Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект “КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ”


   

 
 
 
Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект “Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция  “Архиви”, с регистрационен договор № 13-22-62/ 06.01.2014 г. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” под приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2.“Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Обща стойност на проекта: 89 547.53 лв.
Период на изпълнение:  06.01.2014 г. – 06.10.2014 г.
 
Общата цел на проекта е повишаване  на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на  работата на служителите в  Държавна агенция “Архиви”.
 
Специфични цели на проекта са:
1.Повишаване на ключови за администрацията професионални умения и компетености, на служителите в Държавна агенция “Архиви”;
2.Постигане на ефективна организация и координация в работата на Държавна агенция “Архиви”, чрез участие в актуални и адекватни обучителни програми;
3. Повишаване на мотивацията  на служителите, работещи в Държавна агенция “Архиви”.
 
Целеви групи:
Ръководителите и служителите на Държавна агенция “Архиви” както на централно, така и на териториално ниво – дирекции “Регионален държавен архив” и отдели “Държавен архив” на областно ниво.
 
Дейности:
 
Дейност 1:  Обучения провеждани от Института по публична администрация
Дейност 2:  Обучение “Работа в екип, екипна ефективност и ефективно лидерство”
Дейност 3:  Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 4: Организация и управление на проекта
 
Основни резултати:
1. Повишена квалификация на общо 150 служители в провеждани от Института по публична администрация следните 5 типа обучения:
  • /ИТО -8/ – Електронни таблици с MS Excel (базов курс) – 55 служители;
  • /ИТО -11/ – Обмен на данни между MS Excel I MS Word – 39 служители;
  • /ИТО -23/ – Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) –15 служители;
  • /ЧЕО -1А/ – Разговорен английски език (базов курс) – 24 служители;
  • /ЧЕО -3/ – Английска граматика (опреснителен курс) – 17 служители.
       
2. Повишен капацитет на общо 64 служители (ръководни служители на ДАА и отдел “Човешки ресурси”) в обучения на тема “Работа в екип, екипна ефективност и ефективно лидерство”.
 Вижте всички новини свързани с този проект
>>