Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект “Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи за целите на автоматизиран обмен на информация и данни”

 

 

 Държавна агенция “Архиви” започна работа по проект  “Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи за целите на автоматизиран обмен на информация и данни” с регистрационен договор № 14-32-27/30.10.2014 г. по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06.

Период на изпълнение: 30.10.2014 – 30.10.2015 г.

Обща стойност на проекта: 486 409,25 лв.

Основните цели на проекта са изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните от каталози и от инвентарни описи за постигане подобряване качеството на административното обслужване на потребители на архивна информация: граждани, бизнес и други администрации.
Вижте всички новини свързани с този проект
>>