Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект за подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация чрез надграждане на ИСДА
Държавна агенция “Архиви”  започна работа по Проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на  потребителите на архивна информация –  администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд . 

Период на изпълнение: 24.02.2014 – 24.08.2015 г.

Обща стойност на проекта: 394 956,30 лв.
 
Основната цел на проекта е разширяването на функционалностите на единия портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК), чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяните специализирани услуги с цел подобряване качеството и разширяване на обхвата на достъп за потребители на архивна информация (администрацията, физически и юридически лица).
 
Специфични цели:
  1. Предоставяне на качествени специализирани услуги, чрез разширяване на възможностите за достъп до НАФ чрез разработване на модул за е-услуги към уеб-базираната Информационната система на държавните архиви – (ИСДА);
  2. Обучения на служители на ДАА за внедряване на модула за предоставяне на е-услуги;
  3. Повишаване на ефективността при събиране на приходите от предоставяните специализирани е-услуги, включително чрез въвеждане на допълнителни възможности за онлайн заплащане;
  4. Изграждане на съвременна, модерна и гъвкава администрация чрез усъвършенстване на ИСДА.
Целеви групи
  1. Служители на ДАА от всички структурни звена;
  2. Потребители на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица.
 
Дейности:
Дейност 1. Анализ на действащата нормативна уредба и архивна практика в областта на предоставяне на е-услуги и нейната синхронизация с новата техническа рамка;
Дейност 2. Разработване, тестване и внедряване на модул за предоставяне на е-услуги към ИСДА чрез въвеждане на функционалности за движение и съхранение на документите;
Дейност 3. Обучение за предоставяне на е-услуги;
Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност на проекта;
Дейност 5. Одит на проекта;
Дейност 6. Управление на проекта.
 
Резултати:
1. Изготвен анализ от експертна работна група от служители на ДАА на архивната практика в областта на предоставяне на е-услуги;
2. Идентифицирани от експертна работна група потребности от промяна на действащата нормативна уредба, с които ще се постигне предоставяне на е-услуги и разширяване на функционалностите на ИСДА и при необходимост изготвени проекти на нормативни документи;
3. Разработен, тестван, приет и внедрен  модул за предоставяне на е-услуги към ИСДА чрез въвеждане на функционалности за движение и съхранение на документите;
4. Разработено ръководство за използване на е-услуги и новите функционалности на ИСДА;
5. Внедрена система за онлайн заплащане;
6. Проведени 5 четиридневни обучения общо за 80 служители от ДАА, които ще получат сертификати за работа с разработените и внедрени нов модул и функционалности към ИСДА;
7. Проведени дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта – две пресконференции (една при стартиране на проекта и една заключителна), изготвена информационна табела, публикуван банер в интернет страницата на ДАА, изработен винил постер за зала, отпечатани рекламни материали;
8. Изготвен одиторски доклад за изпълнението на проекта;
9. Осигуряване от екипа по управление на проекта на успешното му изпълнение и постигане на набелязаните цели.Вижте всички новини свързани с този проект
>>