Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица
23.04.2013


Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. 47-00-15 от 23.04.2013 г. по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: “Изграждане на пожароизвестителна инсталация в архивохранилищна сграда на Държавен архив Габрово, гр. Габрово, ул. “Бодра смяна” № 3”. Приложение № 1 – “Утвърден работен проект със спецификация на материалите ” може да изтеглите от тук.
Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 47-00-14 от 23.04.2013 г. по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Инвестиционен проект: Основен ремонт  на   сграда   на   отдел “Държавен архив- гр. Шумен, Община Шумен, ул. “Генерал Тотлебен“ № 6”. Приложение № 1 – “Техническо задание за проектиране” може да изтеглите от тук.

Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица относно даване разяснения по постъпили въпроси по повод публикувана публична покана изх. № 12-00-54/22.03.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на компютърна и комуникационна техника”. Идентификационен номер  9013643 в портала за обществени поръчки. Разяснения може да изтеглите тук 
Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-54/22.03.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на компютърна и комуникационна техника”, обособена в три позиции:  
Обособена позиция 1 - Комуникационно оборудване и сървър за осигуряване на резервирана инфраструктура на Държавна агенция “Архиви. Приложения №1, 1А и 1 Б може да изтеглите от тук.
Обособена позиция 2 -  Компютърни конфигурации. Приложения № 2, 2А и 2Б може да изтеглите от тук.
Обособена позиция 3 - Мрежов принтер. Приложения № 3, 3А и 3Б може да изтеглите от тук.

Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9013643.

Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на Портала за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-52 от 20.03.2013 г., по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Изработване на сайт с архивната фотоколекция”, съставляваща част от “Разширение на интернет-базираната платформа “Архивите говорят” с нова дигитална колекция от документи на Държавна агенция “Архиви”, обособена в самостоятелен уеб сайт, поддомейн на общия архивен портал www.archives.bg”. Необходимата информация с Приложения № 1, 2 и 3, може да изтеглите от тук.
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9013381.Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-49/11.03.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на тонери за компютърна и копирна техника”. Приложения № 1, 2, и 3  може да изтеглите от тук.  
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9013104

 


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-43/01.03.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция “Архиви”. Приложения № 1, 2, и 3  може да изтеглите от тук.  
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9012718.


Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 47-00-6 от 08.02.2013 г. по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на стойки за изложбени пана”. Приложение № 1 към поканата, можете да изтеглите от тук.
Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 47-00-3 от 31.01.2013 г. по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Закупуване на лиценз за използване F-Secure Business Suite за една година, включващ техническа поддръжка и актуализации на продукта за една година”.
 


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-34 от 31.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.Приложения от № 1 до № 13 може да изтеглите от тук.
                Поканата е публикувана в портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9011712.


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-11 от 28.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Избор на служба по трудова медицина за комплексно обслужване на служителите в Държавна агенция “Архиви”, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)”. Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5  може да изтеглите от тук.  
                                      
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9011562.Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица за разяснения, изх. № 92-00-2 от 24.01.2013 г. на постъпили въпроси по обществена поръчка, изх. № 12-00-10 от 23.01.2013 г., идентификационен номер 9011447 в портала за обществени поръчки, с предмет: “Доставка на автомобилно гориво при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за безналично плащане за автомобилите на ДА “Архиви”. Разяснения и Приложение № 3 може да изтеглите от тук.
 


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана, с изх. № 12-00-10- от 23.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за безналично плащане за автомобилите на ДА “Архиви”. Приложения № 1, 2 и 3  може да изтеглите от тук                                                                          
 
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код:  9011447. Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица за разяснения, изх. № 92-00-1 от 21.01.2013 г. на постъпили въпроси по обществена поръчка, изх. № 12-00-6 от 09.01.2013 г., идентификационен номер 9010973 в портала за обществени поръчки, с предмет:  „Избор на изпълнител за организиране на работни срещи  и срещи за работа в групи – логистика, за изпълнение на дейности по проект „Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.  Разясненията може да изтеглите от тук.

Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица относно даване разяснения по постъпили въпроси по повод на обществена поръчка, изх. № 12-00-5 от 11.01.2013 г., идентификационен номер 9011069 в портала за обществени поръчки, с предмет "Разширение на интернет-базираната платформа “Архивите говорят”, с четири нови дигитални колекции от документи на Държавна агенция “Архиви”. Разяснения може да изтеглите от тук.

Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-5 от 11.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Разширение на интернет-базираната платформа “Архивите говорят” с четири нови дигитални колекции от документи на Държавна агенция “Архиви”, обособени в четири самостоятелни интернет-сайта, поддомейни на общия архивен портал www.archives.bg”, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: “Сайт с документи за еврейската общност в България, посветен на 70 години от спасяването на българските евреи”; Обособена позиция 2: “Допълнение към съдържането и промени в структурата на сайта “Протоколи и решения на Политбюро на БКП (1944–1989)”; Обособена позиция 3: “Изработване на сайт с архивната фотоколекция”; Обособена позиция 4: “Изработване на сайт с документи за Народния съд”. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 може да изтеглите от тук.

Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9011069.Държавна агенция “Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 14 от 11.01.2013 г. на главния секретар на ДАА е оттеглена публична покана, публикувана на 08.01.2013 г. на Портала за обществени поръчки с уникален идентификационен номер на документа (номер на импортиран документ) 9010911.


Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 47-00-1 от 11.01.2013 г. по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Инвестиционен проект: Смяна на предназначение и ремонт на сграда за архивохранилище на Държавен архив - Хасково, бивш гараж,  с адрес гр. Хасково, пл. ”Свобода” № 5”. Приложение  № 1 – “Техническо задание” може да изтеглите от тук.


Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-6 от 09.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2  от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране на работни срещи  и срещи за работа в групи – логистика, за изпълнение на дейности по проект
„Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Приложения от № 1 до № 13  може да изтеглите от тук.
 
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9010973.Държавна агенция „Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана изх. № 12-00-5 от 08.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Разширение на интернет-базираната платформа “Архивите говорят” с четири нови дигитални колекции от документи на Държавна агенция “Архиви”, обособени в четири самостоятелни интернет-сайта, поддомейни на общия архивен портал http://www.archives.bg ”, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: «Сайт с документи за еврейската общност в България, посветен на 70 години от спасяването на българските евреи»; Обособена позиция 2: «Допълнение към съдържанието и промени в структурата на сайта “Протоколи и решения на Политбюро на БКП (1944–1989)»; Обособена позиция 3: «Изработване на сайт с архивната фотоколекция»; Обособена позиция 4: «Изработване на сайт с документи за Народния съд». Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 може да изтеглите от тук.

Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9010911

 


Държавна агенция “Архиви” уведомява всички заинтересовани лица, че към публична покана с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Държавна агенция “Архиви” е публикувано Допълнение към Приложение № 1 Списък на МПС, собственост на Държавна агенция “Архиви” към 30.11.2012 г.

Публична покана с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Държавна агенция “Архиви” (ДАА) " и  приложения към нея.
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9010022.


Държавна агенция “Архиви” уведомява всички заинтересовани кандидати, че  със Заповед № 264 от 30.11.2012 г. на председателя на ДАА  отменя Заповед № 261 от 29.11.2012 г. на главния секретар на ДАА и покана, изх. № 93-00-977 от 29.11.2012 г.,  за избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на служба по трудова медицина за комплексно обслужване на служителите в Държавна агенция “Архиви”.


Покана с изх. № 93-00-977 от 29.11.2012 г. за представяне на оферти за избор на изпълнител  по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2  от Закона за обществените поръчки с предмет: “Избор на служба по трудова медицина за комплексно обслужване на служителите в Държавна агенция “Архиви”, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)”.
Срок за подаване на оферти – до 17:30 часа на 06.12.2012 г. в деловодството на Държавна агенция “Архиви”, гр. София, 1000, ул. “Московска” № 5, ет. 5, стая № 508. Офертите могат да се подават и по пощата, като в този случай същите подлежат на разглеждане, само ако са постъпили и са регистрирани в деловодството на ДАА до 17.30 часа на  06.12.2012 г. Поканата и приложенията към нея от № 1 до № 4 може да изтеглите от тук.


Държавна агенция „Архиви”  уведомява всички заинтересовани лица, че на страницата на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана  изх. № 12-00-63 от 23.11.2012 г. по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Изработване на документална изложба “Архивите за българския принос към европейските ценности” с три обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изработване на художествени постери за изложбата “Архивите за българския принос към европейските ценности”,  Обособена позиция 2: “Доставка на стойки за изложбени пана” и Обособена позиция 3: “Изработване на мултимедийни продукти”. Приложения № 1, 2, 3 и 4  може да изтеглите от тук.

Заповед № 234/11.10.2012 г. на главния секретар на Държавна агенция “Архиви”  за изменение и допълнение на Заповед № 226 от 05.2012 г. и Покана  с изх. № 47-00-98 от 05.10.2012 г. за поръчка с предмет: “Възстановителни ремонтни и строително монтажни работи /РСМР/ след земетресение на 22.05.2012 г. в обект ”Сграда на “Държавен архив” – Перник”.Държавна агенция „Архиви” отправя покана с изх. № 47-00-98 от 05.10.2012 г.  по чл. 14, ал. 5, т. 1 от  Закона за обществените поръчки до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Възстановителни ремонтни и строително монтажни работи (РСМР) след земетресение на 22.05.2012 г. в обект „Сграда на „Държавен архив” – Перник”. (приложения)
 Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви"

ПОКАНА,  изх. № 04-01-20 от 14.09.2012г.  с приложения, от Държавна агенция "Архиви" до всички заинтересувани лица за подаване на писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: "Извършване на одит по проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Покана по чл.14 ал.5 т.1 от Закона за обществените поръчки  за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки, с приложени количествени сметки.

Покана за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки, с приложени технически задания за проектиране.

 Публична покана  и приложено техническо задание за проверка, презареждане, закупуване и доставка на пожарогасители в и за обектите на Държавна агенция “Архиви”.
Поканата е публикувана на портала за обществени поръчки със следния уникален код: 9000925.


Обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви"

Държавна агенция „Архиви", с адрес: гр. София 1000, ул. „Московска" №5, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви", на основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки публикува: Решение, Обявление и  "Техническа помощ за изпълнение на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви".
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд."


>>