеждане на обучения за събиране на по-голям брой документи; реализиране на технически нововъведения и използване на Web 2.0 апликация; гарантиране на дългосрочност на проекта.
 
От една страна, сътрудничеството с по-голям брой архивни институции допринася APEx да разшири APEnet, а от друга страна – натрупването на по-голямо количество дигитално съдържание спомага APEx да задълбочи APEnet. Тези две последователни инициативи са с цел улесняване на обикновените потребители на архивна информация. В същото време проектът се стреми да привлече много нови такива потребители, основно с разнообразното си и голямо по обем съдържание, до което ще им бъде осигурен достъп.
 
Държавна агенция „Архиви“ бе включена в изготвянето на архивния портал още с началото на APEnet. Със стартирането на APEx обаче тя придоби статут на доставчик на съдържание по проекта.
 
На 30 септември 2015 г. международният проект Archives Portal Europe network of eXcellence (http://www.archivesportaleurope.net/) за създаване и предоставяне на съдържание в Архивния портал на Европа приключи. Порталът осигурява единен достъп до масиви с дигитални копия на архивни документи и архивни справочници на европейски държави, както и информация за архивните институции в тях. Държавна агенция „Архиви“ изпълни своите ангажименти като участник в проекта.
 
Като доставчик на съдържание по проекта Държавна агенция „Архиви“ предостави следното: 
  • Класификации/схеми на документи в държавни архиви от системата на ДАА (6 бр.): ЦДА (2 бр.), ДА – София, ДА – Монтана, ДА – Добрич и ДА – Велико Търново;
  • Архивни описания от всички нива на описание: Фонд, Инвентарен опис, Архивна единица и Документ – 90 875 бр., от които: Фонд и Инвентарен опис – 245 бр., Архивна единица – 78 138 бр., Документ – 12 492 бр.;
  • Дигитални образи: над 74 000 бр.;
  • Дигитални обекти (дигитализирани документи в цялост): общо 12 492 бр., от които: дигитални обекти на документи до края на XIX в. – 4325, дигитални обекти от масива на ЦК на БКП – 56, други дигитални обекти – 8111;
  • 29 описания на държавни архиви от системата на ДАА;
  • Превод на портала на български език.
 
Всички метаданни са във формат XML по стандарта EAD (Encoded Archival Description) и са импортирани в Портала в същия формат.
 
Най-значимият резултат от участието на ДАА в Портала е наличието на инструмент за експорт на всички данни от ИСДА в XML по стандарта EAD – професионалният архивен световен стандарт за обмен на архивни описания.
 
Бъдещето на Портала на европейските архиви, както и неговото финансиране, беше поето от създадената за тази цел фондация АПЕФ. Членовете на фондацията ще бъдат ангажирани с функционирането на Портала, обогатяването на информацията в него и привличането на нови европейски архиви. ДАА като страна по проекта АПЕКС подписа споразумение за прехвърлянето на авторските права и резултатите от проекта АПЕКС към фондацията на Портала на европейските архиви АПЕФ.
 
 Вижте всички новини свързани с този проект
>>