ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ 'ДЪРЖАВЕН АРХИВ' - Пловдив

За архива

Настоящият герб на Пловдив

Пловдив е един от най-големите и най-атрактивните градове на България, център на област, представляваща 5,4% от територията на България и водещ в новоразвиващия се и мащабен Южен централен район.

Държавен архив – Пловдив е отдел в Регионална дирекция "Архиви"- Пловдив и е сред успешно действащите административни и културни институции в региона.

Като един от най-старите градове в Европа, Пловдив се гордее с богатото си културно-историческо наследство. Люлка на уникална древнотракийска култура, високоразвит римски укрепен център, една от перлите на Османската империя, ярък крепител и участник в процесите на Българското възраждане, неслучайно той става и столица на Източна Румелия, привличайки значителен икономически и културен елит.

Пловдив е градът на първото честване на светите братя Кирил и Методий, на първата театрална трупа, първата печатница, първата художествена изложба, първия хор, Първото земеделско-промишлено изложение, по-късно на Първия и единствен международен панаир, на Първия конгрес по стенография, първия градоустройствен план, първия обществен парк, първата пивоварна фабрика и др.

Сградата на Териториална дирекция “Държавен архив” – Пловдив на ул. “Кракра” № 11

Градът има основната заслуга за историческия акт на Съединението, открил пътя за прогресивното развитие на новата държава.

До 1951г. архивното дело в Пловдивска област е инициатива на Народната библиотека и музей и спорадично на съдебните органи, Градската община, частни фирми и граждани.

През 1947г. по инициатива на видни пловдивски интелектуалци е формиран и т.н. “Градски архив” с насока към архитектурните паметници.

Пловдивският архив започва реално своята дейност от 7 юли 1952г., когато е назначен първият му директор полк. Иван Йотов и е в системата на МВР до 1961г. Много скоро след създаването си като един от 12-те в страната, успява да се превърне и доразвие в най-големия извънстоличен държавен архив - позиция, която запазва и до днес.

До 1993г. е на двойно подчинение - на Главно управление на архивите при Министерския съвет и на Община Пловдив, а след това само на ГУА.

От създаването си до 1995г. се помещава основно в сградата на Районната организация на евреите “Шалом” в Пловдив на ул. “Ген. Заимов” (днес “Христо Г. Данов”) № 20 и хранилища в други части на града, след което се пренася в преустроена държавна сграда на ул. “Кракра” 11.

От създаването си до днес архивната научно-изследователска, методическа и контролна дейност се извършва от два основни отдела: по комплектуване, очетност и съхранение; и по информация, използване и популяризиране на архивното документално наследство в Пловдивска област.

От 1976г. в архива се изграждат и оборудват две лаборатории със специфична дейност: по фотография и по реставрация и консервация на архивни документи. Динамиката на общественото развитие налага архивът да поеме функциите по контрол, комплектуване и популяризация на научно-техническите документи от 1985 г., а от 1993 г. в него да започне да функционира и звено по автоматизация на архивните процеси. В последните години експертите-архивисти насочват сериозно вниманието си и към електронните документи като обект на архивното съхранение - световна тенденция, по която работят международни екипи от специалисти.

Освещаване сградата на Териториална дирекция “Държавен архив” – Пловдив, 5 октомври 2005 г

Фондовата наличност на архива е: учрежденски фондове - 3702 и 388 от бившия партиен архив, лични фондове – 342, частични постъпления – 719, спомени 847 – колекции 14, от които 3 от бившия партиен архив

Зад “сухите” цифри на фондовата наличност на Пловдивския архив се крие едно изключително многообразие от учрежденски и лични фондове, частични постъпления, спомени, документи на партийни и граждански формации, една от най-богатите фотоколекции, документални филми с международни награди, значителна част от т. н. “Златен фонд” на Радио Пловдив, уникати на документи (някои от които върху пергамент, други художествено тъкани, на паус, инженерно платно, фотоизображения на негативи, плаки и др.).

В услуга за потребителите на архивна информация е научно- справочната библиотека. Книжният й фонд към момента е 10 000 тома, включващ и периодичните издания. Библиотеката разполага с богат фонд от енциклопедични справочници и речници. Основна част от книжния фонд е от областта на историята, краезнанието - предимно за региона, художествени книги с историческа тематика, юридическа литература.

Ценни издания, притежание на библиотеката са Статистическите справочници на Източна Румелия, първите издания на издателство “Хр. Г. Данов”, литература за историята на българската църква преди Освобождението, първият брой на местния вестник “Марица” от 1895 г., алманаси, книги за Пловдив от д-р Пеев и Ст. Шишков и др.

Постъпленията в библиотеката са от закупуване, депозит и дарения от частни лица. Най-голямото книжно дарение е направено от наследниците на Петър Маринов през 2000 г. Това е библиотеката към личния му фонд №959, общо от 3 200 тома. Дарената литература е свързана със Средните Родопи и включва първите периодични издания в Родопите, първите творби на родопските книжовници (Хр. Попконстантинов, В. Дечев, Ст. Шишков) и др. Книгите са описани в отделна инвентарна книга и е изготвена азбучна и предметно-въпросна картотека. Тази библиотечна колекция е на разположение на читатели, студенти, специалисти.

Оловен печат на благородник, секретар на Ана Комнина, дъщеря на византийския император, ХІ в

Контакт


Адрес: 4000 Пловдив ул. “Кракра” № 9-11
Тел.: 032/ 63 22 33- директор
032/ 26 70 77- Нач. отдел “Комплектуване, научно-техническа обработка и съхранение”
032/ 26 70 59- Началник отдел “Използване и информация”:
032/ 26 01 31- Експерт “Научно-технически документи”:
032/ 26 70 59- Звено “Автоматизация на архивните процеси”
032/ 26 01 31- Лаборатория за реставрация и консервация
032/ 62 42 73- Фотолаборатория
032/ 63 10 01- Портиер
факс: 032/ 63 22 33
e-mail: plovdiv@archives.government.bg