Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg

Сигнали за корупция


Справки за трудов стаж
23.06.2018

 
Във връзка със зачестилите искания от граждани, относно изготвяне на справки и издаване на удостоверения за придобит трудов стаж, се предоставя следната информация:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” НЯМА ПРАВОМОЩИЯ ДА ИЗГОТВЯ СПРАВКИ И ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕНСИЯ).

Дирекция “Държавен военноисторически архив” – Велико Търново, издава удостоверения за осигурителен стаж и доход на граждани, служили или работили в структурите на Министерство на отбраната и Българската армия, както и на техните наследници. За контакт: dvia@archives.government.bg

РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ:

Осигурителят (предприятието/учреждението, в което е работило лицето) е субектът, който нормативно е задължен да издава документи, удостоверяващи право на пенсия.
Удостоверенията за трудов и осигурителен стаж се издават въз основа на разплащателните ведомости и други нормативно предвидени документи.
Съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

Ведомостите за заплати се съхраняват 50 години в предприятието/учреждението – работодател (Закон за счетоводството, чл. 12, ал. 1, т. 1). В случай че предприятието/учреждението е ликвидирано, тяхното съхранение, както и всички справки по тях, се поемат от юридическия правоприемник (предприятие/учреждение, на което по силата на нормативен или административен акт са предадени).
Разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) на основание чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване и на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. – ДВ, бр. 107 от 2013 г.), Обн. ДВ. бр. 57 от 12.05.2005 г., изм. ДВ. бр.40 от 18.05.2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 23.12.2008 г., изм. ДВ. бр.49 от 30.06.2009 г., изм. ДВ. бр.12 от 8.02.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 4.05.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 107 от 13.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 23.01.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 8.07.2016 г., издадена от НОИ.

>>