Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ДАА с награда в конкурса за добри практики в държавната администрация за 2018 г.
11.12.2018

В рамките на официална церемония, проведена от Института по публична администрация (ИПА) на 11 декември 2018 г. в гр. София, доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, получи грамота от ИПА за присъденото трето място на агенцията в обявения конкурс за добри практики в държавната администрация за 2018 г., в категорията „Управление на хората“. Второ и първо място в категория „Управление на хората“ получиха съответно Министерството на правосъдието и Министерството на икономиката. Освен в тази категория, награди бяха връчени и в категориите „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“.

Институтът по публична администрация организира ежегодно конкурси за добри практики и иновации от дейността на администрацията, чиято цел е споделяне на добри практики между администрациите, мултиплициране на резултатите и стимулиране прилагането на принципите за добро управление

ДАА кандидатства пред ИПА в рамките на обявения конкурс за добри практики в държавната администрация през 2018 г. със свой проект „Разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция „Архиви“ за управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на агенцията, за периода 2018–2020 г.“ , с ръководител на екипа Н. Стоянова, директор на дирекция „АПФСО“.

Проектът за разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция „Архиви“ за управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на агенцията за периода 2018–2020 г. е в съответствие със Стратегията на Държавна агенция „Архиви“ за периода 2016–2020 г., и по-конкретно констатациите („анализ на средата“), свързани със състоянието на човешките ресурси и качеството на постиганите резултати. Също така, проектът кореспондира със Стратегията за развитието на държавната администрация за периода 2014–2020 г., стратегическа цел 4 „Професионално и експертно управление“, както и препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОECD), съдържащи се в доклад „Ангажиране на държавните служители за постигане на публична служба с високи резултати“, 2016 г. (“Engaging public employees for a high-performing civil service”). Основно, в рамките на програмата се предвижда: създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към изпълнението на стратегическите цели на организацията, по-конкретно чрез въвеждане на годишни награди за принос в категории „екип на годината“ и „служител на годината“; подготовка на анализ на нуждите от специализирано обучение за персонала на Държавна агенция „Архиви“, включително териториалните поделения в 27 областни града, съобразено с водещите приоритети на агенцията, заложени в Стратегията на Държавна агенция „Архиви“ за периода 2016–2020 г.; реализиране на специализирани обучения по линия на европейски институции-партньори, сродни организации и академични институции, по актуални теми на хоризонталната политика в областта на електронното архивиране и дигитализацията на архивни документи; подготовка на анализ на текучеството на персонала на агенцията; подобряване на организационната култура и организационното развитие чрез годишно планиране на инструменти за споделяне, например тематични тиймбилдинги, бенчмаркинг и др.

Целева група на този проект са всички служители на агенцията, на ръководно и експертно ниво в централното управление и териториалните поделения в страната.

 

 

>>