ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

English  


ЦДА


За архива

___________________

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ /ЦДА/
Адрес: 1000 София, ул. "Московска" № 5
тел.02/940 0103

e-mail: cda@archives.government.bg

 


 

Дирекция Централен държавен архив е структурно звено в Държавна агенция "Архиви", съгласно приетия от Министерски съвет Устройствен правилник на ДА Архиви.  ( ПМС № 246/ 10.10.2007 г.) Централният държавен архив осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документи на централните структури на държавните органи и на други държавни институции и обществени организации, както и на документалното наследство на значими личности от национално значение след 1878 г. и документи за историята на България, съхранявани в чуждестранни архиви и други институции. В съответствие с тези основни задачи, дирекцията е структурирана в следните отдели:

  • Комплектуване на централните структури на държавните институции;
  • Комплектуване на обществени организации и научно-техническа обработка;
  • Комплектуване и научно-техническа обработка на лични фондове;
  • Отчетност и съхранение;
  • Информация и използване.

Централният държавен архив съхранява документалната памет на нацията и държавата от Освобождението 1878 г. до наши дни. В него са концентрирани документи за миналото на институции и личности, за исторически събития и съдбовни обрати и това е  основание да бъде определян като институция на паметта. Какъв е пътят в развитието на Централния държавен архив през годините и какви са неговите основни функции и задачи?

На 10 октомври 1951 г. Президиумът на Народното събрание приема основополагащия за организираното архивно дело в България Указ № 515 за Държавния архивен фонд (ДАФ). Основните му принципи са доразвити в последвалото го Постановление № 344 от 18 април 1952 г. на Министерския съвет и приложените към него правилник на Архивното управление и проектощатове на архивите.

През пролетта на 1952 г. след приемането на Постановление № 344 се пристъпва към организационното изграждане на ЦДИА (Централен Държавен Исторически Архив). Неговите основни задачи са да комплектува, съхранява, обработва и предоставя за използване, документите образувани от дейността на централните органи на власт и управление, национално-революционните, културно-просветните, стопански и обществени организации, научни, учебни и културно-просветни дружества и видни представители  и личности в тези области за периода до 09.09.1944 г.  От 1979 г. ЦДИА става и национално хранилище за чужди микрофилми. В неговата структура се формира единственото в системата на държавните архиви специализирано звено за тяхното комплектуване, обработка и използване.

Историческият път на ЦДА на НРБ (Централен Държавен Архив на Народна Република България) се вписва хронологично в рамките на пет десетилетия. Дейността му стартира от началото на юли 1952 г., със задача да регистрира, комплектува, обработва и предастявя за използване  документалните комплекси на централните органи на власт и управление, на стопански и обществени организации и на личности за периода след 09. 09. 1944 г.

Учреденият на 2 януари 1974 г. със заповед на министъра на информацията и съобщенията ЦДТА (Централен Държавен Технически Архив) има за задача да комплектува, обработва, съхранява и организира използването на ценните технически документи.

С приетото на 30 декември 1992 г. Постановление № 268 на МС се извършва преструктуриране на архивната система като реформата засяга и трите централни архива. С цел оптимизиране на административно-управленската структура съществуващите ЦДИА, ЦДА на НРБ и ЦДТА, заедно с Центъра за микрофилмиране, реставрация, консервация, автоматизация и обработка на микрофилми и Научно-изследователската лаборатория по архивознание и документознание са преобразувани в Централен държавен архив (ЦДА) към Главно управление на архивите. Пръснатите до обединението, на различни софийски адреси, работни помещения, читални и лаборатории, и архивохранилища, са събрани през 1992 г. на едно място в сградата  на ул. „Московска" 5. След допълнително строителство в нея са оборудвани нови архивохранилища за най-ценната и често използвана архивна документация

Премахва се изкуственото разделение на архивните фондове по епохи. Към 1 януари 1993 г. фондовата наличност на новосъздадения архив включва исторически създадените документални комплекси на вече ликвидираните три централни архива, както следва: от ЦДИА 737 учрежденски и 1196 лични фонда, 921 спомени; от ЦДА на НРБ - 840 учрежденски и 274 лични фонда, 392 спомени и от ЦДТА - 136 учрежденски и 84 лични фонда, 80 спомени. Разширяват се микрофилмовите колекции от Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Швеция, Ватикана, Турция, Гърция, Испания, Белгия, Холандия, Финландия, Швейцария, Малта, Канада, Русия и др. Количествените параметри на издирените от изследователи и архивисти и приети в архива микрофилми са над 3,5 млн. кадъра от около 300 архивни центрове по света. На 8 юли 1993 г.съгласно сключения между ГУА при МС и ВС на БСП договор, създадените в периода от 1891 до 10 ноември 1989 г. партийни документи са предоставени за съхранение и използване в ЦДА. През 1999 г. документите на «Българска фотография», която в продължение на десетилетия е изпълнявала функциите на държавен фотоархив, постъпват на съхранение в ЦДА и стават част от неговия архивен масив. Фондовата наличност на архива към този момент е 3646 фонда, като от тях 1937 са учрежденски, 1709 лични, 372 спомени и 1714 частични постъпления.  За да се избегне дублирането при изписването на архивната сигнатура към номерата на фондовете е въведена следната буквена индентификация: за фондовете на бившия ЦДИА - „К", за ЦДТА - „А", а за приетите малко по-късно фондове на Централния партиен архив на ЦК на БКП - „Б".

Дирекция Централен държавен архив осъществява методическо ръководство и контрол над организацията на работа с документите в учрежденските архиви, издирва и комплектува документи на централните структури на държавните органи, други държавни институции и обществени организации, както и архивното наследство на личности от национално значение за България след Освобождението и документи, свързани с българската история, съхранявани в чужди архивохранилища. В архива се осъществява регистрацията на постъпилите документи чрез попълване на отчетните форми и включването им в изграждащата се автоматизирана информационна система.

Една от основните функции на ЦДА е опазването и съхранението на архивните документи в специално изградените за целта архивохранилища, както и създаването  на застрахователни и дигитални копия от тях. В ЦДА се извършва научно-техническа обработка на постъпилите архивни документи, в резултат на което се създава  справочен апарат (пътеводители, описи, каталози и др.) Създаденият научно-справочен апарат се предоставя на ползвателите на архивна информация и  документи в обособените читални на архива.

Централният държавен архив осигурява публичен достъп до справочниците и архивните документи чрез различните форми на използването. Извършва се тематични и граждански справки, консултиране на читатели, изготвяне и заверка на копия, сканиране, препис-извлечения от документи и др. лично, по кореспондентски път и чрез Интернет. Архивът участва в осъществяването на самостоятелни и съвместни изложби, в подготовката и издаването на сборници, албуми, изследвания, медийни прояви и в разработването на проекти от национално и международно значение.

Централният държавен архив организира курсове и семинари за обучение на служители в учрежденските архиви на държавните институции и осигурява условия за провеждане на стажове и практически занимания при обучението на студентите  по архивистика.